حمید احمدی
حمید احمدی
گل های زده
ردیف رده ملی حریف تاریخ گل
1 تیم ملی فوتسال قطر 1391/03/06 گل ˝18
2 تیم ملی فوتسال ازبكستان 1391/03/09 گل ˝4
3 تیم ملی فوتسال ازبكستان 1391/03/09 گل ˝39
4 تیم ملی فوتسال چین 1393/02/12 گل ˝40
5 تیم ملی فوتسال اسلوونی 1393/11/21 گل ˝14
6 تیم ملی فوتسال روسیه 1394/07/18 گل ˝20
7 تیم ملی فوتسال ایتالیا 1394/07/29 گل ˝20
8 تیم ملی فوتسال آنگولا 1394/08/15 گل ˝30
9 تیم ملی فوتسال چین 1394/11/23 گل ˝17
10 تیم ملی فوتسال عراق 1394/11/25 گل ˝6
11 تیم ملی فوتسال ویتنام 1394/11/30 گل ˝39
12 تیم ملی فوتسال روسیه 1395/09/15 گل ˝23
13 تیم ملی فوتسال تاهیتی 1396/06/27 گل ˝39
14 تیم ملی فوتسال افغانستان 1396/07/02 گل ˝14
15 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1396/07/04 گل ˝35

کارتها
ردیف رده ملی حریف تاریخ کارت
1 تیم ملی فوتسال اسپانیا 1391/08/12 کارت زرد ˝14
2 تیم ملی فوتسال استرالیا 1393/02/14 کارت زرد ˝30