• سیاه جامگان 2 - 1 ذوب آهن اصفهان 1395/05/04
  • صبای قم 0 - 0 نفت آبادان 1395/05/04
  • استقلال تهران 1 - 1 نفت تهران 1395/05/04
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 2 استقلال خوزستان 1395/05/04
  • سایپای تهران 0 - 1 پرسپولیس تهران 1395/05/05
  • ماشین سازی تبریز 0 - 0 پیکان تهران 1395/05/05
  • فولاد خوزستان 1 - 2 نود ارومیه 1395/05/05
  • سپاهان اصفهان 0 - 1 پدیده مشهد 1395/05/05
  • استقلال خوزستان 2 - 1 استقلال تهران 1395/05/10
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 1 سایپای تهران 1395/05/10
  • پیکان تهران 1 - 1 صبای قم 1395/05/10
  • پدیده مشهد 1 - 1 سیاه جامگان 1395/05/10
  • نفت تهران 0 - 1 سپاهان اصفهان 1395/05/11
  • نود ارومیه 0 - 0 ماشین سازی تبریز 1395/05/11
  • نفت آبادان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز 1395/05/11
  • پرسپولیس تهران 1 - 1 فولاد خوزستان 1395/05/11
  • فولاد خوزستان 0 - 2 ذوب آهن اصفهان 1395/05/15
  • سیاه جامگان 0 - 2 سایپای تهران 1395/05/15
  • سپاهان اصفهان 3 - 1 استقلال خوزستان 1395/05/16
  • استقلال تهران 1 - 2 نفت آبادان 1395/05/15
  • نفت تهران 3 - 0 پدیده مشهد 1395/05/16
  • ماشین سازی تبریز 0 - 1 پرسپولیس تهران 1395/05/16
  • صبای قم 1 - 1 نود ارومیه 1395/05/16
  • تراکتورسازی تبریز 3 - 1 پیکان تهران 1395/05/17
  • پیکان تهران 1 - 1 استقلال تهران 1395/05/21
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 1 ماشین سازی تبریز 1395/05/21
  • استقلال خوزستان 2 - 2 نفت تهران 1395/05/21
  • نود ارومیه 0 - 2 تراکتورسازی تبریز 1395/05/21
  • سایپای تهران 1 - 1 پدیده مشهد 1395/05/21
  • نفت آبادان 1 - 0 سپاهان اصفهان 1395/05/21
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 صبای قم 1395/05/21
  • سیاه جامگان 1 - 1 فولاد خوزستان 1395/05/22
  • نفت تهران 2 - 1 نفت آبادان 1395/06/19
  • ماشین سازی تبریز 0 - 1 سیاه جامگان 1395/06/19
  • پدیده مشهد 0 - 0 استقلال خوزستان 1395/06/20
  • صبای قم 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1395/06/20
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 0 پرسپولیس تهران 1395/06/20
  • فولاد خوزستان 2 - 2 سایپای تهران 1395/06/20
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 پیکان تهران 1395/06/20
  • استقلال تهران 1 - 1 نود ارومیه 1395/06/21
  • سیاه جامگان 2 - 2 صبای قم 1395/06/25
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 2 تراکتورسازی تبریز 1395/06/25
  • نفت آبادان 1 - 1 استقلال خوزستان 1395/06/25
  • نود ارومیه 0 - 1 سپاهان اصفهان 1395/06/25
  • پیکان تهران 0 - 0 نفت تهران 1395/06/25
  • سایپای تهران 1 - 1 ماشین سازی تبریز 1395/06/25
  • فولاد خوزستان 1 - 0 پدیده مشهد 1395/06/26
  • پرسپولیس تهران 0 - 0 استقلال تهران 1395/06/26
  • استقلال تهران 2 - 1 ذوب آهن اصفهان 1395/06/30
  • تراکتورسازی تبریز 3 - 0 سیاه جامگان 1395/06/30
  • استقلال خوزستان 2 - 3 پیکان تهران 1395/06/30
  • صبای قم 1 - 0 سایپای تهران 1395/06/30
  • سپاهان اصفهان 1 - 3 پرسپولیس تهران 1395/06/31
  • ماشین سازی تبریز 0 - 0 فولاد خوزستان 1395/06/31
  • نفت تهران 2 - 1 نود ارومیه 1395/06/31
  • پدیده مشهد 3 - 3 نفت آبادان 1395/06/31
  • فولاد خوزستان 2 - 0 صبای قم 1395/07/23
  • پیکان تهران 3 - 2 نفت آبادان 1395/07/23
  • نود ارومیه 1 - 3 استقلال خوزستان 1395/07/24
  • سایپای تهران 0 - 0 تراکتورسازی تبریز 1395/07/24
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 0 سپاهان اصفهان 1395/07/24
  • پرسپولیس تهران 3 - 0 نفت تهران 1395/07/24
  • سیاه جامگان 0 - 1 استقلال تهران 1395/07/24
  • ماشین سازی تبریز 3 - 0 پدیده مشهد 1395/07/25
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 2 فولاد خوزستان 1395/07/29
  • نفت تهران 2 - 1 ذوب آهن اصفهان 1395/07/29
  • استقلال خوزستان 1 - 1 پرسپولیس تهران 1395/07/29
  • نفت آبادان 2 - 1 نود ارومیه 1395/07/30
  • صبای قم 0 - 0 ماشین سازی تبریز 1395/07/30
  • پدیده مشهد 0 - 0 پیکان تهران 1395/07/30
  • سپاهان اصفهان 2 - 1 سیاه جامگان 1395/07/30
  • استقلال تهران 2 - 0 سایپای تهران 1395/07/30
  • فولاد خوزستان 1 - 1 استقلال تهران 1395/08/06
  • نود ارومیه 1 - 4 پیکان تهران 1395/08/06
  • سایپای تهران 1 - 1 سپاهان اصفهان 1395/08/06
  • صبای قم 2 - 3 پدیده مشهد 1395/08/06
  • ماشین سازی تبریز 0 - 2 تراکتورسازی تبریز 1395/08/06
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 0 استقلال خوزستان 1395/08/07
  • سیاه جامگان 2 - 2 نفت تهران 1395/08/07
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 نفت آبادان 1395/08/07
  • پیکان تهران 0 - 0 پرسپولیس تهران 1395/09/04
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 فولاد خوزستان 1395/09/04
  • نفت تهران 2 - 0 سایپای تهران 1395/09/04
  • استقلال خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان 1395/09/04
  • پدیده مشهد 0 - 0 نود ارومیه 1395/09/05
  • نفت آبادان 0 - 3 ذوب آهن اصفهان 1395/09/05
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 1 صبای قم 1395/09/05
  • استقلال تهران 2 - 2 ماشین سازی تبریز 1395/09/05
  • صبای قم 0 - 2 استقلال تهران 1395/09/11
  • ماشین سازی تبریز 2 - 1 سپاهان اصفهان 1395/09/11
  • سایپای تهران 0 - 2 استقلال خوزستان 1395/09/11
  • فولاد خوزستان 4 - 2 نفت تهران 1395/09/11
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 1 پدیده مشهد 1395/09/12
  • سیاه جامگان 0 - 1 نفت آبادان 1395/09/12
  • ذوب آهن اصفهان 3 - 0 پیکان تهران 1395/09/12
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 نود ارومیه 1395/09/12
  • نفت تهران 1 - 1 ماشین سازی تبریز 1395/09/18
  • نود ارومیه 1 - 2 ذوب آهن اصفهان 1395/09/18
  • نفت آبادان 0 - 1 سایپای تهران 1395/09/18
  • پدیده مشهد 1 - 2 پرسپولیس تهران 1395/09/20
  • استقلال خوزستان 0 - 1 فولاد خوزستان 1395/09/19
  • سپاهان اصفهان 4 - 1 صبای قم 1395/09/19
  • پیکان تهران 1 - 0 سیاه جامگان 1395/09/19
  • استقلال تهران 1 - 2 تراکتورسازی تبریز 1395/09/19
  • استقلال تهران 1 - 0 پدیده مشهد 1395/09/25
  • سایپای تهران 0 - 1 پیکان تهران 1395/09/25
  • صبای قم 0 - 1 نفت تهران 1395/09/25
  • ماشین سازی تبریز 2 - 1 استقلال خوزستان 1395/09/25
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 0 پرسپولیس تهران 1395/09/26
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 2 سپاهان اصفهان 1395/09/26
  • سیاه جامگان 1 - 0 نود ارومیه 1395/09/26
  • فولاد خوزستان 3 - 0 نفت آبادان 1395/09/26
  • پرسپولیس تهران 3 - 0 سیاه جامگان 1395/10/03
  • استقلال خوزستان 1 - 0 صبای قم 1395/10/03
  • پیکان تهران 2 - 1 فولاد خوزستان 1395/10/03
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 استقلال تهران 1395/10/05
  • نفت تهران 0 - 2 تراکتورسازی تبریز 1395/10/05
  • نفت آبادان 0 - 1 ماشین سازی تبریز 1395/10/06
  • پدیده مشهد 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1395/10/06
  • نود ارومیه 3 - 3 سایپای تهران 1395/10/19
  • نفت آبادان 2 - 1 صبای قم 1395/10/22
  • پیکان تهران 1 - 1 ماشین سازی تبریز 1395/10/23
  • نفت تهران 0 - 1 استقلال تهران 1395/10/23
  • استقلال خوزستان 0 - 1 تراکتورسازی تبریز 1395/10/23
  • نود ارومیه 0 - 0 فولاد خوزستان 1395/10/24
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 سایپای تهران 1395/10/24
  • پدیده مشهد 1 - 1 سپاهان اصفهان 1395/10/24
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 0 سیاه جامگان 1395/10/24
  • صبای قم 1 - 0 پیکان تهران 1395/10/28
  • استقلال تهران 1 - 2 استقلال خوزستان 1395/10/28
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 2 نفت آبادان 1395/10/28
  • سایپای تهران 0 - 0 ذوب آهن اصفهان 1395/10/29
  • سیاه جامگان 1 - 1 پدیده مشهد 1395/10/29
  • سپاهان اصفهان 2 - 1 نفت تهران 1395/10/29
  • فولاد خوزستان 0 - 3 پرسپولیس تهران 1395/10/29
  • ماشین سازی تبریز 2 - 1 نود ارومیه 1395/10/29
  • نود ارومیه 0 - 0 صبای قم 1395/11/03
  • پیکان تهران 0 - 1 تراکتورسازی تبریز 1395/11/03
  • نفت آبادان 0 - 3 استقلال تهران 1395/11/03
  • سایپای تهران 1 - 0 سیاه جامگان 1395/11/04
  • استقلال خوزستان 1 - 1 سپاهان اصفهان 1395/11/04
  • پدیده مشهد 0 - 0 نفت تهران 1395/11/04
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 ماشین سازی تبریز 1395/11/04
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 0 فولاد خوزستان 1395/11/04
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 0 نود ارومیه 1395/11/08
  • استقلال تهران 3 - 2 پیکان تهران 1395/11/08
  • ماشین سازی تبریز 0 - 0 ذوب آهن اصفهان 1395/11/09
  • پدیده مشهد 0 - 1 سایپای تهران 1395/11/09
  • سپاهان اصفهان 0 - 0 نفت آبادان 1395/11/09
  • فولاد خوزستان 0 - 0 سیاه جامگان 1395/11/09
  • نفت تهران 1 - 1 استقلال خوزستان 1395/11/09
  • صبای قم 0 - 2 پرسپولیس تهران 1395/11/09
  • نود ارومیه 0 - 3 استقلال تهران 1395/11/13
  • پیکان تهران 3 - 2 سپاهان اصفهان 1395/11/14
  • استقلال خوزستان 2 - 1 پدیده مشهد 1395/11/14
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 1 صبای قم 1395/11/14
  • سایپای تهران 1 - 0 فولاد خوزستان 1395/11/14
  • سیاه جامگان 1 - 1 ماشین سازی تبریز 1395/11/15
  • نفت آبادان 0 - 0 نفت تهران 1395/11/15
  • پرسپولیس تهران 3 - 0 تراکتورسازی تبریز 1395/11/17
  • پدیده مشهد 0 - 1 فولاد خوزستان 1395/11/21
  • صبای قم 2 - 1 سیاه جامگان 1395/11/21
  • ماشین سازی تبریز 2 - 1 سایپای تهران 1395/11/21
  • نفت تهران 2 - 1 پیکان تهران 1395/11/21
  • استقلال خوزستان 1 - 0 نفت آبادان 1395/11/21
  • سپاهان اصفهان 0 - 3 نود ارومیه 1395/11/21
  • تراکتورسازی تبریز 4 - 1 ذوب آهن اصفهان 1395/11/23
  • استقلال تهران 3 - 2 پرسپولیس تهران 1395/11/24
  • پیکان تهران 4 - 3 استقلال خوزستان 1395/11/26
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 2 استقلال تهران 1395/11/28
  • پرسپولیس تهران 2 - 1 سپاهان اصفهان 1395/11/28
  • فولاد خوزستان 2 - 2 ماشین سازی تبریز 1395/11/28
  • سایپای تهران 0 - 0 صبای قم 1395/11/29
  • سیاه جامگان 1 - 2 تراکتورسازی تبریز 1395/11/29
  • نفت آبادان 0 - 3 پدیده مشهد 1395/11/29
  • نود ارومیه 0 - 2 نفت تهران 1395/11/29
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 0 سایپای تهران 1395/12/13
  • پدیده مشهد 3 - 2 ماشین سازی تبریز 1395/12/13
  • صبای قم 0 - 0 فولاد خوزستان 1395/12/13
  • نفت آبادان 1 - 0 پیکان تهران 1395/12/13
  • استقلال خوزستان 1 - 0 نود ارومیه 1395/12/14
  • استقلال تهران 1 - 1 سیاه جامگان 1395/12/14
  • سپاهان اصفهان 2 - 1 ذوب آهن اصفهان 1395/12/15
  • نفت تهران 0 - 2 پرسپولیس تهران 1395/12/15
  • سایپای تهران 1 - 2 استقلال تهران 1395/12/18
  • نود ارومیه 1 - 0 نفت آبادان 1395/12/19
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 1 نفت تهران 1395/12/19
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 استقلال خوزستان 1395/12/19
  • فولاد خوزستان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز 1395/12/20
  • ماشین سازی تبریز 0 - 0 صبای قم 1395/12/20
  • پیکان تهران 0 - 2 پدیده مشهد 1395/12/20
  • سیاه جامگان 1 - 1 سپاهان اصفهان 1395/12/20
  • پیکان تهران 3 - 1 نود ارومیه 1396/01/11
  • نفت تهران 1 - 1 سیاه جامگان 1396/01/11
  • پدیده مشهد 1 - 0 صبای قم 1396/01/11
  • استقلال خوزستان 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1396/01/11
  • سپاهان اصفهان 3 - 1 سایپای تهران 1396/01/12
  • استقلال تهران 1 - 0 فولاد خوزستان 1396/01/12
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 1 ماشین سازی تبریز 1396/01/12
  • نفت آبادان 1 - 0 پرسپولیس تهران 1396/01/12
  • سیاه جامگان 2 - 1 استقلال خوزستان 1396/01/16
  • پرسپولیس تهران 2 - 0 پیکان تهران 1396/01/16
  • ماشین سازی تبریز 1 - 1 استقلال تهران 1396/01/17
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 1 نفت آبادان 1396/01/17
  • نود ارومیه 0 - 2 پدیده مشهد 1396/01/18
  • سایپای تهران 1 - 0 نفت تهران 1396/01/18
  • صبای قم 3 - 0 تراکتورسازی تبریز 1396/01/18
  • فولاد خوزستان 1 - 1 سپاهان اصفهان 1396/01/18
  • پدیده مشهد 0 - 1 تراکتورسازی تبریز 1396/01/25
  • نفت تهران 2 - 2 فولاد خوزستان 1396/01/25
  • نفت آبادان 1 - 1 سیاه جامگان 1396/01/25
  • سپاهان اصفهان 1 - 0 ماشین سازی تبریز 1396/01/25
  • نود ارومیه 0 - 2 پرسپولیس تهران 1396/01/26
  • پیکان تهران 1 - 2 ذوب آهن اصفهان 1396/01/26
  • استقلال خوزستان 0 - 0 سایپای تهران 1396/01/26
  • استقلال تهران 2 - 1 صبای قم 1396/01/26
  • پرسپولیس تهران 4 - 0 پدیده مشهد 1396/01/30
  • ماشین سازی تبریز 0 - 0 نفت تهران 1396/01/31
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 1 نود ارومیه 1396/01/31
  • سایپای تهران 0 - 2 نفت آبادان 1396/01/31
  • فولاد خوزستان 1 - 3 استقلال خوزستان 1396/01/31
  • صبای قم 0 - 1 سپاهان اصفهان 1396/01/31
  • سیاه جامگان 1 - 2 پیکان تهران 1396/01/31
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 0 استقلال تهران 1396/01/31
  • پدیده مشهد 1 - 2 استقلال تهران 1396/02/09
  • پیکان تهران 2 - 0 سایپای تهران 1396/02/09
  • نفت تهران 1 - 2 صبای قم 1396/02/09
  • استقلال خوزستان 0 - 0 ماشین سازی تبریز 1396/02/09
  • نود ارومیه 0 - 1 سیاه جامگان 1396/02/09
  • نفت آبادان 0 - 1 فولاد خوزستان 1396/02/09
  • سپاهان اصفهان 2 - 1 تراکتورسازی تبریز 1396/02/09
  • پرسپولیس تهران 3 - 3 ذوب آهن اصفهان 1396/02/09
  • سیاه جامگان 1 - 0 پرسپولیس تهران 1396/02/14
  • ماشین سازی تبریز 1 - 0 نفت آبادان 1396/02/14
  • سایپای تهران 1 - 0 نود ارومیه 1396/02/14
  • فولاد خوزستان 1 - 2 پیکان تهران 1396/02/14
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 0 پدیده مشهد 1396/02/14
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 0 نفت تهران 1396/02/14
  • صبای قم 1 - 2 استقلال خوزستان 1396/02/14
  • استقلال تهران 2 - 1 سپاهان اصفهان 1396/02/14

آمار باشگاه ها تا هفته 30

نام تیم کارت زرد کارت قرمز برد باخت گل زده گل خورده تعداد بازی
استقلال تهران 431165452730
استقلال خوزستان 431109363430
پدیده مشهد 412712273630
پرسپولیس تهران 453204461430
پیکان تهران 4411210393830
تراکتورسازی تبریز 695154392430
ذوب آهن اصفهان 341128393030
سایپای تهران 512712203030
سپاهان اصفهان 472129383530
سیاه جامگان 514612243530
صبای قم 518614223330
فولاد خوزستان 43179303230
ماشین سازی تبریز 37476262430
نفت آبادان 420813233530
نفت تهران 413810313430
نود ارومیه 617319194330