وریا غفوری
وریا غفوری
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار استقلال و نفت تهران آیین نامه کمیته انضباطی وریا غفوری(نفت تهران)
گزارش
در صحنه ای از بازی وریا غفوری ضمن درگیری با بازیکن حریف مرتکب رفتار غیر ورزشی و برخورد زننده شد.
آخرین رای صادره به استناد بند الف فراز یکم ماده 22 آیین نامه انضباطی، غفوری به مدت یک جلسه از همراهی تیمش و حضور در مسابقات محروم و به پرداخت بیست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.