فرهاد توکلی
فرهاد توکلی
گل های زده
ردیف رده ملی حریف تاریخ گل
1 تیم ملی فوتسال آرژانتین 1392/08/01 گل ˝12
2 تیم ملی فوتسال روسیه 1392/09/12 گل ˝18
3 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1393/01/31 گل ˝14
4 تیم ملی فوتسال اندونزی 1393/02/10 گل ˝17
5 تیم ملی فوتسال اندونزی 1393/02/10 گل ˝18
6 تیم ملی فوتسال گواتمالا 1393/08/21 گل ˝14
7 تیم ملی فوتسال کلمبیا 1393/08/24 گل ˝29
8 تیم ملی فوتسال اسلوونی 1393/11/21 گل ˝25
9 تیم ملی فوتسال اسلوونی 1393/11/22 گل ˝39
10 تیم ملی فوتسال آنگولا 1394/08/15 گل ˝32
11 تیم ملی فوتسال آنگولا 1394/08/15 گل ˝8
12 تیم ملی فوتسال اروگوئه 1394/08/15 گل ˝13
13 تیم ملی فوتسال عراق 1394/11/25 گل ˝19
14 تیم ملی فوتسال ویتنام 1394/11/30 گل ˝10
15 تیم ملی فوتسال ویتنام 1394/11/30 گل ˝12
16 تیم ملی فوتسال ویتنام 1394/11/30 گل ˝14
17 تیم ملی فوتسال ویتنام 1394/11/30 گل ˝20
18 تیم ملی فوتسال قزاقستان 1395/05/30 گل ˝13
19 تیم ملی فوتسال ژاپن 1395/06/02 گل ˝16
20 تیم ملی فوتسال تایلند 1395/05/31 گل ˝16
21 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1395/06/07 گل ˝23
22 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1395/06/08 گل ˝16
23 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1395/06/08 گل ˝29
24 تیم ملی فوتسال مراکش 1395/06/26 گل ˝18
25 تیم ملی فوتسال آذربایجان 1395/06/29 گل ˝22
26 تیم ملی فوتسال تاهیتی 1396/06/27 گل ˝4
27 تیم ملی فوتسال تاهیتی 1396/06/27 گل ˝13
28 تیم ملی فوتسال تاهیتی 1396/06/27 گل ˝14
29 تیم ملی فوتسال قرقیزستان 1396/06/30 گل ˝17
30 تیم ملی فوتسال قرقیزستان 1396/06/30 گل ˝24
31 تیم ملی فوتسال قرقیزستان 1396/06/30 گل ˝34
32 تیم ملی فوتسال تایلند 1396/07/01 گل ˝19
33 تیم ملی فوتسال تاجیکستان 1396/07/25 گل ˝11
34 تیم ملی فوتسال تاجیکستان 1396/07/25 گل ˝6
35 تیم ملی فوتسال تاجیکستان 1396/07/25 گل ˝9
36 تیم ملی فوتسال بلاروس 1396/10/24 گل ˝32
37 تیم ملی فوتسال آذربایجان 1396/11/04 گل ˝36
38 تیم ملی فوتسال چین 1396/11/15 گل ˝20
39 تیم ملی فوتسال چین 1396/11/15 گل ˝39
40 تیم ملی فوتسال عراق 1396/11/17 گل ˝35
41 تیم ملی فوتسال ژاپن 1396/11/22 گل ˝25

کارتها
ردیف رده ملی حریف تاریخ کارت