حسین طیبی
حسین طیبی
گل های زده
ردیف رده ملی حریف تاریخ گل
1 تیم ملی فوتسال کویت 1391/02/08 گل ˝26
2 تیم ملی فوتسال فلسطین 1391/02/10 گل ˝17
3 تیم ملی فوتسال فلسطین 1391/02/10 گل ˝28
4 تیم ملی فوتسال فلسطین 1391/02/10 گل ˝34
5 تیم ملی فوتسال اردن 1391/02/13 گل ˝23
6 تیم ملی فوتسال اردن 1391/02/13 گل ˝33
7 تیم ملی فوتسال کره جنوبی 1391/03/05 گل ˝31
8 تیم ملی فوتسال قطر 1391/03/06 گل ˝15
9 تیم ملی فوتسال قطر 1391/03/06 گل ˝37
10 تیم ملی فوتسال استرالیا 1391/03/07 گل ˝29
11 تیم ملی فوتسال ازبكستان 1391/03/09 گل ˝32
12 تیم ملی فوتسال تايلند 1391/03/10 گل ˝7
13 تیم ملی فوتسال اسپانیا 1391/08/12 گل ˝31
14 تیم ملی فوتسال روسیه 1391/12/20 گل ˝39
15 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1392/03/18 گل ˝31
16 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1392/03/19 گل ˝6
17 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1392/03/19 گل ˝16
18 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1392/03/19 گل ˝21
19 تیم ملی فوتسال چین 1392/03/25 گل ˝36
20 تیم ملی فوتسال روسیه 1392/03/23 گل ˝15
21 تیم ملی فوتسال روسیه 1392/03/23 گل ˝30
22 تیم ملی فوتسال امارات 1392/04/06 گل ˝8
23 تیم ملی فوتسال امارات 1392/04/06 گل ˝39
24 تیم ملی فوتسال امارات 1392/04/06 گل ˝40
25 تیم ملی فوتسال عراق 1392/04/10 گل ˝26
26 تیم ملی فوتسال عراق 1392/04/10 گل ˝28
27 تیم ملی فوتسال چین 1392/04/12 گل ˝22
28 تیم ملی فوتسال چین 1392/04/12 گل ˝37
29 تیم ملی فوتسال تایلند 1392/04/13 گل ˝5
30 تیم ملی فوتسال تایلند 1392/04/13 گل ˝7
31 تیم ملی فوتسال تایلند 1392/04/13 گل ˝25
32 تیم ملی فوتسال ژاپن 1392/04/15 گل ˝23
33 تیم ملی فوتسال ژاپن 1392/08/02 گل ˝18
34 تیم ملی فوتسال روسیه 1392/08/04 گل ˝34
35 تیم ملی فوتسال روسیه 1392/09/11 گل ˝35
36 تیم ملی فوتسال اندونزی 1393/02/10 گل ˝80
37 تیم ملی فوتسال استرالیا 1393/02/14 گل ˝2
38 تیم ملی فوتسال استرالیا 1393/02/14 گل ˝10
39 تیم ملی فوتسال استرالیا 1393/02/14 گل ˝11
40 تیم ملی فوتسال ویتنام 1393/02/17 گل ˝2
41 تیم ملی فوتسال ویتنام 1393/02/17 گل ˝10
42 تیم ملی فوتسال ویتنام 1393/02/17 گل ˝24
43 تیم ملی فوتسال ژاپن 1393/02/20 گل ˝21
44 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1393/02/18 گل ˝1
45 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1393/02/18 گل ˝4
46 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1393/02/18 گل ˝24
47 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1393/02/18 گل ˝26
48 تیم ملی فوتسال کاستاریکا 1393/08/24 گل ˝10
49 تیم ملی فوتسال کاستاریکا 1393/08/24 گل ˝25
50 تیم ملی فوتسال گواتمالا 1393/08/21 گل ˝5
51 تیم ملی فوتسال گواتمالا 1393/08/21 گل ˝10
52 تیم ملی فوتسال گواتمالا 1393/08/21 گل ˝12
53 تیم ملی فوتسال گواتمالا 1393/08/25 گل ˝2
54 تیم ملی فوتسال گواتمالا 1393/08/25 گل ˝5
55 تیم ملی فوتسال گواتمالا 1393/08/25 گل ˝6
56 تیم ملی فوتسال گواتمالا 1393/08/25 گل ˝3
57 تیم ملی فوتسال روسیه 1394/07/18 گل ˝10
58 تیم ملی فوتسال کلمبیا 1394/08/14 گل ˝20
59 تیم ملی فوتسال کلمبیا 1394/08/14 گل ˝10
60 تیم ملی فوتسال اروگوئه 1394/08/15 گل ˝8
61 تیم ملی فوتسال برزیل 1394/08/17 گل ˝30
62 تیم ملی فوتسال اردن 1394/11/21 گل ˝10
63 تیم ملی فوتسال چین 1394/11/23 گل ˝27
64 تیم ملی فوتسال عراق 1394/11/25 گل ˝3
65 تیم ملی فوتسال عراق 1394/11/25 گل ˝11
66 تیم ملی فوتسال عراق 1394/11/25 گل ˝18
67 تیم ملی فوتسال عراق 1394/11/25 گل ˝28
68 تیم ملی فوتسال قرقیزستان 1394/11/28 گل ˝3
69 تیم ملی فوتسال قرقیزستان 1394/11/28 گل ˝15
70 تیم ملی فوتسال قرقیزستان 1394/11/28 گل ˝32
71 تیم ملی فوتسال ویتنام 1394/11/30 گل ˝35
72 تیم ملی فوتسال ویتنام 1394/11/30 گل ˝30
73 تیم ملی فوتسال ویتنام 1394/11/30 گل ˝6
74 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1395/06/08 گل ˝11
75 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1395/06/08 گل ˝19
76 تیم ملی فوتسال مراکش 1395/06/26 گل ˝10
77 تیم ملی فوتسال آذربایجان 1395/06/29 گل ˝35
78 تیم ملی فوتسال برزیل 1395/07/01 گل ˝14
79 تیم ملی فوتسال پرتغال 1395/07/10 گل ˝40
80 تیم ملی فوتسال روسیه 1395/09/15 گل ˝10
81 تیم ملی فوتسال روسیه 1395/09/15 گل ˝20
82 تیم ملی فوتسال روسیه 1395/09/15 گل ˝38
83 تیم ملی فوتسال روسیه 1395/09/16 پنالتی گل ˝15
84 تیم ملی فوتسال تاهیتی 1396/06/27 گل ˝35
85 تیم ملی فوتسال اردن 1396/06/28 گل ˝16
86 تیم ملی فوتسال تایلند 1396/07/01 گل ˝18
87 تیم ملی فوتسال تایلند 1396/07/01 گل ˝29
88 تیم ملی فوتسال افغانستان 1396/07/02 گل ˝8
89 تیم ملی فوتسال آذربایجان 1396/09/12 گل ˝38
90 تیم ملی فوتسال قزاقستان 1396/09/13 گل ˝20
91 تیم ملی فوتسال آذربایجان 1396/11/03 گل ˝20
92 تیم ملی فوتسال آذربایجان 1396/11/04 گل ˝12
93 تیم ملی فوتسال میانمار 1396/11/13 گل ˝3
94 تیم ملی فوتسال میانمار 1396/11/13 گل ˝22
95 تیم ملی فوتسال میانمار 1396/11/13 گل ˝40
96 تیم ملی فوتسال چین 1396/11/15 گل ˝15
97 تیم ملی فوتسال چین 1396/11/15 گل ˝19
98 تیم ملی فوتسال چین 1396/11/15 گل ˝25
99 تیم ملی فوتسال عراق 1396/11/17 گل ˝10
100 تیم ملی فوتسال عراق 1396/11/17 گل ˝19
101 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1396/11/20 گل ˝11
102 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1396/11/20 گل ˝35
103 تیم ملی فوتسال تایلند 1396/11/19 گل ˝6
104 تیم ملی فوتسال تایلند 1396/11/19 گل ˝17
105 تیم ملی فوتسال تایلند 1396/11/19 گل ˝36
106 تیم ملی فوتسال ژاپن 1396/11/22 گل ˝30

کارتها
ردیف رده ملی حریف تاریخ کارت
1 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1392/03/18 کارت زرد ˝18
2 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1392/03/19 کارت زرد ˝16