محمدامین حاج محمدی
محمدامین حاج محمدی
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار استقلال تهران و راه آهن آیین نامه کمیته انضباطی محمدامین حاج محمدی(استقلال تهران)
گزارش
مهدی حاج محمدی بازیکن تیم استقلال اقدام به بروز رفتار زننده نسبت به کمک داور مسابقه پس از اعلام مردود بودن گل وی کرد.
آخرین رای صادره به استناد بند 5 ماده 66 آیین نامه انضباطی، به حاج محمدی تذکر کتبی داده شد و به پرداخت سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.