• نفت تهران 1 - 1 راه آهن تهران 1391/04/29
  • صبای قم 4 - 0 پیکان تهران 1391/04/29
  • فجر سپاسی 3 - 0 ذوب آهن اصفهان 1391/04/29
  • نفت آبادان 0 - 1 پرسپولیس تهران 1391/04/29
  • سپاهان اصفهان 1 - 0 مس کرمان 1391/04/30
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 0 سایپای تهران 1391/04/30
  • شهر باران 1 - 1 فولاد خوزستان 1391/04/30
  • استقلال تهران 1 - 0 آلومینیوم هرمزگان 1391/04/30
  • گهر دورود 0 - 1 ملوان بندر انزلی 1391/04/29
  • راه آهن تهران 3 - 1 گهر دورود 1391/05/03
  • پرسپولیس تهران 2 - 3 فجر سپاسی 1391/05/03
  • سایپای تهران 2 - 1 استقلال تهران 1391/05/04
  • آلومینیوم هرمزگان 0 - 0 شهر باران 1391/05/04
  • فولاد خوزستان 1 - 3 سپاهان اصفهان 1391/05/04
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 2 صبای قم 1391/05/04
  • مس کرمان 0 - 1 نفت تهران 1391/05/04
  • پیکان تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز 1391/05/04
  • ملوان بندر انزلی 2 - 2 نفت آبادان 1391/05/04
  • سپاهان اصفهان 2 - 2 راه آهن تهران 1391/05/10
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 1 مس کرمان 1391/05/10
  • فولاد خوزستان 2 - 0 سایپای تهران 1391/05/10
  • نفت تهران 0 - 0 آلومینیوم هرمزگان 1391/05/10
  • فجر سپاسی 2 - 0 نفت آبادان 1391/05/10
  • شهر باران 5 - 3 پیکان تهران 1391/05/10
  • استقلال تهران 1 - 0 ذوب آهن اصفهان 1391/05/10
  • صبای قم 1 - 3 ملوان بندر انزلی 1391/05/09
  • گهر دورود 1 - 1 پرسپولیس تهران 1391/05/09
  • پرسپولیس تهران 0 - 2 صبای قم 1391/05/15
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 4 سپاهان اصفهان 1391/05/16
  • راه آهن تهران 0 - 1 تراکتورسازی تبریز 1391/05/16
  • ملوان بندر انزلی 1 - 0 فجر سپاسی 1391/05/16
  • پیکان تهران 3 - 2 گهر دورود 1391/05/16
  • نفت آبادان 2 - 6 نفت تهران 1391/05/16
  • سایپای تهران 2 - 0 شهر باران 1391/05/16
  • مس کرمان 0 - 0 استقلال تهران 1391/05/16
  • آلومینیوم هرمزگان 1 - 1 فولاد خوزستان 1391/05/16
  • شهر باران 1 - 0 پرسپولیس تهران 1391/05/29
  • سپاهان اصفهان 0 - 2 سایپای تهران 1391/05/28
  • فولاد خوزستان 0 - 1 مس کرمان 1391/05/27
  • صبای قم 1 - 1 فجر سپاسی 1391/05/27
  • آلومینیوم هرمزگان 1 - 1 راه آهن تهران 1391/05/27
  • نفت تهران 1 - 2 پیکان تهران 1391/05/27
  • گهر دورود 1 - 0 ذوب آهن اصفهان 1391/05/29
  • تراکتورسازی تبریز 3 - 2 نفت آبادان 1391/05/29
  • استقلال تهران 1 - 1 ملوان بندر انزلی 1391/05/29
  • مس کرمان 1 - 0 شهر باران 1391/06/03
  • راه آهن تهران 2 - 1 فولاد خوزستان 1391/06/02
  • پیکان تهران 1 - 0 سپاهان اصفهان 1391/06/02
  • سایپای تهران 1 - 0 آلومینیوم هرمزگان 1391/06/02
  • پرسپولیس تهران 0 - 0 استقلال تهران 1391/06/03
  • فجر سپاسی 0 - 0 گهر دورود 1391/06/03
  • ذوب آهن اصفهان 3 - 1 تراکتورسازی تبریز 1391/06/03
  • ملوان بندر انزلی 1 - 3 نفت تهران 1391/06/03
  • نفت آبادان 2 - 1 صبای قم 1391/06/03
  • گهر دورود 2 - 2 نفت آبادان 1391/06/08
  • فولاد خوزستان 1 - 1 پرسپولیس تهران 1391/06/08
  • آلومینیوم هرمزگان 1 - 0 مس کرمان 1391/06/08
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 0 صبای قم 1391/06/08
  • سپاهان اصفهان 1 - 0 فجر سپاسی 1391/06/08
  • نفت تهران 1 - 0 ذوب آهن اصفهان 1391/06/08
  • شهر باران 0 - 0 ملوان بندر انزلی 1391/06/08
  • سایپای تهران 0 - 1 راه آهن تهران 1391/06/07
  • استقلال تهران 2 - 0 پیکان تهران 1391/09/02
  • پرسپولیس تهران 0 - 0 نفت تهران 1391/06/26
  • راه آهن تهران 0 - 2 استقلال تهران 1391/06/25
  • ملوان بندر انزلی 1 - 1 تراکتورسازی تبریز 1391/06/25
  • صبای قم 1 - 0 گهر دورود 1391/06/25
  • فجر سپاسی 6 - 1 شهر باران 1391/06/25
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 1 فولاد خوزستان 1391/06/25
  • نفت آبادان 1 - 1 سپاهان اصفهان 1391/06/24
  • مس کرمان 2 - 2 سایپای تهران 1391/06/24
  • پیکان تهران 2 - 1 آلومینیوم هرمزگان 1391/06/24
  • سپاهان اصفهان 2 - 0 پرسپولیس تهران 1391/07/02
  • استقلال تهران 0 - 0 فجر سپاسی 1391/06/31
  • فولاد خوزستان 1 - 0 ملوان بندر انزلی 1391/06/31
  • آلومینیوم هرمزگان 1 - 1 نفت آبادان 1391/06/31
  • مس کرمان 1 - 0 ذوب آهن اصفهان 1391/06/31
  • تراکتورسازی تبریز 5 - 0 گهر دورود 1391/06/31
  • شهر باران 0 - 1 راه آهن تهران 1391/06/31
  • سایپای تهران 2 - 1 پیکان تهران 1391/06/31
  • نفت تهران 1 - 0 صبای قم 1391/07/02
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 آلومینیوم هرمزگان 1391/07/06
  • صبای قم 3 - 3 شهر باران 1391/07/06
  • گهر دورود 0 - 0 نفت تهران 1391/07/06
  • ملوان بندر انزلی 0 - 2 سپاهان اصفهان 1391/07/06
  • نفت آبادان 1 - 2 استقلال تهران 1391/07/05
  • فجر سپاسی 1 - 0 تراکتورسازی تبریز 1391/07/05
  • ذوب آهن اصفهان 3 - 2 سایپای تهران 1391/07/05
  • پیکان تهران 0 - 5 فولاد خوزستان 1391/07/05
  • راه آهن تهران 1 - 1 مس کرمان 1391/09/02
  • سپاهان اصفهان 2 - 1 گهر دورود 1391/09/02
  • سایپای تهران 0 - 0 پرسپولیس تهران 1391/07/11
  • فولاد خوزستان 3 - 1 نفت آبادان 1391/07/10
  • مس کرمان 1 - 2 ملوان بندر انزلی 1391/07/10
  • آلومینیوم هرمزگان 3 - 3 فجر سپاسی 1391/07/10
  • شهر باران 0 - 0 ذوب آهن اصفهان 1391/07/10
  • نفت تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز 1391/07/10
  • راه آهن تهران 1 - 0 پیکان تهران 1391/07/13
  • استقلال تهران 1 - 0 صبای قم 1391/07/10
  • پرسپولیس تهران 2 - 0 راه آهن تهران 1391/07/30
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 1 آلومینیوم هرمزگان 1391/07/29
  • پیکان تهران 0 - 0 مس کرمان 1391/07/29
  • ملوان بندر انزلی 1 - 0 سایپای تهران 1391/07/29
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 0 استقلال تهران 1391/07/29
  • نفت آبادان 0 - 0 شهر باران 1391/07/28
  • گهر دورود 1 - 1 فولاد خوزستان 1391/07/28
  • صبای قم 1 - 1 سپاهان اصفهان 1391/07/28
  • فجر سپاسی 0 - 0 نفت تهران 1391/07/28
  • راه آهن تهران 0 - 1 ملوان بندر انزلی 1391/08/05
  • استقلال تهران 2 - 1 نفت تهران 1391/08/04
  • فولاد خوزستان 2 - 1 فجر سپاسی 1391/08/05
  • آلومینیوم هرمزگان 0 - 1 صبای قم 1391/08/05
  • سایپای تهران 1 - 0 نفت آبادان 1391/08/05
  • مس کرمان 2 - 1 پرسپولیس تهران 1391/08/05
  • پیکان تهران 2 - 2 ذوب آهن اصفهان 1391/08/04
  • سپاهان اصفهان 1 - 4 تراکتورسازی تبریز 1391/08/04
  • شهر باران 1 - 0 گهر دورود 1391/08/04
  • نفت تهران 3 - 4 سپاهان اصفهان 1391/08/09
  • ملوان بندر انزلی 1 - 0 آلومینیوم هرمزگان 1391/08/10
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 2 شهر باران 1391/08/09
  • فجر سپاسی 1 - 0 سایپای تهران 1391/08/10
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 0 راه آهن تهران 1391/08/10
  • صبای قم 0 - 0 فولاد خوزستان 1391/08/10
  • نفت آبادان 0 - 0 مس کرمان 1391/08/10
  • گهر دورود 0 - 2 استقلال تهران 1391/08/08
  • پرسپولیس تهران 6 - 0 پیکان تهران 1391/08/10
  • پیکان تهران 1 - 0 ملوان بندر انزلی 1391/08/27
  • مس کرمان 1 - 0 فجر سپاسی 1391/08/27
  • فولاد خوزستان 3 - 2 تراکتورسازی تبریز 1391/08/28
  • راه آهن تهران 2 - 1 نفت آبادان 1391/08/27
  • سپاهان اصفهان 0 - 1 استقلال تهران 1391/08/28
  • شهر باران 2 - 0 نفت تهران 1391/08/28
  • آلومینیوم هرمزگان 1 - 0 گهر دورود 1391/08/27
  • پرسپولیس تهران 3 - 2 ذوب آهن اصفهان 1391/08/29
  • سایپای تهران 2 - 0 صبای قم 1391/08/28
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 1 آلومینیوم هرمزگان 1391/09/08
  • صبای قم 0 - 1 راه آهن تهران 1391/09/08
  • فجر سپاسی 0 - 0 پیکان تهران 1391/09/08
  • نفت تهران 0 - 0 سایپای تهران 1391/09/08
  • استقلال تهران 2 - 3 فولاد خوزستان 1391/09/08
  • گهر دورود 0 - 1 مس کرمان 1391/09/08
  • سپاهان اصفهان 3 - 0 شهر باران 1391/09/08
  • ملوان بندر انزلی 2 - 2 پرسپولیس تهران 1391/09/08
  • نفت آبادان 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1391/09/08
  • آلومینیوم هرمزگان 1 - 1 سپاهان اصفهان 1391/09/13
  • مس کرمان 0 - 0 صبای قم 1391/09/13
  • پیکان تهران 0 - 0 نفت آبادان 1391/09/13
  • شهر باران 1 - 0 استقلال تهران 1391/09/14
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 3 ملوان بندر انزلی 1391/09/13
  • پرسپولیس تهران 0 - 1 تراکتورسازی تبریز 1391/09/13
  • فولاد خوزستان 3 - 1 نفت تهران 1391/09/13
  • راه آهن تهران 1 - 0 فجر سپاسی 1391/09/13
  • سایپای تهران 2 - 2 گهر دورود 1391/09/13
  • راه آهن تهران 0 - 1 نفت تهران 1391/10/05
  • مس کرمان 1 - 0 سپاهان اصفهان 1391/10/05
  • فولاد خوزستان 2 - 2 شهر باران 1391/10/05
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 0 فجر سپاسی 1391/10/05
  • پرسپولیس تهران 2 - 2 نفت آبادان 1391/10/05
  • ملوان بندر انزلی 1 - 1 گهر دورود 1391/10/05
  • پیکان تهران 1 - 4 صبای قم 1391/10/05
  • سایپای تهران 2 - 2 تراکتورسازی تبریز 1391/10/06
  • آلومینیوم هرمزگان 0 - 2 استقلال تهران 1391/10/06
  • نفت تهران 0 - 0 مس کرمان 1391/10/11
  • استقلال تهران 1 - 0 سایپای تهران 1391/10/11
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 0 پیکان تهران 1391/10/11
  • نفت آبادان 1 - 1 ملوان بندر انزلی 1391/10/10
  • فجر سپاسی 0 - 2 پرسپولیس تهران 1391/10/10
  • شهر باران 1 - 2 آلومینیوم هرمزگان 1391/10/11
  • سپاهان اصفهان 0 - 1 فولاد خوزستان 1391/10/10
  • صبای قم 0 - 0 ذوب آهن اصفهان 1391/10/10
  • گهر دورود 2 - 1 راه آهن تهران 1391/10/10
  • ملوان بندر انزلی 0 - 1 صبای قم 1391/10/15
  • نفت آبادان 1 - 1 فجر سپاسی 1391/10/15
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 0 استقلال تهران 1391/10/16
  • مس کرمان 1 - 3 تراکتورسازی تبریز 1391/10/16
  • آلومینیوم هرمزگان 0 - 0 نفت تهران 1391/10/16
  • سایپای تهران 1 - 1 فولاد خوزستان 1391/10/16
  • پیکان تهران 0 - 2 شهر باران 1391/11/15
  • راه آهن تهران 0 - 1 سپاهان اصفهان 1391/11/24
  • پرسپولیس تهران 3 - 2 گهر دورود 1391/11/25
  • تراکتورسازی تبریز 3 - 0 راه آهن تهران 1391/10/24
  • سپاهان اصفهان 4 - 3 ذوب آهن اصفهان 1391/10/24
  • فولاد خوزستان 2 - 1 آلومینیوم هرمزگان 1391/10/24
  • شهر باران 1 - 1 سایپای تهران 1391/10/24
  • فجر سپاسی 2 - 1 ملوان بندر انزلی 1391/10/24
  • صبای قم 0 - 0 پرسپولیس تهران 1391/10/24
  • نفت تهران 4 - 1 نفت آبادان 1391/10/24
  • استقلال تهران 2 - 1 مس کرمان 1391/10/25
  • گهر دورود 2 - 0 پیکان تهران 1391/10/24
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 0 گهر دورود 1391/10/29
  • نفت آبادان 0 - 1 تراکتورسازی تبریز 1391/10/29
  • فجر سپاسی 1 - 1 صبای قم 1391/10/29
  • راه آهن تهران 3 - 0 آلومینیوم هرمزگان 1391/10/29
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 شهر باران 1391/10/29
  • سایپای تهران 0 - 3 سپاهان اصفهان 1391/10/29
  • پیکان تهران 1 - 3 نفت تهران 1391/10/29
  • ملوان بندر انزلی 0 - 0 استقلال تهران 1391/10/30
  • مس کرمان 0 - 0 فولاد خوزستان 1391/10/30
  • آلومینیوم هرمزگان 1 - 0 سایپای تهران 1391/11/05
  • صبای قم 3 - 2 نفت آبادان 1391/11/05
  • سپاهان اصفهان 2 - 0 پیکان تهران 1391/11/05
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1391/11/05
  • استقلال تهران 0 - 0 پرسپولیس تهران 1391/11/06
  • شهر باران 0 - 1 مس کرمان 1391/11/06
  • فولاد خوزستان 2 - 1 راه آهن تهران 1391/11/06
  • نفت تهران 2 - 0 ملوان بندر انزلی 1391/11/06
  • گهر دورود 0 - 3 فجر سپاسی 1391/11/05
  • فجر سپاسی 0 - 0 سپاهان اصفهان 1391/11/10
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 1 نفت تهران 1391/11/10
  • صبای قم 0 - 0 تراکتورسازی تبریز 1391/11/10
  • راه آهن تهران 0 - 0 سایپای تهران 1391/11/10
  • نفت آبادان 0 - 0 گهر دورود 1391/11/10
  • مس کرمان 0 - 0 آلومینیوم هرمزگان 1391/11/10
  • ملوان بندر انزلی 3 - 1 شهر باران 1391/11/10
  • پرسپولیس تهران 0 - 0 فولاد خوزستان 1391/11/11
  • پیکان تهران 0 - 3 استقلال تهران 1391/11/10
  • گهر دورود 1 - 1 صبای قم 1391/11/15
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 0 ملوان بندر انزلی 1391/11/20
  • فولاد خوزستان 2 - 1 ذوب آهن اصفهان 1391/11/20
  • استقلال تهران 1 - 0 راه آهن تهران 1391/11/20
  • سپاهان اصفهان 3 - 0 نفت آبادان 1391/11/20
  • شهر باران 1 - 0 فجر سپاسی 1391/11/21
  • نفت تهران 1 - 1 پرسپولیس تهران 1391/11/21
  • آلومینیوم هرمزگان 0 - 1 پیکان تهران 1391/11/21
  • سایپای تهران 0 - 0 مس کرمان 1391/11/21
  • پیکان تهران 1 - 2 سایپای تهران 1391/11/27
  • نفت آبادان 2 - 2 آلومینیوم هرمزگان 1391/11/27
  • ملوان بندر انزلی 2 - 2 فولاد خوزستان 1391/11/27
  • فجر سپاسی 0 - 5 استقلال تهران 1391/11/27
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 2 مس کرمان 1391/11/27
  • گهر دورود 1 - 2 تراکتورسازی تبریز 1391/11/29
  • راه آهن تهران 1 - 0 شهر باران 1391/11/29
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 سپاهان اصفهان 1391/11/29
  • صبای قم 1 - 2 نفت تهران 1391/12/01
  • تراکتورسازی تبریز 3 - 1 فجر سپاسی 1391/12/03
  • سپاهان اصفهان 3 - 1 ملوان بندر انزلی 1391/12/03
  • استقلال تهران 2 - 1 نفت آبادان 1391/12/03
  • آلومینیوم هرمزگان 0 - 0 پرسپولیس تهران 1391/12/04
  • سایپای تهران 0 - 0 ذوب آهن اصفهان 1391/12/04
  • فولاد خوزستان 3 - 1 پیکان تهران 1391/12/04
  • مس کرمان 4 - 0 راه آهن تهران 1391/12/05
  • نفت تهران 0 - 0 گهر دورود 1391/12/05
  • شهر باران 1 - 1 صبای قم 1391/12/05
  • پرسپولیس تهران 4 - 1 سایپای تهران 1391/12/10
  • فجر سپاسی 6 - 0 آلومینیوم هرمزگان 1391/12/11
  • پیکان تهران 2 - 4 راه آهن تهران 1391/12/11
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 0 شهر باران 1391/12/11
  • نفت آبادان 1 - 0 فولاد خوزستان 1391/12/11
  • ملوان بندر انزلی 1 - 1 مس کرمان 1391/12/11
  • گهر دورود 1 - 4 سپاهان اصفهان 1391/12/14
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 1 نفت تهران 1391/12/14
  • صبای قم 1 - 1 استقلال تهران 1391/12/14
  • استقلال تهران 1 - 0 تراکتورسازی تبریز 1391/12/18
  • سایپای تهران 2 - 2 ملوان بندر انزلی 1391/12/18
  • سپاهان اصفهان 2 - 0 صبای قم 1391/12/18
  • مس کرمان 0 - 0 پیکان تهران 1391/12/18
  • شهر باران 3 - 1 نفت آبادان 1391/12/18
  • نفت تهران 2 - 1 فجر سپاسی 1391/12/20
  • فولاد خوزستان 4 - 1 گهر دورود 1391/12/20
  • راه آهن تهران 1 - 0 پرسپولیس تهران 1391/12/20
  • آلومینیوم هرمزگان 0 - 0 ذوب آهن اصفهان 1391/12/20
  • فجر سپاسی 1 - 1 فولاد خوزستان 1391/12/25
  • ملوان بندر انزلی 0 - 0 راه آهن تهران 1391/12/25
  • پرسپولیس تهران 2 - 2 مس کرمان 1391/12/25
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 1 پیکان تهران 1391/12/27
  • گهر دورود 1 - 2 شهر باران 1391/12/27
  • نفت آبادان 0 - 3 سایپای تهران 1391/12/27
  • صبای قم 2 - 1 آلومینیوم هرمزگان 1391/12/27
  • نفت تهران 1 - 1 استقلال تهران 1391/12/28
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 3 سپاهان اصفهان 1391/12/28
  • شهر باران 1 - 2 تراکتورسازی تبریز 1392/01/08
  • پیکان تهران 1 - 2 پرسپولیس تهران 1392/01/11
  • آلومینیوم هرمزگان 3 - 2 ملوان بندر انزلی 1392/01/16
  • مس کرمان 1 - 0 نفت آبادان 1392/01/16
  • سایپای تهران 3 - 0 فجر سپاسی 1392/01/16
  • راه آهن تهران 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1392/01/16
  • فولاد خوزستان 2 - 2 صبای قم 1392/01/16
  • سپاهان اصفهان 3 - 1 نفت تهران 1392/01/17
  • استقلال تهران 2 - 0 گهر دورود 1392/01/23
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 1 پرسپولیس تهران 1392/01/23
  • فجر سپاسی 1 - 1 مس کرمان 1392/01/23
  • ملوان بندر انزلی 0 - 0 پیکان تهران 1392/01/23
  • نفت تهران 2 - 0 شهر باران 1392/01/23
  • استقلال تهران 1 - 1 سپاهان اصفهان 1392/01/26
  • گهر دورود 0 - 1 آلومینیوم هرمزگان 1392/01/26
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 1 فولاد خوزستان 1392/01/26
  • نفت آبادان 1 - 0 راه آهن تهران 1392/01/23
  • صبای قم 2 - 1 سایپای تهران 1392/01/23
  • شهر باران 2 - 1 سپاهان اصفهان 1392/01/30
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 ملوان بندر انزلی 1392/02/09
  • مس کرمان 5 - 1 گهر دورود 1392/02/15
  • فولاد خوزستان 0 - 1 استقلال تهران 1392/02/15
  • پیکان تهران 1 - 2 فجر سپاسی 1392/02/15
  • راه آهن تهران 1 - 1 صبای قم 1392/02/15
  • ذوب آهن اصفهان 6 - 0 نفت آبادان 1392/02/15
  • آلومینیوم هرمزگان 1 - 2 تراکتورسازی تبریز 1392/02/15
  • سایپای تهران 0 - 1 نفت تهران 1392/02/15
  • سپاهان اصفهان 2 - 2 آلومینیوم هرمزگان 1392/02/20
  • تراکتورسازی تبریز 3 - 1 پرسپولیس تهران 1392/02/20
  • گهر دورود 0 - 3 سایپای تهران 1392/02/20
  • نفت تهران 0 - 0 فولاد خوزستان 1392/02/20
  • صبای قم 0 - 1 مس کرمان 1392/02/20
  • ملوان بندر انزلی 0 - 1 ذوب آهن اصفهان 1392/02/20
  • استقلال تهران 1 - 2 شهر باران 1392/02/20
  • فجر سپاسی 2 - 2 راه آهن تهران 1392/02/20
  • نفت آبادان 2 - 0 پیکان تهران 1392/02/20

آمار باشگاه ها تا هفته 34

نام تیم کارت زرد کارت قرمز برد باخت گل زده گل خورده تعداد بازی
آلومینیوم هرمزگان 744713264034
استقلال تهران 555195421834
پرسپولیس تهران 651128413134
پیکان تهران 511621266634
تراکتورسازی تبریز 502185553234
ذوب آهن اصفهان 696914364034
راه آهن تهران 6781212323534
سایپای تهران 6931111373334
سپاهان اصفهان 688198603334
شهر باران 8261113364334
صبای قم 666109373334
فجر سپاسی 6301012423834
فولاد خوزستان 623146523534
گهر دورود 655321245934
مس کرمان 662137332234
ملوان بندر انزلی 664912343934
نفت آبادان 674417316034
نفت تهران 638147422934