• تراکتورسازی تبریز 2 - 3 صبای قم 1390/05/11
  • پرسپولیس تهران 1 - 1 ملوان بندر انزلی 1390/05/11
  • شهر باران 0 - 0 نفت آبادان 1390/05/11
  • فجر سپاسی 0 - 0 نفت تهران 1390/05/11
  • مس کرمان 1 - 1 شهرداری تبریز 1390/05/11
  • سایپای تهران 3 - 1 مس سرچشمه 1390/05/11
  • راه آهن تهران 2 - 2 ذوب آهن اصفهان 1390/05/11
  • فولاد خوزستان 0 - 0 شهرداری بوشهر 1390/05/11
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 استقلال تهران 1390/05/11
  • نفت تهران 3 - 2 مس کرمان 1390/05/17
  • استقلال تهران 0 - 0 شهر باران 1390/05/17
  • صبای قم 0 - 0 سپاهان اصفهان 1390/05/17
  • نفت آبادان 1 - 1 فجر سپاسی 1390/05/17
  • شهرداری تبریز 1 - 1 سایپای تهران 1390/05/16
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 1 تراکتورسازی تبریز 1390/05/16
  • مس سرچشمه 0 - 1 فولاد خوزستان 1390/05/16
  • شهرداری بوشهر 2 - 1 پرسپولیس تهران 1390/05/16
  • ملوان بندر انزلی 0 - 0 راه آهن تهران 1390/05/16
  • پرسپولیس تهران 1 - 2 شهرداری تبریز 1390/05/20
  • ملوان بندر انزلی 4 - 0 مس سرچشمه 1390/05/20
  • سایپای تهران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان 1390/05/20
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 0 شهرداری بوشهر 1390/05/20
  • فجر سپاسی 0 - 1 شهر باران 1390/05/21
  • مس کرمان 1 - 2 استقلال تهران 1390/05/21
  • سپاهان اصفهان 2 - 1 نفت آبادان 1390/05/21
  • راه آهن تهران 0 - 2 صبای قم 1390/05/21
  • فولاد خوزستان 2 - 1 نفت تهران 1390/05/21
  • نفت تهران 2 - 2 راه آهن تهران 1390/05/26
  • استقلال تهران 2 - 0 فجر سپاسی 1390/05/26
  • شهرداری تبریز 0 - 2 سپاهان اصفهان 1390/05/26
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 0 فولاد خوزستان 1390/05/26
  • شهر باران 2 - 3 تراکتورسازی تبریز 1390/05/26
  • نفت آبادان 1 - 0 مس کرمان 1390/05/25
  • مس سرچشمه 2 - 2 پرسپولیس تهران 1390/05/25
  • شهرداری بوشهر 0 - 0 ملوان بندر انزلی 1390/05/25
  • صبای قم 3 - 0 سایپای تهران 1390/05/26
  • فولاد خوزستان 1 - 4 استقلال تهران 1390/06/03
  • تراکتورسازی تبریز 5 - 1 شهرداری تبریز 1390/06/03
  • راه آهن تهران 3 - 1 مس سرچشمه 1390/06/02
  • سایپای تهران 3 - 0 شهر باران 1390/06/02
  • سپاهان اصفهان 0 - 1 نفت تهران 1390/06/02
  • مس کرمان 1 - 2 فجر سپاسی 1390/06/02
  • شهرداری بوشهر 4 - 0 صبای قم 1390/06/02
  • ملوان بندر انزلی 3 - 3 ذوب آهن اصفهان 1390/06/02
  • پرسپولیس تهران 3 - 1 نفت آبادان 1390/06/02
  • نفت آبادان 2 - 2 فولاد خوزستان 1390/06/18
  • استقلال تهران 2 - 3 تراکتورسازی تبریز 1390/06/18
  • صبای قم 1 - 0 ملوان بندر انزلی 1390/06/18
  • نفت تهران 2 - 0 سایپای تهران 1390/06/18
  • شهر باران 1 - 1 مس کرمان 1390/06/18
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 2 پرسپولیس تهران 1390/06/17
  • شهرداری تبریز 2 - 2 راه آهن تهران 1390/06/17
  • مس سرچشمه 1 - 0 شهرداری بوشهر 1390/06/17
  • فجر سپاسی 3 - 2 سپاهان اصفهان 1390/06/17
  • شهرداری بوشهر 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1390/06/30
  • سپاهان اصفهان 3 - 0 شهر باران 1390/06/27
  • فولاد خوزستان 0 - 0 شهرداری تبریز 1390/06/25
  • مس سرچشمه 0 - 1 صبای قم 1390/06/25
  • پرسپولیس تهران 0 - 2 استقلال تهران 1390/06/25
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 2 نفت تهران 1390/06/24
  • سایپای تهران 4 - 2 مس کرمان 1390/06/24
  • راه آهن تهران 1 - 1 فجر سپاسی 1390/06/24
  • ملوان بندر انزلی 1 - 2 نفت آبادان 1390/06/24
  • استقلال تهران 1 - 0 سایپای تهران 1390/07/04
  • شهرداری تبریز 1 - 1 شهرداری بوشهر 1390/07/03
  • صبای قم 1 - 0 فولاد خوزستان 1390/07/03
  • نفت تهران 3 - 1 ملوان بندر انزلی 1390/07/03
  • شهر باران 3 - 1 راه آهن تهران 1390/07/03
  • مس کرمان 3 - 0 سپاهان اصفهان 1390/07/17
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 0 مس سرچشمه 1390/07/25
  • نفت آبادان 3 - 3 تراکتورسازی تبریز 1390/07/03
  • فجر سپاسی 1 - 2 پرسپولیس تهران 1390/07/03
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 1 نفت تهران 1390/07/10
  • سایپای تهران 0 - 4 سپاهان اصفهان 1390/07/10
  • ملوان بندر انزلی 4 - 2 استقلال تهران 1390/07/09
  • مس سرچشمه 1 - 2 شهرداری تبریز 1390/07/09
  • پرسپولیس تهران 2 - 0 صبای قم 1390/07/08
  • راه آهن تهران 0 - 2 نفت آبادان 1390/07/08
  • تراکتورسازی تبریز 3 - 1 مس کرمان 1390/07/08
  • فولاد خوزستان 1 - 0 فجر سپاسی 1390/07/08
  • شهرداری بوشهر 1 - 1 شهر باران 1390/07/08
  • نفت آبادان 1 - 1 شهرداری بوشهر 1390/07/23
  • مس کرمان 1 - 0 پرسپولیس تهران 1390/07/23
  • شهرداری تبریز 2 - 0 ملوان بندر انزلی 1390/07/23
  • استقلال تهران 1 - 1 راه آهن تهران 1390/07/22
  • فجر سپاسی 1 - 1 سایپای تهران 1390/07/22
  • سپاهان اصفهان 2 - 1 تراکتورسازی تبریز 1390/07/22
  • شهر باران 3 - 2 فولاد خوزستان 1390/07/22
  • صبای قم 0 - 1 ذوب آهن اصفهان 1390/07/22
  • نفت تهران 1 - 0 مس سرچشمه 1390/07/21
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 2 سایپای تهران 1390/07/29
  • شهرداری بوشهر 1 - 0 فجر سپاسی 1390/07/29
  • پرسپولیس تهران 0 - 0 نفت تهران 1390/07/29
  • مس سرچشمه 2 - 1 نفت آبادان 1390/07/30
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 2 استقلال تهران 1390/07/30
  • ملوان بندر انزلی 0 - 1 شهر باران 1390/07/29
  • راه آهن تهران 1 - 1 سپاهان اصفهان 1390/07/28
  • فولاد خوزستان 0 - 1 مس کرمان 1390/07/28
  • صبای قم 3 - 1 شهرداری تبریز 1390/07/30
  • مس کرمان 0 - 0 راه آهن تهران 1390/08/09
  • شهرداری تبریز 0 - 0 ذوب آهن اصفهان 1390/08/08
  • استقلال تهران 1 - 0 مس سرچشمه 1390/08/08
  • نفت آبادان 2 - 3 صبای قم 1390/08/08
  • سپاهان اصفهان 3 - 2 ملوان بندر انزلی 1390/08/08
  • سایپای تهران 0 - 0 فولاد خوزستان 1390/08/08
  • شهر باران 2 - 3 پرسپولیس تهران 1390/08/07
  • فجر سپاسی 1 - 2 تراکتورسازی تبریز 1390/08/07
  • نفت تهران 2 - 1 شهرداری بوشهر 1390/08/07
  • صبای قم 1 - 1 استقلال تهران 1390/08/28
  • فولاد خوزستان 2 - 1 تراکتورسازی تبریز 1390/08/27
  • ملوان بندر انزلی 2 - 0 فجر سپاسی 1390/08/27
  • راه آهن تهران 2 - 2 سایپای تهران 1390/08/27
  • مس سرچشمه 0 - 4 شهر باران 1390/08/27
  • شهرداری تبریز 2 - 2 نفت تهران 1390/08/27
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 3 نفت آبادان 1390/08/27
  • پرسپولیس تهران 0 - 0 سپاهان اصفهان 1390/08/28
  • شهرداری بوشهر 1 - 0 مس کرمان 1390/08/27
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 1 راه آهن تهران 1390/09/03
  • نفت تهران 2 - 2 صبای قم 1390/09/02
  • نفت آبادان 0 - 2 شهرداری تبریز 1390/09/02
  • فجر سپاسی 3 - 3 مس سرچشمه 1390/09/02
  • مس کرمان 1 - 0 ملوان بندر انزلی 1390/09/02
  • سایپای تهران 0 - 1 پرسپولیس تهران 1390/09/01
  • شهر باران 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1390/09/01
  • استقلال تهران 3 - 2 شهرداری بوشهر 1390/09/03
  • سپاهان اصفهان 2 - 0 فولاد خوزستان 1390/09/02
  • فولاد خوزستان 0 - 0 راه آهن تهران 1390/09/12
  • شهرداری بوشهر 1 - 1 سپاهان اصفهان 1390/09/12
  • شهرداری تبریز 1 - 2 استقلال تهران 1390/09/12
  • صبای قم 0 - 1 شهر باران 1390/09/12
  • نفت تهران 1 - 3 نفت آبادان 1390/09/12
  • مس سرچشمه 2 - 0 مس کرمان 1390/09/12
  • پرسپولیس تهران 0 - 1 تراکتورسازی تبریز 1390/09/11
  • ملوان بندر انزلی 1 - 1 سایپای تهران 1390/09/11
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 1 فجر سپاسی 1390/09/12
  • راه آهن تهران 1 - 1 پرسپولیس تهران 1390/09/24
  • استقلال تهران 1 - 2 نفت آبادان 1390/09/22
  • فولاد خوزستان 1 - 0 ملوان بندر انزلی 1390/09/18
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1390/09/18
  • مس کرمان 0 - 0 صبای قم 1390/09/18
  • سایپای تهران 3 - 0 شهرداری بوشهر 1390/09/18
  • شهر باران 1 - 3 نفت تهران 1390/09/18
  • فجر سپاسی 2 - 1 شهرداری تبریز 1390/09/18
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 0 مس سرچشمه 1390/09/18
  • شهرداری بوشهر 0 - 0 راه آهن تهران 1390/09/27
  • پرسپولیس تهران 1 - 1 فولاد خوزستان 1390/09/28
  • نفت آبادان 0 - 4 سایپای تهران 1390/09/28
  • شهرداری تبریز 0 - 0 شهر باران 1390/09/28
  • نفت تهران 0 - 2 استقلال تهران 1390/09/26
  • مس سرچشمه 0 - 2 سپاهان اصفهان 1390/09/25
  • ملوان بندر انزلی 0 - 0 تراکتورسازی تبریز 1390/09/25
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 0 مس کرمان 1390/09/24
  • صبای قم 1 - 1 فجر سپاسی 1390/09/24
  • صبای قم 2 - 2 تراکتورسازی تبریز 1390/10/16
  • استقلال تهران 1 - 1 سپاهان اصفهان 1390/10/16
  • شهرداری بوشهر 1 - 2 فولاد خوزستان 1390/10/16
  • نفت تهران 1 - 0 فجر سپاسی 1390/10/15
  • نفت آبادان 2 - 0 شهر باران 1390/10/16
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 2 راه آهن تهران 1390/10/15
  • شهرداری تبریز 0 - 1 مس کرمان 1390/10/15
  • ملوان بندر انزلی 2 - 0 پرسپولیس تهران 1390/10/15
  • مس سرچشمه 0 - 0 سایپای تهران 1390/10/16
  • سایپای تهران 1 - 2 شهرداری تبریز 1390/10/21
  • سپاهان اصفهان 1 - 2 صبای قم 1390/10/21
  • فولاد خوزستان 4 - 0 مس سرچشمه 1390/10/21
  • پرسپولیس تهران 4 - 1 شهرداری بوشهر 1390/10/21
  • مس کرمان 0 - 1 نفت تهران 1390/10/20
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 1 ذوب آهن اصفهان 1390/10/20
  • فجر سپاسی 2 - 0 نفت آبادان 1390/10/20
  • راه آهن تهران 0 - 1 ملوان بندر انزلی 1390/10/20
  • شهر باران 0 - 1 استقلال تهران 1390/10/20
  • شهرداری تبریز 2 - 2 پرسپولیس تهران 1390/10/26
  • صبای قم 2 - 1 راه آهن تهران 1390/10/25
  • نفت آبادان 0 - 4 سپاهان اصفهان 1390/10/25
  • مس سرچشمه 0 - 0 ملوان بندر انزلی 1390/10/25
  • شهر باران 1 - 0 فجر سپاسی 1390/10/25
  • استقلال تهران 0 - 1 مس کرمان 1390/10/25
  • شهرداری بوشهر 0 - 3 تراکتورسازی تبریز 1390/10/25
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 3 سایپای تهران 1390/10/25
  • نفت تهران 1 - 3 فولاد خوزستان 1390/10/25
  • راه آهن تهران 2 - 1 نفت تهران 1390/10/30
  • فولاد خوزستان 0 - 1 ذوب آهن اصفهان 1390/10/29
  • مس کرمان 2 - 2 نفت آبادان 1390/10/29
  • فجر سپاسی 2 - 1 استقلال تهران 1390/10/29
  • تراکتورسازی تبریز 3 - 1 شهر باران 1390/10/29
  • ملوان بندر انزلی 0 - 0 شهرداری بوشهر 1390/10/29
  • سایپای تهران 0 - 0 صبای قم 1390/10/30
  • سپاهان اصفهان 1 - 0 شهرداری تبریز 1390/10/30
  • پرسپولیس تهران 2 - 1 مس سرچشمه 1390/10/30
  • فجر سپاسی 1 - 0 مس کرمان 1390/11/05
  • نفت تهران 0 - 1 سپاهان اصفهان 1390/11/05
  • شهر باران 0 - 3 سایپای تهران 1390/11/05
  • شهرداری تبریز 0 - 1 تراکتورسازی تبریز 1390/11/05
  • مس سرچشمه 2 - 1 راه آهن تهران 1390/11/05
  • استقلال تهران 2 - 1 فولاد خوزستان 1390/11/05
  • نفت آبادان 4 - 2 پرسپولیس تهران 1390/11/05
  • صبای قم 1 - 1 شهرداری بوشهر 1390/11/05
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 0 ملوان بندر انزلی 1390/11/05
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 2 استقلال تهران 1390/11/09
  • پرسپولیس تهران 0 - 0 ذوب آهن اصفهان 1390/11/09
  • سایپای تهران 0 - 0 نفت تهران 1390/11/09
  • فولاد خوزستان 2 - 0 نفت آبادان 1390/11/09
  • ملوان بندر انزلی 1 - 0 صبای قم 1390/11/09
  • سپاهان اصفهان 1 - 0 فجر سپاسی 1390/11/09
  • مس کرمان 2 - 2 شهر باران 1390/11/09
  • راه آهن تهران 2 - 1 شهرداری تبریز 1390/11/09
  • شهرداری بوشهر 1 - 0 مس سرچشمه 1390/11/09
  • فجر سپاسی 1 - 2 راه آهن تهران 1390/11/14
  • صبای قم 3 - 1 مس سرچشمه 1390/11/13
  • شهرداری تبریز 1 - 1 فولاد خوزستان 1390/11/14
  • نفت آبادان 1 - 2 ملوان بندر انزلی 1390/11/14
  • نفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز 1390/11/14
  • شهر باران 0 - 1 سپاهان اصفهان 1390/11/14
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 0 شهرداری بوشهر 1390/11/13
  • مس کرمان 1 - 0 سایپای تهران 1390/11/13
  • استقلال تهران 2 - 3 پرسپولیس تهران 1390/11/13
  • تراکتورسازی تبریز 4 - 1 نفت آبادان 1390/11/19
  • راه آهن تهران 0 - 1 شهر باران 1390/11/20
  • سپاهان اصفهان 4 - 0 مس کرمان 1390/11/19
  • شهرداری بوشهر 2 - 2 شهرداری تبریز 1390/11/18
  • پرسپولیس تهران 2 - 3 فجر سپاسی 1390/11/18
  • سایپای تهران 2 - 2 استقلال تهران 1390/11/17
  • مس سرچشمه 0 - 0 ذوب آهن اصفهان 1390/11/17
  • فولاد خوزستان 3 - 0 صبای قم 1390/11/20
  • ملوان بندر انزلی 0 - 1 نفت تهران 1390/11/19
  • استقلال تهران 1 - 0 ملوان بندر انزلی 1391/01/09
  • مس کرمان 1 - 0 تراکتورسازی تبریز 1390/11/26
  • شهرداری تبریز 1 - 1 مس سرچشمه 1390/11/25
  • نفت تهران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان 1390/11/26
  • نفت آبادان 2 - 1 راه آهن تهران 1390/11/25
  • صبای قم 2 - 2 پرسپولیس تهران 1390/11/26
  • سپاهان اصفهان 2 - 1 سایپای تهران 1390/11/25
  • شهر باران 0 - 0 شهرداری بوشهر 1390/11/26
  • فجر سپاسی 2 - 1 فولاد خوزستان 1390/11/26
  • سایپای تهران 5 - 0 فجر سپاسی 1390/12/19
  • پرسپولیس تهران 1 - 1 مس کرمان 1390/12/22
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 1 صبای قم 1390/12/20
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 0 سپاهان اصفهان 1390/12/22
  • مس سرچشمه 1 - 3 نفت تهران 1390/12/19
  • ملوان بندر انزلی 1 - 0 شهرداری تبریز 1390/12/19
  • راه آهن تهران 2 - 2 استقلال تهران 1390/12/20
  • شهرداری بوشهر 1 - 1 نفت آبادان 1390/12/20
  • فولاد خوزستان 1 - 1 شهر باران 1390/12/19
  • فجر سپاسی 1 - 0 شهرداری بوشهر 1391/01/10
  • شهر باران 0 - 0 ملوان بندر انزلی 1391/01/04
  • نفت آبادان 2 - 0 مس سرچشمه 1390/12/27
  • مس کرمان 1 - 1 فولاد خوزستان 1390/12/27
  • سایپای تهران 0 - 1 تراکتورسازی تبریز 1390/12/27
  • استقلال تهران 2 - 2 ذوب آهن اصفهان 1391/01/05
  • نفت تهران 0 - 3 پرسپولیس تهران 1390/12/26
  • سپاهان اصفهان 3 - 2 راه آهن تهران 1390/12/27
  • شهرداری تبریز 1 - 3 صبای قم 1391/01/10
  • راه آهن تهران 2 - 0 مس کرمان 1391/01/18
  • پرسپولیس تهران 1 - 2 شهر باران 1391/01/21
  • شهرداری بوشهر 1 - 0 نفت تهران 1391/01/19
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 2 شهرداری تبریز 1391/01/20
  • فولاد خوزستان 1 - 2 سایپای تهران 1391/01/18
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 0 فجر سپاسی 1391/01/18
  • ملوان بندر انزلی 3 - 4 سپاهان اصفهان 1391/01/19
  • مس سرچشمه 1 - 3 استقلال تهران 1391/01/20
  • صبای قم 3 - 3 نفت آبادان 1391/01/19
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 پرسپولیس تهران 1391/01/24
  • شهر باران 2 - 1 مس سرچشمه 1391/01/25
  • فجر سپاسی 2 - 0 ملوان بندر انزلی 1391/01/25
  • مس کرمان 3 - 2 شهرداری بوشهر 1391/01/25
  • نفت آبادان 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1391/01/25
  • سایپای تهران 0 - 1 راه آهن تهران 1391/01/25
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 0 فولاد خوزستان 1391/01/25
  • نفت تهران 0 - 0 شهرداری تبریز 1391/01/25
  • استقلال تهران 3 - 0 صبای قم 1391/01/25
  • شهرداری تبریز 2 - 1 نفت آبادان 1391/02/01
  • ملوان بندر انزلی 0 - 0 مس کرمان 1391/02/02
  • مس سرچشمه 1 - 0 فجر سپاسی 1391/02/02
  • صبای قم 0 - 0 نفت تهران 1391/02/02
  • پرسپولیس تهران 2 - 4 سایپای تهران 1391/02/02
  • راه آهن تهران 0 - 1 تراکتورسازی تبریز 1391/02/03
  • فولاد خوزستان 1 - 2 سپاهان اصفهان 1391/02/03
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 0 شهر باران 1391/02/03
  • شهرداری بوشهر 1 - 1 استقلال تهران 1391/02/03
  • تراکتورسازی تبریز 4 - 1 پرسپولیس تهران 1391/02/07
  • راه آهن تهران 0 - 0 فولاد خوزستان 1391/02/08
  • استقلال تهران 0 - 0 شهرداری تبریز 1391/02/08
  • سایپای تهران 1 - 1 ملوان بندر انزلی 1391/02/08
  • شهر باران 0 - 0 صبای قم 1391/02/08
  • نفت آبادان 2 - 1 نفت تهران 1391/02/08
  • سپاهان اصفهان 2 - 0 شهرداری بوشهر 1391/02/07
  • فجر سپاسی 0 - 0 ذوب آهن اصفهان 1391/02/08
  • مس کرمان 4 - 1 مس سرچشمه 1391/02/08
  • پرسپولیس تهران 3 - 4 راه آهن تهران 1391/02/17
  • نفت تهران 1 - 0 شهر باران 1391/02/17
  • ملوان بندر انزلی 2 - 0 فولاد خوزستان 1391/02/17
  • شهرداری تبریز 0 - 0 فجر سپاسی 1391/02/17
  • شهرداری بوشهر 2 - 2 سایپای تهران 1391/02/17
  • صبای قم 1 - 1 مس کرمان 1391/02/17
  • مس سرچشمه 0 - 0 تراکتورسازی تبریز 1391/02/17
  • نفت آبادان 1 - 2 استقلال تهران 1391/02/17
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 0 سپاهان اصفهان 1391/02/17
  • شهر باران 2 - 1 شهرداری تبریز 1391/02/22
  • استقلال تهران 3 - 0 نفت تهران 1391/02/22
  • سایپای تهران 2 - 2 نفت آبادان 1391/02/22
  • سپاهان اصفهان 0 - 0 مس سرچشمه 1391/02/22
  • مس کرمان 2 - 0 ذوب آهن اصفهان 1391/02/22
  • راه آهن تهران 4 - 1 شهرداری بوشهر 1391/02/22
  • فجر سپاسی 0 - 0 صبای قم 1391/02/22
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 0 ملوان بندر انزلی 1391/02/22

آمار باشگاه ها تا هفته 34

نام تیم کارت زرد کارت قرمز برد باخت گل زده گل خورده تعداد بازی
استقلال تهران 723186573434
پرسپولیس تهران 747912495233
تراکتورسازی تبریز 674196573234
ذوب آهن اصفهان 66698283334
راه آهن تهران 644910434234
سایپای تهران 7621011503934
سپاهان اصفهان 644195542734
شهر باران 5911111333834
شهرداری بوشهر 622613304334
شهرداری تبریز 707712344334
صبای قم 752128413934
فجر سپاسی 4821013313834
فولاد خوزستان 6851013343533
مس سرچشمه 788520235534
مس کرمان 7051113353934
ملوان بندر انزلی 572913323334
نفت آبادان 6351113505834
نفت تهران 7921311373834