سینا عشوری
سینا عشوری
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار ماشین سازی تبریز و تراکتور سازی تبریز کمیته انضباطی سینا عشوری(تراکتورسازی تبریز)
گزارش
آقای سینا عشوری بازیکن تیم تراکتور سازی تبریز به دلیل اعتراض به داور مسابقه و ورود بدون اجازه به داخل زمین ، طبق ماده 65 آئین نامه انضباطی به تذکر و پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد
آخرین رای صادره آقای سینا عشوری بازیکن تیم تراکتور سازی تبریز به دلیل اعتراض به داور مسابقه و ورود بدون اجازه به داخل زمین ، طبق ماده 65 آئین نامه انضباطی به تذکر و پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد
2 دیدار پرسپولیس و تراکتورسازی تبز آیین نامه کمیته انضباطی سینا عشوری(تراکتورسازی تبریز)
گزارش
سینا عشوری-بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز نیز به دلیل رفتار غیر ورزشی طبق بند 63 آیین نامه انضباطی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود محکوم شد و باید 30 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

آخرین رای صادره سینا عشوری-بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز نیز به دلیل رفتار غیر ورزشی طبق بند 63 آیین نامه انضباطی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود محکوم شد.