نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
عراق 4 1 1 0 3 1
قطر 4 1 1 0 3 1
لبنان 0 0 0 2 0 4