دستورالعمل کاربردی در مواجهه با ضربه به سر در فوتبال در کلیه سنین برای پیراپزشکان 
دستورالعمل کاربردی در مواجهه با ضربه به سر در افراد 13 ساله و بزرگتر در فوتبال برای پزشکان 
دستورالعمل کاربردی در مواجهه با ضربه به سر در کودکان 12 ساله و کوچکتر در فوتبال برای پزشکان 
CHILD SCAT.pdf
نکات مهم درخصوص آسیب دیدگی رباط صلیبی قدامی و روش های پیشگیری و مدیریت
ACL.pdf
به دوپینگ بگوییم نه
doping.pdf
نکات مهم در خصوص فتق ورزشی
sport-hernia.pdf
نقش عوامل تغذیه ای در کاهش مصرف دخانیات در استادیوم ها
نقش_عوامل_تغذیه_ای_در_کاهش_مصرف.pdf
 نکاتی درباره پیشگیری برای کنترل مصرف سیگار
Greater-Smoking.pdf
فوتبال در هوای سرد
footballincoldweather.pdf
فرم کسب مجوز کلینیک های عالی کنفدراسیون فوتبال آسیا
Encl 2) - Application Form (AFC MC of Excellence) (2).pdf
 لیست داروهای ممنوعه سال 2018
لیست ممنوعه 2018.pdf
نمونه هایی از داروهای مجاز.pdf
نمونه هایی از داروهای ممنوعه.pdf

فوتبال و سرماخوردگی
brochure4.pdf
brochure4-1.pdf