• ایران 15 - 4 ویتنام 1393/02/17
    • ازبکستان 6 - 2 لبنان 1393/02/17
    • کویت 5 - 2 استرالیا 1393/02/17
    • تایلند 2 - 3 ژاپن 1393/02/17