محمد کرارجاسم
محمد کرارجاسم
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار تراکتورسازی تبریز و استقلال آیین نامه کمیته انضباطی محمد کرارجاسم
گزارش
کرار جاسم بازیکن تیم استقلال اقدام به بروز رفتار غیر ورزشی کرد.
آخرین رای صادره بر اساس ماده 63 آیین نامه انضباطی، کرار جاسم به تذکر کتبی و پرداخت بیست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
2 شکایت تراکتورسازی از جاسم کرار تراکتورسازی تبریز محمد کرارجاسم
گزارش
باشگاه تراکتورسازی با تقدیم دادخواستی ادعا کرده است که جاسم کرار مبلغ یک میلیون و دویست و سی میلیون ریال به باشگاه بدهکار بوده و علاوه بر آن از تخلیه و تحویل منزل مسکونی استیجاری که باشگاه در اختیارش قرار داده خودداری می کند.
آخرین رای صادره کمیته انضباطی ادعای باشگاه را دارای صحت تشخیص داده و به استناد ماده 18 آیین نامه انضباطی جاسم کرار را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویست و سی میلیون ریال در وجه باشگاه و تخلیه و تحویل منزل مسکونی محکوم کرد.
3 ديدار تراكتور و صبا آيين نامه كميته انضباطي محمد کرارجاسم
گزارش
جاسم كرار بازيكن تيم تراكتورسازي در ديدار برابر صبا موجب تحريك تماشاگران و ايجاد ‌آشوب در ورزشگاه شد.
آخرین رای صادره تخلفات جاسم کرار با بندهای "الف"، "ج"، "و"، "ز" و "ح" فراز یکم ماده 22 منطبق شده و با توجه به سوابق قبلی نامبرده مبنی بر ارتکاب تخلفات دیگر،کرار به مدت شش جلسه از همراهی تیم محروم و به پرداخت پانزده میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می شود.محرومیت تعیین شده با احتساب محرومیت ناشی از دستور موقت فوق الذکر خواهد بود.