مجتبی جباری
مجتبی جباری
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار پیروزی و استقلال آیین نامه کمیته انضباطی مجتبی جباری(استقلال تهران)
گزارش
مجتبی جباری بازیکن تیم استقلال ضمن بروز رفتار شایسته و ارایه بازی جوانمردانه، در جهت ایجاد آرامش در بازی موثر بوده است.
آخرین رای صادره بر اساس بند یک ماده 37 آیین نامه انضباطی، ضمن تقدیر کتبی با درج در پرونده ازایشان قدردانی شد.