• ویتنام 2 - 0 میانمار 1396/01/22
  • سوریه 0 - 12 ایران 1396/01/22
  • ایران 1 - 6 ویتنام 1396/01/20
  • میانمار 6 - 0 سنگاپور 1396/01/20
  • ویتنام 8 - 0 سنگاپور 1396/01/18
  • میانمار 14 - 0 سوریه 1396/01/18
  • سوریه 0 - 11 ویتنام 1396/01/16
  • سنگاپور 0 - 6 ایران 1396/01/16
  • سنگاپور 1 - 0 سوریه 1396/01/14
  • ایران 0 - 2 میانمار 1396/01/14