مقداد قباخلو
مقداد قباخلو
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 شکایت مقداد قباخلو از باشگاه مس کرمان مقداد قباخلو مس کرمان
گزارش
مقداد قباخلو طی شکایتی عنوان کرده است که حدود دویست میلیون ریال بابت قرارداد فصل 90-91 از باشگاه مس کرمان طلبکار است ضمن اینکه با وجود قرارداد برای فصل 92-91 باشگاه نام ایشان را از فهرست اعلامی به سازمان لیگ خارج کرده است که باعث ضرر و زیان مادی و معنوی به وی شده است. پس از حضور هر دو طرف در کمیته انضباطی نماینده باشگاه اعلام کرد که طلب بازیکن چهل و یک میلیون ریال است و باشگاه گمان کرده است که در فصل دوم بازیکن به دلیل نیمکت نشینی در فصل قبل باشگاه را ترک کرده است .
آخرین رای صادره با توجه به قرارداد و سایر مدارک ارایه شده باشگاه، کمیته انضباطی باشگاه مس کرمان را به پرداخت چهل و یک میلیون ریال طلب قباخلو از فصل 90-91 محکوم کرد و همچنین به دلیل اینکه قرارداد فصل 92-91 به امضا دو طرف رسیده بوده است و باید نام ایشان هم در لیست بازیکنان قید میشد، به استناد بند 12 ماده 6 آیین نامه انضباطی، نصف مبلغ قرار داد فصل 92-91 باید در وجه بازیکن و نصف دیگر در وجه سازمان لیگ برتر از سوی باشگاه پرداخت شود.