• ایران 10 - 0 ازبکستان 1393/02/18
    • کویت 1 - 6 ژاپن 1393/02/18