کمال کامیابی نیا
کمال کامیابی نیا
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار صبای قم و نفت تهران آیین نامه کمیته انضباطی کمال کامیابی نیا(نفت تهران)
گزارش
کمال کامیابی نیا بازیکن تیم نفت تهران اقدام به درگیری با بازیکن تیم مقابل و بروز رفتار غیر ورزشی کرد.
آخرین رای صادره بر اساس بند 63 آیین نامه انضباطی، کامیابی نیا به تذکر و پرداخت بیست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
2 شکایت کامیابی نیا از راه آهن کمال کامیابی نیا راه آهن تهران
گزارش
شکایت کامیابی نیا از باشگاه راه آهن بابت مطالبه وجه باقی مانده از قراردادش به مبلغ پانصد میلیون ریال   .
آخرین رای صادره کمیته انضباطی با بررسی پرونده و به استناد ماده 18 آیین نامه انضباطی باشگاه راه آهن را محکوم به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال در حق کامیابی نیا کرد.
3 درخواست بخشش کامیابی نیا راه آهن تهران کمال کامیابی نیا
گزارش
باشگاه راه آهن با تقدیم درخواستی به کمیته انضباطی خواستار بخشش کامیابی نیا شد.
آخرین رای صادره کمیته انضباطی با توجه به محتویات پرونده و وضعیت خاص بازیکن و با توجه به اینکه بیش از نصف محرومیت توسط این بازیکن سپری شده، به استناد ماده 29 آیین نامه انضباطی، باقیمانده محرومیت را به مدت یکسال تعلیق کرد که در صورت بروز مجدد تخلف در این مدت، به اجرا گذاشته میشود.
4 دیدار راه آهن و پاس آیین نامه کمیته انضباطی کمال کامیابی نیا
گزارش
کمال کامیابی نیا بازیکن تیم راه آهن با انجام برخورد زننده نسبت داور از زمین اخراج شد و همچنین موجب ایجاد جنجال شد.
آخرین رای صادره تخلف کامیابی نیا منطبق با بند الف و ح قسمت یک ماده 22 آیین نامه انضباطی بوده و علاوه بر اخذ کارت قرمز داور به استناد همین مقررات به مدت چهار جلسه از همراهی تیم مربوطه محروم و به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.