محمد شجری
محمد شجری
گل های زده
ردیف رده ملی حریف تاریخ گل
1 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1393/01/30 گل ˝10
2 تیم ملی فوتسال چین 1393/02/12 گل ˝5
3 تیم ملی فوتسال ویتنام 1393/02/17 گل ˝29
4 تیم ملی فوتسال ویتنام 1393/02/17 گل ˝32
5 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1393/02/18 گل ˝30
6 تیم ملی فوتسال گواتمالا 1393/08/21 گل ˝21
7 تیم ملی فوتسال میانمار 1394/09/27 گل ˝28
8 تیم ملی فوتسال عراق 1395/12/22 گل ˝29
9 تیم ملی فوتسال عراق 1395/12/22 گل ˝6
10 تیم ملی فوتسال کرواسی 1396/01/14 گل ˝29
11 تیم ملی فوتسال تاهیتی 1396/06/27 گل ˝31
12 تیم ملی فوتسال تاهیتی 1396/06/27 گل ˝32
13 تیم ملی فوتسال آذربایجان 1396/09/12 گل ˝3
14 تیم ملی فوتسال چین 1396/11/15 گل ˝39
15 تیم ملی فوتسال تایلند 1396/11/19 گل ˝25
16 تیم ملی فوتسال تایلند 1396/11/19 گل ˝35

کارتها
ردیف رده ملی حریف تاریخ کارت