حامد نورمحمدی
حامد نورمحمدی
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار راه آهن و پاس آیین نامه کمیته انضباطی حامد نورمحمدی
گزارش
حامد نور محمدی بازیکن راه آهن با ایجاد جنجال در زمین باعث وقفه در برگزاری مسابقه شد.
آخرین رای صادره تخلف نورمحمدی منطبق با بند یک ماده 22 آیین نامه انضباطی بوده و به مدت سه جلسه از همراهی تیم مربوطه و حضور در مسابقات با محرومیت تعلیقی و به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. محرومیت تعلیقی با تجویز حاصله از تبصره یک ماده 29 آیین نامه اعمال و از تاریخ صدور رای به مدت یک سال میباشد و در صورت بروز تخلف به اجرا گذاشته میشود.