• روسیه 4 - 2 ایران 1392/08/04
    • برزیل 3 - 0 پاراگوئه 1392/08/04