سعید احمدعباسی
سعید احمدعباسی
گل های زده
ردیف رده ملی حریف تاریخ گل
1 تیم ملی فوتسال چین 1393/05/01 گل ˝26
2 تیم ملی فوتسال چین 1393/05/01 گل ˝27
3 تیم ملی فوتسال عراق 1395/12/22 گل ˝15
4 تیم ملی فوتسال عراق 1395/12/22 گل ˝19
5 تیم ملی فوتسال عراق 1395/12/22 گل ˝12
6 تیم ملی فوتسال تاهیتی 1396/06/27 گل ˝11
7 تیم ملی فوتسال قرقیزستان 1396/06/30 گل ˝9
8 تیم ملی فوتسال قرقیزستان 1396/06/30 گل ˝11
9 تیم ملی فوتسال قرقیزستان 1396/06/30 گل ˝18
10 تیم ملی فوتسال قرقیزستان 1396/06/30 گل ˝23
11 تیم ملی فوتسال قرقیزستان 1396/06/30 گل ˝32
12 تیم ملی فوتسال افغانستان 1396/07/02 گل ˝12
13 تیم ملی فوتسال افغانستان 1396/07/23 گل ˝3
14 تیم ملی فوتسال تاجیکستان 1396/07/25 گل ˝29
15 تیم ملی فوتسال میانمار 1396/11/13 گل ˝1

کارتها
ردیف رده ملی حریف تاریخ کارت