امید ابراهیمی
امید ابراهیمی
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار سپاهان و صبای قم آیین نامه کمیته انضباطی امید ابراهیمی(سپاهان اصفهان)
گزارش
امید ابراهیمی بازیکن شماره 15 تیم سپاهان با خارج کردن پیراهن ورزشی خود مرتکب رفتار غیرورزشی شد.
آخرین رای صادره به استناد بند یک ماده 22 آیین نامه انضباطی، ابراهیمی به پرداخت ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و رعایت مقررات به وی یادآوری شد.