ابراهیم صادقی سنجابی
ابراهیم صادقی سنجابی
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 ديدار داماش و سايپا آيين نامه كميته انضباطي ابراهیم صادقی سنجابی(سایپای تهران)
گزارش
ابراهيم صادقي كاپيتان تيم سايپا به وظايف محوله آشنايي نداشته و نسبت به نماينده سازمان ليگ برتر به عنوان مسئول، مرتكب برخورد زننده و اهانت شد.
آخرین رای صادره کمیته انضباطی به استناد مقررات مربوطه برخورد ابراهیم صادقی را منطبق با بند "الف" و "ج" قسمت یکم ماده 22 آیین نامه و ضمن توصیه به نامبرده در جهت رعایت مقررات و آشنایی با وظایف مربوطه،به استناد بند 2 ماده 20 آیین نامه نامبرده را به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می کند.