حامد شیری
حامد شیری
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار ملوان انزلی و سایپا آیین نامه کمیته انضباطی حامد شیری(سایپای تهران)
گزارش
حامد شیری بازیکن تیم سایپا پس از سوت پایان بازی اقدام به درآوردن پیراهن ورزشی خود کرده است.
آخرین رای صادره به استناد قسمت الف بند یک ماده 22 آیین نامه انضباطی، شیری یک جلسه از همراهی تیمش محروم و به پرداخت پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.