محمدرضا خلعتبری
محمدرضا خلعتبری
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار سپاهان و داماش گیلان آیین نامه کمیته انضباطی محمدرضا خلعتبری(سپاهان اصفهان)
گزارش
در این دیدار خلعتبری مرتکب رفتار غیر ورزشی و زننده شده بود که جهت توضیحات در کمیته انضباطی حضور پیدا و عنوان کرد که هیچ حرف ناشایست را بکار نبرده و به علت ناراحتی از شرایط تیم خود اقدام به پرتاب بطری با پا کرده است.
آخرین رای صادره کمیته انضباطی پس از بررسی اظهارات بازیکن و با توجه به پخش این صحنه در رسانه، بر اساس بند الف قسمت یک ماده 22 آیین نامه انضباطی، خلعتبری را به پرداخت سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
2 دیدار سپاهان و استقلال آیین نامه کمیته انضباطی محمدرضا خلعتبری(سپاهان اصفهان)
گزارش
خلعتبری پس از انجام رفتار غیر ورزشی و دریافت اخطار، پس از مسابقه اقدام به مصاحبه و اظهار نظر خلاف واقع نسبت به داور بازی کرده است.
آخرین رای صادره به استناد بند "الف" و "پ" قسمت یکم ماده 22 و همچنین بند 2 ماده 23 آیین نامه انضباطی، خلعتبری به پرداخت ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
3 ديدار ذوب آهن و پرسپوليس ْآيين نامه كميته انضباطي محمدرضا خلعتبری
گزارش
محمدرضا خلعتبري بازيكن تيم ذوب آهن با انجام رفتار غير ورزشي تماشاگران را تحريك كرد و به داور مسابقه نيز توهين كرد.
آخرین رای صادره خلعتبری به استناد مقررات مواد 20 و 22 آیین نامه انضباطی به توبیخ کتبی و پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
4 ديدار ذوب آهن و پرسپوليس آيين نامه كميته انضباطي محمدرضا خلعتبری
گزارش
محمدرضا خلعتبري بازيكن تيم ذوب آهن به داور مسابقه توهين كرد.
آخرین رای صادره خلعتبری به مدت یک جلسه از همراهی تیمش محروم شد.