ابوالحسن جعفری
ابوالحسن جعفری
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار سپاهان و ذوب آهن آیین نامه کمیته انضباطی ابوالحسن جعفری(سپاهان اصفهان)
گزارش
در این دیدار حسن جعفری بازیکن تیم سپاهان پس از دریافت کارت قرمز از داور مسابقه به مدت 2دقیقه زمین مسابقه را ترک نکرده و موجب وقفه در روند بازی شده است.
آخرین رای صادره به استناد بند 8 ماده 22 آیین نامه انضباطی، جعفری به پرداخت شش میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.