مهدی  کیانی
مهدی کیانی
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار داماش گیلان و تراکتورسازی تبریز آیین نامه کمیته انضباطی مهدی کیانی(تراکتورسازی تبریز)
گزارش
در این دیدار کیانی بازیکن شماره 6 تیم تراکتورسازی تبریز موجب تحریک تماشاگران شد.
آخرین رای صادره به استناد بند الف قسمت یکم ماده 22 آیین نامه انضباطی، کیانی به پرداخت ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.