حریف: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف رده ملی نتیجه حریف تاریخ رخدادها
1 تیم ملی فوتبال ساحلی 4 - 3 اسپانیا 1396/11/09 رخدادها
2 تیم ملی فوتبال ساحلی 6 - 3 اوکراین 1396/11/08 رخدادها
3 تیم ملی فوتبال ساحلی 3 - 2 آذربایجان 1396/11/07 رخدادها
4 تیم ملی فوتبال ساحلی 4 - 2 روسیه 1396/08/13 رخدادها
5 تیم ملی فوتبال ساحلی 4 - 6 برزیل 1396/08/12 رخدادها
6 تیم ملی فوتبال ساحلی 4 - 3 روسیه 1396/08/11 رخدادها
7 تیم ملی فوتبال ساحلی 4 - 1 مکزیک 1396/08/10 رخدادها
8 تیم ملی فوتبال ساحلی 5 - 2 پاراگوئه 1396/08/09 رخدادها
9 تیم ملی فوتبال ساحلی 5 - 3 ایتالیا 1396/02/17 رخدادها
10 تیم ملی فوتبال ساحلی 3 - 4 تاهیتی 1396/02/16 رخدادها
11 تیم ملی فوتبال ساحلی 4 - 3 سوئیس 1396/02/15 رخدادها
12 تیم ملی فوتبال ساحلی 6 - 5 نیجریه 1396/02/12 رخدادها
13 تیم ملی فوتبال ساحلی 4 - 5 ایتالیا 1396/02/10 رخدادها
14 تیم ملی فوتبال ساحلی 3 - 2 مکزیک 1396/02/08 رخدادها
15 تیم ملی فوتبال ساحلی 7 - 6 پاراگوئه 1396/02/03 رخدادها
16 تیم ملی فوتبال ساحلی 9 - 2 تاهیتی 1396/02/02 رخدادها
17 تیم ملی فوتبال ساحلی 6 - 5 پاناما 1396/01/31 رخدادها
18 تیم ملی فوتبال ساحلی 7 - 2 امارات 1395/12/21 رخدادها
19 تیم ملی فوتبال ساحلی 8 - 6 زاپن 1395/12/20 رخدادها
20 تیم ملی فوتبال ساحلی 5 - 2 بحرین 1395/12/18 رخدادها
21 تیم ملی فوتبال ساحلی 10 - 0 چین 1395/12/17 رخدادها
22 تیم ملی فوتبال ساحلی 6 - 1 افغانستان 1395/12/16 رخدادها
23 تیم ملی فوتبال ساحلی 14 - 0 مالزی 1395/12/15 رخدادها
24 تیم ملی فوتبال ساحلی 4 - 3 ایتالیا 1395/11/28 رخدادها
25 تیم ملی فوتبال ساحلی 11 - 10 اوکراین 1395/11/27 رخدادها
26 تیم ملی فوتبال ساحلی 3 - 2 لهستان 1395/11/26 رخدادها
27 تیم ملی فوتبال ساحلی 7 - 6 لبنان 1395/10/09 رخدادها
28 تیم ملی فوتبال ساحلی 3 - 2 لبنان 1395/10/08 رخدادها
29 تیم ملی فوتبال ساحلی 2 - 6 برزیل 1395/08/15 رخدادها
30 تیم ملی فوتبال ساحلی 8 - 6 تاهیتی 1395/08/14 رخدادها
31 تیم ملی فوتبال ساحلی 6 - 4 روسیه 1395/08/13 رخدادها
32 تیم ملی فوتبال ساحلی 4 - 1 مصر 1395/08/12 رخدادها
33 تیم ملی فوتبال ساحلی 6 - 2 امریکا 1395/08/11 رخدادها
34 تیم ملی فوتبال ساحلی 6 - 1 تاهیتی 1395/08/09 رخدادها
35 تیم ملی فوتبال ساحلی 6 - 3 عمان 1395/06/04 رخدادها
36 تیم ملی فوتبال ساحلی 5 - 1 ژاپن 1395/06/03 رخدادها
37 تیم ملی فوتبال ساحلی 10 - 1 بحرین 1395/06/02 رخدادها
38 تیم ملی فوتبال ساحلی 7 - 1 تایلند 1395/05/04 رخدادها
39 تیم ملی فوتبال ساحلی 4 - 5 ایتالیا 1395/03/12 رخدادها
40 تیم ملی فوتبال ساحلی 3 - 4 ایتالیا 1395/03/11 رخدادها
41 تیم ملی فوتبال ساحلی 5 - 4 مصر 1394/08/16 رخدادها
42 تیم ملی فوتبال ساحلی 1 - 4 روسیه 1394/08/15 رخدادها
43 تیم ملی فوتبال ساحلی 5 - 2 مکزیک 1394/08/14 رخدادها
44 تیم ملی فوتبال ساحلی 5 - 3 پرتغال 1394/08/13 رخدادها
45 تیم ملی فوتبال ساحلی 2 - 4 تاهیتی 1394/08/12 رخدادها
46 تیم ملی فوتبال ساحلی 3 - 2 بلاروس 1394/05/04 رخدادها
47 تیم ملی فوتبال ساحلی 10 - 3 استونی 1394/05/03 رخدادها
48 تیم ملی فوتبال ساحلی 5 - 3 ترکیه 1394/05/02 رخدادها
49 تیم ملی فوتبال ساحلی 4 - 5 تاهینی 1394/04/25 رخدادها
50 تیم ملی فوتبال ساحلی 3 - 2 مکزیک 1394/04/23 رخدادها
51 تیم ملی فوتبال ساحلی 3 - 4 برزیل 1394/04/21 رخدادها
52 تیم ملی فوتبال ساحلی 6 - 5 اسپانیا 1394/04/19 رخدادها
53 تیم ملی فوتبال ساحلی 8 - 3 لبنان 1394/01/08 رخدادها
54 تیم ملی فوتبال ساحلی 4 - 5 ژاپن 1394/01/07 رخدادها
55 تیم ملی فوتبال ساحلی 6 - 1 امارات 1394/01/06 رخدادها
56 تیم ملی فوتبال ساحلی 8 - 1 تایلند 1394/01/05 رخدادها
57 تیم ملی فوتبال ساحلی 3 - 2 لبنان 1394/01/03 رخدادها
58 تیم ملی فوتبال ساحلی 5 - 2 بلاروس 1393/12/25 رخدادها
59 تیم ملی فوتبال ساحلی 1 - 0 بلاروس 1393/12/24 رخدادها
60 تیم ملی فوتبال ساحلی 4 - 3 ژاپن 1393/08/30 رخدادها
61 تیم ملی فوتبال ساحلی 7 - 6 امارات 1393/08/29 رخدادها
62 تیم ملی فوتبال ساحلی 3 - 1 تایلند 1393/08/28 رخدادها
63 تیم ملی فوتبال ساحلی 1 - 5 عمان 1393/08/27 رخدادها
64 تیم ملی فوتبال ساحلی 9 - 3 سوریه 1393/08/24 رخدادها
65 تیم ملی فوتبال ساحلی 0 - 3 پرتغال 1393/08/17 رخدادها
66 تیم ملی فوتبال ساحلی 3 - 4 روسیه 1393/08/16 رخدادها
67 تیم ملی فوتبال ساحلی 5 - 0 مراکش 1393/08/15 رخدادها
68 تیم ملی فوتبال ساحلی 2 - 1 امارات 1393/08/14 رخدادها
69 تیم ملی فوتبال ساحلی 2 - 4 پرتغال 1393/08/13 رخدادها
70 تیم ملی فوتبال ساحلی 10 - 2 تایلند 1393/06/16 رخدادها
71 تیم ملی فوتبال ساحلی 4 - 3 بلاروس 1393/04/14 رخدادها
72 تیم ملی فوتبال ساحلی 6 - 4 جمهوری چک 1393/04/12 رخدادها
73 تیم ملی فوتبال ساحلی 7 - 6 بلاروس 1392/12/13 رخدادها
74 تیم ملی فوتبال ساحلی 2 - 1 بلاروس 1392/12/12 رخدادها
75 تیم ملی فوتبال ساحلی 4 - 3 روسیه 1392/09/02 رخدادها
76 تیم ملی فوتبال ساحلی 2 - 1 امارات 1392/09/01 رخدادها
77 تیم ملی فوتبال ساحلی 10 - 9 ایتالیا 1392/08/30 رخدادها
78 تیم ملی فوتبال ساحلی 7 - 5 برزیل 1392/08/29 رخدادها
79 تیم ملی فوتبال ساحلی 5 - 4 روسیه 1392/08/28 رخدادها
80 تیم ملی فوتبال ساحلی 5 - 6 روسیه 1392/07/04 رخدادها
81 تیم ملی فوتبال ساحلی 2 - 3 اوکراین 1392/07/01 رخدادها
82 تیم ملی فوتبال ساحلی 5 - 3 سنگال 1392/06/30 رخدادها
83 تیم ملی فوتبال ساحلی 1 - 4 برزیل 1392/06/28 رخدادها
84 تیم ملی فوتبال ساحلی 7 - 3 ایتالیا 1392/06/06 رخدادها
85 تیم ملی فوتبال ساحلی 5 - 3 ایتالیا 1392/06/05 رخدادها
86 تیم ملی فوتبال ساحلی 5 - 2 اوکراین 1392/04/16 رخدادها
87 تیم ملی فوتبال ساحلی 4 - 2 لهستان 1392/04/15 رخدادها
88 تیم ملی فوتبال ساحلی 3 - 2 امارات 1392/04/13 رخدادها
89 تیم ملی فوتبال ساحلی 4 - 3 عمان 1392/02/15 رخدادها
90 تیم ملی فوتبال ساحلی 6 - 2 بحرین 1392/02/14 رخدادها
91 تیم ملی فوتبال ساحلی 3 - 2 فلسطین 1392/02/13 رخدادها
92 تیم ملی فوتبال ساحلی 8 - 1 عراق 1392/02/11 رخدادها
93 تیم ملی فوتبال ساحلی 5 - 1 مجارستان 1392/01/30 رخدادها
94 تیم ملی فوتبال ساحلی 4 - 0 مجارستان 1392/01/28 رخدادها
95 تیم ملی فوتبال ساحلی 4 - 0 بلاروس 1392/01/27 رخدادها
96 تیم ملی فوتبال ساحلی 4 - 1 بلاروس 1392/01/26 رخدادها
97 تیم ملی فوتبال ساحلی 11 - 10 ژاپن 1391/11/07 رخدادها
98 تیم ملی فوتبال ساحلی 3 - 2 امارات 1391/11/06 رخدادها
99 تیم ملی فوتبال ساحلی 4 - 2 چین 1391/11/05 رخدادها
100 تیم ملی فوتبال ساحلی 10 - 3 عراق 1391/11/04 رخدادها
101 تیم ملی فوتبال ساحلی 20 - 0 فیلیپین 1391/11/03 رخدادها
102 تیم ملی فوتبال ساحلی 2 - 0 چين 1391/04/01 رخدادها
103 تیم ملی فوتبال ساحلی 9 - 1 فلسطين 1391/03/31 رخدادها
104 تیم ملی فوتبال ساحلی 4 - 3 امارات 1391/03/30 رخدادها
105 تیم ملی فوتبال ساحلی 3 - 2 ژاپن 1391/03/29 رخدادها
106 تیم ملی فوتبال ساحلی 5 - 1 تايلند 1391/03/28 رخدادها
107 تیم ملی فوتبال ساحلی 10 - 2 قطر 1391/03/27 رخدادها