• سیاه جامگان 1 - 2 استقلال تهران 1394/05/08
  • سپاهان اصفهان 1 - 0 استقلال خوزستان 1394/05/08
  • صبای قم 0 - 0 استقلال اهواز 1394/05/08
  • سایپای تهران 0 - 0 ماشین سازی تبریز 1394/05/08
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 0 نفت تهران 1394/05/09
  • ملوان بندر انزلی 1 - 0 ذوب آهن اصفهان 1394/05/09
  • پرسپولیس تهران 2 - 2 پدیده مشهد 1394/05/09
  • فولاد خوزستان 2 - 2 راه آهن تهران 1394/05/09
  • پدیده مشهد 1 - 1 فولاد خوزستان 1394/05/15
  • راه آهن تهران 0 - 2 سایپای تهران 1394/05/15
  • استقلال خوزستان 2 - 1 پرسپولیس تهران 1394/05/15
  • نفت تهران 1 - 1 صبای قم 1394/05/15
  • ماشین سازی تبریز 1 - 3 تراکتورسازی تبریز 1394/05/16
  • استقلال اهواز 1 - 0 سیاه جامگان 1394/05/16
  • استقلال تهران 2 - 0 ملوان بندر انزلی 1394/05/16
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 1 سپاهان اصفهان 1394/05/16
  • سیاه جامگان 1 - 0 نفت تهران 1394/05/22
  • ملوان بندر انزلی 2 - 0 استقلال اهواز 1394/05/22
  • سپاهان اصفهان 3 - 2 پرسپولیس تهران 1394/05/22
  • صبای قم 1 - 1 ماشین سازی تبریز 1394/05/22
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 1 راه آهن تهران 1394/05/23
  • استقلال تهران 0 - 2 ذوب آهن اصفهان 1394/05/23
  • سایپای تهران 2 - 1 پدیده مشهد 1394/05/23
  • فولاد خوزستان 0 - 2 استقلال خوزستان 1394/05/23
  • نفت تهران 3 - 3 ملوان بندر انزلی 1394/05/28
  • ماشین سازی تبریز 1 - 0 سیاه جامگان 1394/05/29
  • پرسپولیس تهران 1 - 2 ذوب آهن اصفهان 1394/05/29
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 فولاد خوزستان 1394/05/29
  • استقلال خوزستان 1 - 0 سایپای تهران 1394/05/29
  • پدیده مشهد 1 - 0 تراکتورسازی تبریز 1394/05/30
  • استقلال اهواز 1 - 2 استقلال تهران 1394/05/30
  • راه آهن تهران 2 - 1 صبای قم 1394/05/30
  • ملوان بندر انزلی 0 - 1 ماشین سازی تبریز 1394/06/03
  • فولاد خوزستان 0 - 2 پرسپولیس تهران 1394/06/03
  • سایپای تهران 0 - 2 سپاهان اصفهان 1394/06/03
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 0 استقلال خوزستان 1394/06/04
  • صبای قم 1 - 0 پدیده مشهد 1394/06/04
  • سیاه جامگان 1 - 0 راه آهن تهران 1394/06/04
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 0 استقلال اهواز 1394/06/04
  • استقلال تهران 2 - 1 نفت تهران 1394/06/30
  • استقلال خوزستان 1 - 1 صبای قم 1394/06/23
  • پدیده مشهد 1 - 0 سیاه جامگان 1394/06/24
  • ماشین سازی تبریز 0 - 2 استقلال تهران 1394/06/24
  • سپاهان اصفهان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز 1394/06/24
  • راه آهن تهران 0 - 1 ملوان بندر انزلی 1394/06/24
  • فولاد خوزستان 0 - 3 ذوب آهن اصفهان 1394/06/29
  • پرسپولیس تهران 1 - 2 سایپای تهران 1394/06/25
  • نفت تهران 1 - 0 استقلال اهواز 1394/10/02
  • سیاه جامگان 0 - 1 استقلال خوزستان 1394/07/02
  • صبای قم 1 - 0 سپاهان اصفهان 1394/07/02
  • سایپای تهران 1 - 0 فولاد خوزستان 1394/07/02
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 1 پرسپولیس تهران 1394/07/03
  • ملوان بندر انزلی 0 - 0 پدیده مشهد 1394/07/03
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 0 نفت تهران 1394/07/04
  • استقلال اهواز 0 - 2 ماشین سازی تبریز 1394/07/04
  • استقلال تهران 3 - 3 راه آهن تهران 1394/07/03
  • استقلال خوزستان 0 - 0 ملوان بندر انزلی 1394/07/23
  • پدیده مشهد 1 - 1 استقلال تهران 1394/07/24
  • سایپای تهران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان 1394/07/24
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 سیاه جامگان 1394/07/24
  • راه آهن تهران 5 - 0 استقلال اهواز 1394/07/24
  • ماشین سازی تبریز 1 - 1 نفت تهران 1394/07/24
  • فولاد خوزستان 1 - 2 تراکتورسازی تبریز 1394/07/24
  • پرسپولیس تهران 1 - 1 صبای قم 1394/07/24
  • سیاه جامگان 1 - 2 پرسپولیس تهران 1394/07/28
  • ملوان بندر انزلی 0 - 0 سپاهان اصفهان 1394/07/28
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 0 سایپای تهران 1394/07/28
  • صبای قم 2 - 1 فولاد خوزستان 1394/07/29
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 0 ماشین سازی تبریز 1394/07/29
  • استقلال اهواز 2 - 3 پدیده مشهد 1394/07/29
  • استقلال تهران 1 - 1 استقلال خوزستان 1394/07/27
  • نفت تهران 2 - 0 راه آهن تهران 1394/07/29
  • سپاهان اصفهان 0 - 3 استقلال تهران 1394/08/04
  • استقلال خوزستان 4 - 0 استقلال اهواز 1394/08/04
  • پرسپولیس تهران 2 - 0 ملوان بندر انزلی 1394/08/04
  • پدیده مشهد 1 - 2 نفت تهران 1394/08/05
  • سایپای تهران 0 - 0 صبای قم 1394/08/05
  • راه آهن تهران 0 - 0 ماشین سازی تبریز 1394/08/05
  • تراکتورسازی تبریز 4 - 4 ذوب آهن اصفهان 1394/08/05
  • فولاد خوزستان 1 - 0 سیاه جامگان 1394/08/05
  • استقلال تهران 1 - 1 پرسپولیس تهران 1394/08/08
  • ماشین سازی تبریز 4 - 1 پدیده مشهد 1394/08/09
  • سیاه جامگان 1 - 2 سایپای تهران 1394/08/09
  • صبای قم 2 - 1 تراکتورسازی تبریز 1394/08/09
  • نفت تهران 0 - 0 استقلال خوزستان 1394/08/09
  • ملوان بندر انزلی 1 - 0 فولاد خوزستان 1394/08/09
  • ذوب آهن اصفهان 4 - 0 راه آهن تهران 1394/08/09
  • استقلال اهواز 1 - 1 سپاهان اصفهان 1394/08/18
  • استقلال خوزستان 1 - 0 ماشین سازی تبریز 1394/08/28
  • پدیده مشهد 1 - 0 راه آهن تهران 1394/08/29
  • صبای قم 0 - 0 ذوب آهن اصفهان 1394/08/29
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 0 سیاه جامگان 1394/08/29
  • سایپای تهران 2 - 1 ملوان بندر انزلی 1394/08/29
  • سپاهان اصفهان 2 - 1 نفت تهران 1394/08/29
  • فولاد خوزستان 0 - 2 استقلال تهران 1394/08/29
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 استقلال اهواز 1394/08/30
  • سیاه جامگان 1 - 2 صبای قم 1394/09/08
  • ماشین سازی تبریز 1 - 0 سپاهان اصفهان 1394/09/08
  • راه آهن تهران 0 - 1 استقلال خوزستان 1394/09/08
  • نفت تهران 1 - 1 پرسپولیس تهران 1394/09/09
  • ملوان بندر انزلی 0 - 1 تراکتورسازی تبریز 1394/09/09
  • ذوب آهن اصفهان 3 - 1 پدیده مشهد 1394/09/09
  • استقلال اهواز 1 - 2 فولاد خوزستان 1394/09/09
  • استقلال تهران 1 - 1 سایپای تهران 1394/09/09
  • تراکتورسازی تبریز 0 - 0 استقلال تهران 1394/09/22
  • فولاد خوزستان 1 - 2 نفت تهران 1394/09/22
  • سایپای تهران 4 - 1 استقلال اهواز 1394/09/22
  • سپاهان اصفهان 0 - 0 راه آهن تهران 1394/09/22
  • صبای قم 1 - 0 ملوان بندر انزلی 1394/09/22
  • استقلال خوزستان 3 - 0 پدیده مشهد 1394/09/23
  • سیاه جامگان 0 - 1 ذوب آهن اصفهان 1394/09/23
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 ماشین سازی تبریز 1394/09/23
  • استقلال اهواز 0 - 2 تراکتورسازی تبریز 1394/09/26
  • نفت تهران 1 - 0 سایپای تهران 1394/09/26
  • استقلال تهران 1 - 0 صبای قم 1394/09/26
  • ملوان بندر انزلی 0 - 0 سیاه جامگان 1394/09/27
  • راه آهن تهران 0 - 2 پرسپولیس تهران 1394/09/27
  • پدیده مشهد 1 - 1 سپاهان اصفهان 1394/09/27
  • ماشین سازی تبریز 1 - 1 فولاد خوزستان 1394/09/27
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 1 استقلال خوزستان 1394/09/27
  • پدیده مشهد 2 - 2 پرسپولیس تهران 1394/10/05
  • استقلال خوزستان 1 - 1 سپاهان اصفهان 1394/10/05
  • راه آهن تهران 1 - 1 فولاد خوزستان 1394/10/05
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 0 ملوان بندر انزلی 1394/10/05
  • ماشین سازی تبریز 0 - 1 سایپای تهران 1394/10/06
  • استقلال اهواز 1 - 3 صبای قم 1394/10/06
  • نفت تهران 0 - 1 تراکتورسازی تبریز 1394/10/07
  • استقلال تهران 3 - 1 سیاه جامگان 1394/10/07
  • فولاد خوزستان 1 - 0 پدیده مشهد 1394/10/10
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1394/10/10
  • سایپای تهران 1 - 0 راه آهن تهران 1394/10/10
  • پرسپولیس تهران 2 - 0 استقلال خوزستان 1394/10/10
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 1 ماشین سازی تبریز 1394/10/11
  • ملوان بندر انزلی 2 - 2 استقلال تهران 1394/10/11
  • سیاه جامگان 2 - 1 استقلال اهواز 1394/10/11
  • صبای قم 1 - 3 نفت تهران 1394/10/11
  • استقلال اهواز 1 - 1 ملوان بندر انزلی 1394/11/08
  • نفت تهران 1 - 2 سیاه جامگان 1394/11/09
  • راه آهن تهران 0 - 0 تراکتورسازی تبریز 1394/11/09
  • استقلال خوزستان 0 - 1 فولاد خوزستان 1394/11/09
  • ماشین سازی تبریز 2 - 0 صبای قم 1394/11/12
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 0 استقلال تهران 1394/11/13
  • پدیده مشهد 1 - 0 سایپای تهران 1394/11/13
  • پرسپولیس تهران 2 - 2 سپاهان اصفهان 1394/11/13
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 2 پدیده مشهد 1394/11/18
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 2 پرسپولیس تهران 1394/11/18
  • سیاه جامگان 1 - 0 ماشین سازی تبریز 1394/11/18
  • سایپای تهران 0 - 1 استقلال خوزستان 1394/11/18
  • فولاد خوزستان 1 - 0 سپاهان اصفهان 1394/11/18
  • صبای قم 0 - 1 راه آهن تهران 1394/11/18
  • استقلال تهران 1 - 1 استقلال اهواز 1394/11/18
  • ملوان بندر انزلی 0 - 0 نفت تهران 1394/11/14
  • سپاهان اصفهان 1 - 2 سایپای تهران 1394/11/23
  • پدیده مشهد 0 - 0 صبای قم 1394/11/23
  • استقلال خوزستان 1 - 1 تراکتورسازی تبریز 1394/11/23
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 فولاد خوزستان 1394/11/23
  • راه آهن تهران 0 - 0 سیاه جامگان 1394/11/24
  • ماشین سازی تبریز 3 - 1 ملوان بندر انزلی 1394/11/24
  • استقلال اهواز 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1394/11/24
  • نفت تهران 1 - 0 استقلال تهران 1394/11/25
  • سایپای تهران 1 - 1 پرسپولیس تهران 1394/11/29
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 1 فولاد خوزستان 1394/11/29
  • استقلال اهواز 1 - 0 نفت تهران 1394/11/30
  • سیاه جامگان 1 - 1 پدیده مشهد 1394/11/30
  • صبای قم 1 - 1 استقلال خوزستان 1394/11/30
  • ملوان بندر انزلی 0 - 0 راه آهن تهران 1394/11/30
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 1 سپاهان اصفهان 1394/11/29
  • استقلال تهران 2 - 1 ماشین سازی تبریز 1394/11/30
  • استقلال خوزستان 2 - 1 سیاه جامگان 1394/12/13
  • پدیده مشهد 1 - 0 ملوان بندر انزلی 1394/12/14
  • فولاد خوزستان 1 - 0 سایپای تهران 1394/12/14
  • راه آهن تهران 0 - 1 استقلال تهران 1394/12/14
  • ماشین سازی تبریز 4 - 0 استقلال اهواز 1394/12/15
  • نفت تهران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان 1394/12/16
  • سپاهان اصفهان 2 - 2 صبای قم 1394/12/16
  • پرسپولیس تهران 1 - 1 تراکتورسازی تبریز 1394/12/16
  • استقلال تهران 0 - 0 پدیده مشهد 1394/12/20
  • سیاه جامگان 0 - 1 سپاهان اصفهان 1394/12/20
  • نفت تهران 1 - 0 ماشین سازی تبریز 1394/12/20
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 1 سایپای تهران 1394/12/20
  • تراکتورسازی تبریز 3 - 2 فولاد خوزستان 1394/12/20
  • ملوان بندر انزلی 1 - 1 استقلال خوزستان 1394/12/20
  • استقلال اهواز 1 - 0 راه آهن تهران 1394/12/21
  • صبای قم 0 - 1 پرسپولیس تهران 1394/12/21
  • سپاهان اصفهان 2 - 2 ملوان بندر انزلی 1395/01/12
  • ماشین سازی تبریز 4 - 3 ذوب آهن اصفهان 1395/01/12
  • سایپای تهران 0 - 1 تراکتورسازی تبریز 1395/01/12
  • فولاد خوزستان 0 - 0 صبای قم 1395/01/14
  • راه آهن تهران 0 - 1 نفت تهران 1395/01/15
  • پرسپولیس تهران 3 - 2 سیاه جامگان 1395/01/15
  • پدیده مشهد 2 - 0 استقلال اهواز 1395/01/15
  • استقلال خوزستان 1 - 1 استقلال تهران 1395/01/15
  • استقلال اهواز 0 - 1 استقلال خوزستان 1395/01/20
  • سیاه جامگان 0 - 1 فولاد خوزستان 1395/01/20
  • صبای قم 4 - 0 سایپای تهران 1395/01/20
  • ماشین سازی تبریز 3 - 2 راه آهن تهران 1395/01/20
  • ملوان بندر انزلی 1 - 2 پرسپولیس تهران 1395/01/21
  • نفت تهران 2 - 1 پدیده مشهد 1395/01/21
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 2 تراکتورسازی تبریز 1395/01/22
  • استقلال تهران 0 - 0 سپاهان اصفهان 1395/01/22
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 استقلال اهواز 1395/01/26
  • راه آهن تهران 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1395/01/26
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 1 صبای قم 1395/01/26
  • استقلال خوزستان 0 - 0 نفت تهران 1395/01/28
  • سایپای تهران 1 - 1 سیاه جامگان 1395/01/26
  • پدیده مشهد 2 - 1 ماشین سازی تبریز 1395/01/26
  • فولاد خوزستان 1 - 0 ملوان بندر انزلی 1395/01/28
  • پرسپولیس تهران 4 - 2 استقلال تهران 1395/01/27
  • استقلال تهران 3 - 0 فولاد خوزستان 1395/02/03
  • ماشین سازی تبریز 0 - 0 استقلال خوزستان 1395/02/03
  • ملوان بندر انزلی 3 - 2 سایپای تهران 1395/02/03
  • راه آهن تهران 3 - 1 پدیده مشهد 1395/02/03
  • نفت تهران 0 - 1 سپاهان اصفهان 1395/02/05
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 1 صبای قم 1395/02/05
  • سیاه جامگان 2 - 1 تراکتورسازی تبریز 1395/02/05
  • استقلال اهواز 0 - 2 پرسپولیس تهران 1395/02/02
  • پرسپولیس تهران 0 - 2 نفت تهران 1395/02/09
  • پدیده مشهد 0 - 1 ذوب آهن اصفهان 1395/02/09
  • سپاهان اصفهان 2 - 1 ماشین سازی تبریز 1395/02/09
  • فولاد خوزستان 3 - 2 استقلال اهواز 1395/02/11
  • استقلال خوزستان 3 - 1 راه آهن تهران 1395/02/09
  • صبای قم 1 - 0 سیاه جامگان 1395/02/09
  • تراکتورسازی تبریز 4 - 2 ملوان بندر انزلی 1395/02/09
  • سایپای تهران 1 - 2 استقلال تهران 1395/02/09
  • استقلال تهران 1 - 3 تراکتورسازی تبریز 1395/02/19
  • پدیده مشهد 0 - 1 استقلال خوزستان 1395/02/19
  • نفت تهران 2 - 1 فولاد خوزستان 1395/02/19
  • استقلال اهواز 1 - 2 سایپای تهران 1395/02/19
  • ملوان بندر انزلی 1 - 1 صبای قم 1395/02/19
  • راه آهن تهران 1 - 0 سپاهان اصفهان 1395/02/19
  • ذوب آهن اصفهان 3 - 1 سیاه جامگان 1395/02/19
  • ماشین سازی تبریز 2 - 4 پرسپولیس تهران 1395/02/19
  • پرسپولیس تهران 2 - 1 راه آهن تهران 1395/02/24
  • تراکتورسازی تبریز 5 - 0 استقلال اهواز 1395/02/24
  • استقلال خوزستان 2 - 0 ذوب آهن اصفهان 1395/02/24
  • فولاد خوزستان 1 - 1 ماشین سازی تبریز 1395/02/24
  • سایپای تهران 0 - 0 نفت تهران 1395/02/24
  • سپاهان اصفهان 0 - 2 پدیده مشهد 1395/02/24
  • سیاه جامگان 2 - 0 ملوان بندر انزلی 1395/02/24
  • صبای قم 1 - 1 استقلال تهران 1395/02/24

آمار باشگاه ها تا هفته 30

نام تیم کارت زرد کارت قرمز برد باخت گل زده گل خورده تعداد بازی
استقلال اهواز 524320185730
استقلال تهران 572134422830
استقلال خوزستان 591153331430
پدیده مشهد 5431011303530
پرسپولیس تهران 686165503330
تراکتورسازی تبریز 573135432630
ذوب آهن اصفهان 481116382630
راه آهن تهران 462515243630
سایپای تهران 6151112283130
سپاهان اصفهان 59288283030
سیاه جامگان 633717233430
صبای قم 54296302530
فولاد خوزستان 501913263730
ماشین سازی تبریز 4831011363230
ملوان بندر انزلی 590513233530
نفت تهران 680128292230