• استقلال خوزستان 2 - 0 ذوب آهن اصفهان 1392/05/02
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 تراکتورسازی تبریز 1392/05/02
  • شهر باران 1 - 1 سایپای تهران 1392/05/03
  • فجر سپاسی 0 - 1 نفت تهران 1392/05/03
  • راه آهن تهران 0 - 0 مس کرمان 1392/05/03
  • سپاهان اصفهان 2 - 0 فولاد خوزستان 1392/05/03
  • صبای قم 1 - 0 ملوان بندر انزلی 1392/05/03
  • ماشین سازی تبریز 1 - 2 استقلال تهران 1392/05/03
  • ملوان بندر انزلی 0 - 0 شهر باران 1392/05/10
  • مس کرمان 1 - 1 استقلال خوزستان 1392/05/10
  • سایپای تهران 0 - 3 راه آهن تهران 1392/05/10
  • استقلال تهران 1 - 2 سپاهان اصفهان 1392/05/10
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 1 ماشین سازی تبریز 1392/05/10
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 0 پرسپولیس تهران 1392/05/11
  • فولاد خوزستان 1 - 0 فجر سپاسی 1392/05/11
  • نفت تهران 1 - 2 صبای قم 1392/05/11
  • ماشین سازی تبریز 1 - 1 سپاهان اصفهان 1392/05/15
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 4 تراکتورسازی تبریز 1392/05/15
  • صبای قم 0 - 1 فولاد خوزستان 1392/05/15
  • استقلال خوزستان 0 - 0 سایپای تهران 1392/05/15
  • شهر باران 1 - 1 نفت تهران 1392/05/15
  • راه آهن تهران 0 - 0 ملوان بندر انزلی 1392/05/15
  • فجر سپاسی 2 - 4 استقلال تهران 1392/05/15
  • پرسپولیس تهران 2 - 0 مس کرمان 1392/05/16
  • فولاد خوزستان 3 - 1 شهر باران 1392/05/19
  • استقلال تهران 1 - 0 صبای قم 1392/05/19
  • ماشین سازی تبریز 2 - 0 فجر سپاسی 1392/05/20
  • مس کرمان 0 - 0 ذوب آهن اصفهان 1392/05/20
  • نفت تهران 2 - 1 راه آهن تهران 1392/05/20
  • ملوان بندر انزلی 2 - 1 استقلال خوزستان 1392/05/20
  • سپاهان اصفهان 0 - 1 تراکتورسازی تبریز 1392/05/20
  • سایپای تهران 1 - 0 پرسپولیس تهران 1392/05/20
  • شهر باران 1 - 2 استقلال تهران 1392/05/24
  • فجر سپاسی 2 - 1 سپاهان اصفهان 1392/05/25
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 0 مس کرمان 1392/05/25
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 0 سایپای تهران 1392/05/25
  • صبای قم 2 - 2 ماشین سازی تبریز 1392/05/25
  • راه آهن تهران 0 - 1 فولاد خوزستان 1392/05/25
  • استقلال خوزستان 2 - 4 نفت تهران 1392/05/25
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 ملوان بندر انزلی 1392/05/25
  • ماشین سازی تبریز 0 - 2 شهر باران 1392/06/01
  • فجر سپاسی 0 - 0 تراکتورسازی تبریز 1392/06/01
  • سایپای تهران 1 - 0 مس کرمان 1392/06/01
  • ملوان بندر انزلی 1 - 2 ذوب آهن اصفهان 1392/06/01
  • سپاهان اصفهان 2 - 1 صبای قم 1392/06/01
  • نفت تهران 1 - 0 پرسپولیس تهران 1392/06/01
  • فولاد خوزستان 3 - 2 استقلال خوزستان 1392/06/01
  • استقلال تهران 3 - 1 راه آهن تهران 1392/06/03
  • شهر باران 1 - 1 سپاهان اصفهان 1392/06/08
  • صبای قم 3 - 0 فجر سپاسی 1392/06/08
  • مس کرمان 1 - 3 ملوان بندر انزلی 1392/06/08
  • راه آهن تهران 1 - 2 ماشین سازی تبریز 1392/06/08
  • ذوب آهن اصفهان 3 - 2 نفت تهران 1392/06/08
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 0 سایپای تهران 1392/06/08
  • پرسپولیس تهران 3 - 1 فولاد خوزستان 1392/06/08
  • استقلال خوزستان 2 - 0 استقلال تهران 1392/06/09
  • فجر سپاسی 2 - 2 شهر باران 1392/06/14
  • ماشین سازی تبریز 1 - 1 استقلال خوزستان 1392/06/14
  • نفت تهران 1 - 0 مس کرمان 1392/06/14
  • سپاهان اصفهان 0 - 0 راه آهن تهران 1392/06/14
  • ملوان بندر انزلی 0 - 3 سایپای تهران 1392/06/14
  • صبای قم 1 - 3 تراکتورسازی تبریز 1392/06/14
  • فولاد خوزستان 1 - 0 ذوب آهن اصفهان 1392/06/14
  • استقلال تهران 0 - 0 پرسپولیس تهران 1392/06/15
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 0 استقلال تهران 1392/06/21
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 2 ملوان بندر انزلی 1392/06/21
  • مس کرمان 2 - 2 فولاد خوزستان 1392/06/22
  • شهر باران 2 - 1 صبای قم 1392/06/22
  • استقلال خوزستان 0 - 2 سپاهان اصفهان 1392/06/22
  • راه آهن تهران 0 - 0 فجر سپاسی 1392/06/22
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 ماشین سازی تبریز 1392/06/22
  • سایپای تهران 0 - 0 نفت تهران 1392/06/23
  • ماشین سازی تبریز 2 - 0 ذوب آهن اصفهان 1392/06/28
  • فجر سپاسی 2 - 1 استقلال خوزستان 1392/06/29
  • شهر باران 1 - 0 تراکتورسازی تبریز 1392/06/29
  • صبای قم 2 - 1 راه آهن تهران 1392/06/29
  • نفت تهران 0 - 0 ملوان بندر انزلی 1392/06/29
  • فولاد خوزستان 4 - 1 سایپای تهران 1392/06/29
  • سپاهان اصفهان 2 - 2 پرسپولیس تهران 1392/06/29
  • استقلال تهران 1 - 1 مس کرمان 1392/08/07
  • سایپای تهران 0 - 1 استقلال تهران 1392/08/12
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 فجر سپاسی 1392/07/04
  • مس کرمان 1 - 2 ماشین سازی تبریز 1392/07/05
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 1 سپاهان اصفهان 1392/07/05
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 0 نفت تهران 1392/07/05
  • ملوان بندر انزلی 1 - 2 فولاد خوزستان 1392/07/05
  • راه آهن تهران 1 - 0 شهر باران 1392/07/05
  • استقلال خوزستان 1 - 0 صبای قم 1392/07/05
  • فجر سپاسی 0 - 0 ذوب آهن اصفهان 1392/07/11
  • راه آهن تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز 1392/07/11
  • فولاد خوزستان 0 - 2 نفت تهران 1392/07/11
  • شهر باران 0 - 0 استقلال خوزستان 1392/07/12
  • سپاهان اصفهان 0 - 0 مس کرمان 1392/07/12
  • ماشین سازی تبریز 1 - 2 سایپای تهران 1392/07/12
  • صبای قم 1 - 1 پرسپولیس تهران 1392/07/12
  • استقلال تهران 1 - 0 ملوان بندر انزلی 1392/09/03
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 1 صبای قم 1392/07/25
  • ملوان بندر انزلی 2 - 1 ماشین سازی تبریز 1392/07/25
  • استقلال خوزستان 3 - 2 راه آهن تهران 1392/07/25
  • مس کرمان 1 - 2 فجر سپاسی 1392/07/26
  • سایپای تهران 0 - 0 سپاهان اصفهان 1392/07/26
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 2 فولاد خوزستان 1392/07/26
  • پرسپولیس تهران 2 - 0 شهر باران 1392/07/26
  • نفت تهران 1 - 1 استقلال تهران 1392/07/27
  • صبای قم 2 - 2 مس کرمان 1392/08/02
  • سپاهان اصفهان 1 - 2 ملوان بندر انزلی 1392/08/02
  • شهر باران 5 - 1 ذوب آهن اصفهان 1392/08/02
  • ماشین سازی تبریز 1 - 2 نفت تهران 1392/08/03
  • استقلال تهران 2 - 0 فولاد خوزستان 1392/08/03
  • راه آهن تهران 0 - 1 پرسپولیس تهران 1392/08/05
  • فجر سپاسی 0 - 1 سایپای تهران 1392/08/05
  • استقلال خوزستان 1 - 4 تراکتورسازی تبریز 1392/08/05
  • پرسپولیس تهران 0 - 0 استقلال خوزستان 1392/08/15
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 1 استقلال تهران 1392/08/17
  • سایپای تهران 2 - 1 صبای قم 1392/08/17
  • مس کرمان 1 - 1 شهر باران 1392/08/12
  • ملوان بندر انزلی 3 - 1 فجر سپاسی 1392/08/12
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 3 راه آهن تهران 1392/08/12
  • نفت تهران 2 - 2 سپاهان اصفهان 1392/08/12
  • فولاد خوزستان 1 - 1 ماشین سازی تبریز 1392/08/12
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 1 استقلال خوزستان 1392/09/07
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 0 پرسپولیس تهران 1392/09/08
  • مس کرمان 2 - 0 راه آهن تهران 1392/09/08
  • سایپای تهران 2 - 3 شهر باران 1392/09/08
  • نفت تهران 2 - 0 فجر سپاسی 1392/09/08
  • ملوان بندر انزلی 2 - 1 صبای قم 1392/09/08
  • فولاد خوزستان 0 - 0 سپاهان اصفهان 1392/09/08
  • استقلال تهران 0 - 0 ماشین سازی تبریز 1392/09/08
  • فجر سپاسی 0 - 0 فولاد خوزستان 1392/09/14
  • راه آهن تهران 0 - 0 سایپای تهران 1392/09/14
  • سپاهان اصفهان 0 - 0 استقلال تهران 1392/09/14
  • شهر باران 0 - 3 ملوان بندر انزلی 1392/09/15
  • ماشین سازی تبریز 1 - 2 تراکتورسازی تبریز 1392/09/15
  • صبای قم 1 - 2 نفت تهران 1392/09/15
  • استقلال خوزستان 1 - 1 مس کرمان 1392/09/15
  • پرسپولیس تهران 2 - 1 ذوب آهن اصفهان 1392/09/15
  • سایپای تهران 1 - 1 استقلال خوزستان 1392/09/21
  • سپاهان اصفهان 0 - 0 ماشین سازی تبریز 1392/09/21
  • مس کرمان 0 - 6 پرسپولیس تهران 1392/09/22
  • نفت تهران 0 - 0 شهر باران 1392/09/22
  • ملوان بندر انزلی 0 - 1 راه آهن تهران 1392/09/22
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 2 ذوب آهن اصفهان 1392/09/22
  • فولاد خوزستان 2 - 0 صبای قم 1392/09/22
  • استقلال تهران 1 - 0 فجر سپاسی 1392/09/23
  • فجر سپاسی 0 - 0 ماشین سازی تبریز 1392/09/28
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 1 مس کرمان 1392/09/28
  • استقلال خوزستان 0 - 2 ملوان بندر انزلی 1392/09/28
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 سایپای تهران 1392/09/28
  • شهر باران 1 - 2 فولاد خوزستان 1392/09/29
  • راه آهن تهران 1 - 3 نفت تهران 1392/09/29
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 2 سپاهان اصفهان 1392/09/29
  • صبای قم 1 - 2 استقلال تهران 1392/09/29
  • ملوان بندر انزلی 0 - 1 پرسپولیس تهران 1392/10/03
  • ماشین سازی تبریز 0 - 1 صبای قم 1392/10/03
  • مس کرمان 1 - 1 تراکتورسازی تبریز 1392/10/03
  • سپاهان اصفهان 3 - 0 فجر سپاسی 1392/10/03
  • فولاد خوزستان 0 - 0 راه آهن تهران 1392/10/03
  • سایپای تهران 1 - 0 ذوب آهن اصفهان 1392/10/03
  • نفت تهران 0 - 0 استقلال خوزستان 1392/10/03
  • استقلال تهران 1 - 0 شهر باران 1392/10/03
  • پرسپولیس تهران 0 - 0 نفت تهران 1392/10/13
  • استقلال خوزستان 0 - 2 فولاد خوزستان 1392/10/13
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 1 ملوان بندر انزلی 1392/10/13
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 0 فجر سپاسی 1392/10/14
  • مس کرمان 2 - 2 سایپای تهران 1392/10/14
  • صبای قم 0 - 1 سپاهان اصفهان 1392/10/14
  • شهر باران 1 - 2 ماشین سازی تبریز 1392/10/14
  • راه آهن تهران 0 - 1 استقلال تهران 1392/10/14
  • نفت تهران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان 1392/10/19
  • سپاهان اصفهان 2 - 0 شهر باران 1392/10/21
  • فجر سپاسی 1 - 2 صبای قم 1392/10/21
  • ملوان بندر انزلی 2 - 1 مس کرمان 1392/10/21
  • ماشین سازی تبریز 5 - 0 راه آهن تهران 1392/10/21
  • سایپای تهران 3 - 3 تراکتورسازی تبریز 1392/10/21
  • فولاد خوزستان 2 - 1 پرسپولیس تهران 1392/10/21
  • استقلال تهران 1 - 0 استقلال خوزستان 1392/10/21
  • شهر باران 1 - 3 فجر سپاسی 1392/10/26
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 0 فولاد خوزستان 1392/10/26
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 1 صبای قم 1392/10/26
  • سایپای تهران 1 - 2 ملوان بندر انزلی 1392/10/26
  • راه آهن تهران 1 - 1 سپاهان اصفهان 1392/10/26
  • استقلال خوزستان 3 - 1 ماشین سازی تبریز 1392/10/26
  • پرسپولیس تهران 0 - 0 استقلال تهران 1392/10/27
  • مس کرمان 0 - 1 نفت تهران 1392/11/06
  • ملوان بندر انزلی 1 - 1 تراکتورسازی تبریز 1392/11/06
  • صبای قم 3 - 2 شهر باران 1392/11/06
  • فجر سپاسی 0 - 1 راه آهن تهران 1392/11/06
  • استقلال تهران 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1392/11/06
  • سپاهان اصفهان 3 - 1 استقلال خوزستان 1392/11/06
  • فولاد خوزستان 1 - 0 مس کرمان 1392/11/01
  • ماشین سازی تبریز 1 - 0 پرسپولیس تهران 1392/11/01
  • نفت تهران 2 - 1 سایپای تهران 1392/11/01
  • استقلال خوزستان 0 - 0 فجر سپاسی 1392/11/11
  • راه آهن تهران 0 - 0 صبای قم 1392/11/11
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 0 ماشین سازی تبریز 1392/11/11
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 0 شهر باران 1392/11/11
  • ملوان بندر انزلی 2 - 0 نفت تهران 1392/11/11
  • سایپای تهران 0 - 0 فولاد خوزستان 1392/11/11
  • پرسپولیس تهران 2 - 0 سپاهان اصفهان 1392/11/11
  • مس کرمان 1 - 1 استقلال تهران 1392/11/11
  • شهر باران 1 - 1 راه آهن تهران 1392/11/18
  • صبای قم 1 - 1 استقلال خوزستان 1392/11/18
  • سپاهان اصفهان 1 - 0 ذوب آهن اصفهان 1392/11/18
  • فجر سپاسی 1 - 1 پرسپولیس تهران 1392/11/20
  • ماشین سازی تبریز 0 - 0 مس کرمان 1392/11/20
  • نفت تهران 2 - 0 تراکتورسازی تبریز 1392/11/20
  • فولاد خوزستان 1 - 0 ملوان بندر انزلی 1392/11/20
  • استقلال تهران 2 - 0 سایپای تهران 1392/11/20
  • استقلال خوزستان 1 - 1 شهر باران 1392/11/27
  • سایپای تهران 1 - 1 ماشین سازی تبریز 1392/11/27
  • نفت تهران 1 - 1 فولاد خوزستان 1392/11/27
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 1 فجر سپاسی 1392/11/27
  • ملوان بندر انزلی 4 - 2 استقلال تهران 1392/11/30
  • مس کرمان 0 - 0 سپاهان اصفهان 1392/12/01
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 3 راه آهن تهران 1392/12/01
  • پرسپولیس تهران 3 - 1 صبای قم 1392/12/02
  • راه آهن تهران 1 - 0 استقلال خوزستان 1393/01/07
  • فولاد خوزستان 2 - 1 تراکتورسازی تبریز 1393/01/07
  • سپاهان اصفهان 2 - 2 سایپای تهران 1393/01/07
  • صبای قم 2 - 1 ذوب آهن اصفهان 1393/01/07
  • فجر سپاسی 1 - 1 مس کرمان 1393/01/07
  • استقلال تهران 0 - 1 نفت تهران 1393/01/07
  • شهر باران 0 - 1 پرسپولیس تهران 1393/01/07
  • ماشین سازی تبریز 1 - 2 ملوان بندر انزلی 1393/01/07
  • فولاد خوزستان 0 - 1 استقلال تهران 1393/01/17
  • ملوان بندر انزلی 2 - 3 سپاهان اصفهان 1393/01/17
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 0 استقلال خوزستان 1393/01/17
  • نفت تهران 4 - 1 ماشین سازی تبریز 1393/01/17
  • پرسپولیس تهران 2 - 2 راه آهن تهران 1393/01/17
  • سایپای تهران 0 - 0 فجر سپاسی 1393/01/17
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 1 شهر باران 1393/01/17
  • مس کرمان 0 - 0 صبای قم 1393/01/17
  • استقلال خوزستان 0 - 1 پرسپولیس تهران 1393/01/22
  • شهر باران 1 - 1 مس کرمان 1393/01/22
  • استقلال تهران 1 - 3 تراکتورسازی تبریز 1393/01/22
  • فجر سپاسی 2 - 1 ملوان بندر انزلی 1393/01/22
  • راه آهن تهران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان 1393/01/22
  • سپاهان اصفهان 1 - 0 نفت تهران 1393/01/22
  • ماشین سازی تبریز 0 - 1 فولاد خوزستان 1393/01/22
  • صبای قم 0 - 0 سایپای تهران 1393/01/22

آمار باشگاه ها تا هفته 30

نام تیم کارت زرد کارت قرمز برد باخت گل زده گل خورده تعداد بازی
استقلال تهران 672156342530
استقلال خوزستان 623613263730
پرسپولیس تهران 654165361530
تراکتورسازی تبریز 651106383230
ذوب آهن اصفهان 582613243630
راه آهن تهران 684712253330
سایپای تهران 66679263130
سپاهان اصفهان 626134362230
شهر باران 685513304030
صبای قم 593813323830
فجر سپاسی 574613203430
فولاد خوزستان 621165362430
ماشین سازی تبریز 612712313430
مس کرمان 623110213630
ملوان بندر انزلی 5321311403330
نفت تهران 443156382330