سیداحمد موسوی
سیداحمد موسوی
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار گسترش فولاد و فولاد خوزستان آیین نامه کمیته انضباطی سیداحمد موسوی(پاس همدان)
گزارش
سید ایمان موسوی بازیکن تیم گسترش فولاد اقدام به فحاشی نسبت به داور بازی کرد.
آخرین رای صادره بر اساس بند ج قسمت یکم ماده 22 آیین نامه انضباطی، موسوی به سه جلسه محرومیت از همراهی تیمش و پرداخت ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.