برای عضویت در بخش رسانه ای فدراسیون فوتبال لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل و ارسال نمایید.
معرفی رسانه جدید  


 

 

 

جنسیت:  


 


سمت: 

  

 

 

 

 مدرک: