مهدی طارمی
مهدی طارمی
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار پرسولیس و سپاهان آیین نامه کمیته انضباطی مهدی طارمی(پرسپولیس تهران)
گزارش
در این دیدار در دقیقه 53 بازی خطای مدافع سپاهان روی مهدی طارمی بازیکن پرسپولیس رخ داد که داور مسابقه به اشتباه این صحنه را شبیه سازی طارمی تشخیص داد و به وی کارت زرد نشان داد. به همین دلیل این بازیکن درخواست بازبینی و بخشش کارت زرد خود را به کمیته انضباطی ارائه کرد.
آخرین رای صادره به استناد بند 1 ناده 67 و بند 3 ماده 31 آیین نامه انضباطی، کارت زرد مهدی طارمی ابطال شد.