محمد ابراهیمی
محمد ابراهیمی
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار داماش گیلان و تراکتورسازی تبریز آیین نامه کمیته انضباطی محمد ابراهیمی(تراکتورسازی تبریز)
گزارش
در این دیدار محمد ابراهیمی بازیکن تیم تراکتورسازی با انجام حرکاتی موجب تحریک تماشاگران و در صحنه ای از بازی به همراه هم تیمی خود موجب درگیری با بازیکن و مدیر رسانه ای تیم مقابل شدند.
آخرین رای صادره به استناد بند الف قسمت یکم ماده23 و همچنین بندهای 2 و 3 ماده 20 آیین نامه انضباطی، ابراهیمی به توبیخ کتبی با درج در پرونده و پرداخت سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
2 دیدار تراکتورسازی و راه آهن آیین نامه کمیته انضباطی محمد ابراهیمی(تراکتورسازی تبریز)
گزارش
اقدام محمد ابراهیمی بازیکن تیم تراکتورسازی به انجام مصاحبه در محل غیر مجاز و نامناسب پس از پایان بازی .
آخرین رای صادره اقدام ابراهیمی منطبق با مقررات بند 2 ماده 25 بوده است و با استناد به بندهای 1 و 3 ماده 20 آیین نامه انضباطی، به تذکر کتبی و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
3 دیدار فجر سپاسی و تراکتورسازی آیین نامه کمیته انضباطی محمد ابراهیمی(تراکتورسازی تبریز)
گزارش
محمد ابراهیمی بازیکن تیم تراکتورسازی پس از به ثمر رساندن گل، مرتکب رفتار غیر ورزشی نسبت به هواداران تیم فجر سپاسی و تحریک آنها شده است.
آخرین رای صادره کمیته انضباطی با تطبیق تخلف با بند الف ماده 22 آیین نامه انضباطی و با استناد به بندهای 2 و 3 ماده 21، ابراهیمی را به توبیخ کتبی با درج در پرونده و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
4 دیدار پیکان و تراکتورسازی آیین نامه کمیته انضباطی محمد ابراهیمی
گزارش
محمد ابراهیمی بازیکن تیم تراکتورسازی با خارج کردن پیراهن ورزشی از بدن مرتکب تخلف شد.
آخرین رای صادره ابراهیمی به استناد بندهای 2 و 3 ماده 20 آیین نامه انضباطی، به توبیخ کتبی با درج در پرونده و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
5 دیدار فولاد خوزستان و تراکتورسازی آیین نامه کمیته انضباطی محمد ابراهیمی
گزارش
محمد ابراهیمی بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز در دقیقه 48 دیدار اقدام به لگد زدن به تابلوی تبلیغاتی کرد.
آخرین رای صادره با استناد به بند الف از ماده 22 آیین نامه انضباطی ، محمد ابراهیمی به توبیخ کتبی و درج در پرونده و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.