• تراکتورسازی تبریز 2 - 1 فولاد خوزستان 1393/05/09
  • صبای قم 2 - 1 ذوب آهن اصفهان 1393/05/09
  • راه آهن تهران 1 - 2 استقلال تهران 1393/05/09
  • سایپای تهران 0 - 0 نفت م. سلیمان 1393/05/10
  • پدیده مشهد 0 - 0 ملوان بندر انزلی 1393/05/10
  • سپاهان اصفهان 2 - 0 پیکان تهران 1393/05/10
  • استقلال خوزستان 1 - 1 ماشین سازی تبریز 1393/05/10
  • پرسپولیس تهران 1 - 1 نفت تهران 1393/05/10
  • ماشین سازی تبریز 0 - 2 سپاهان اصفهان 1393/05/16
  • نفت تهران 1 - 2 راه آهن تهران 1393/05/16
  • فولاد خوزستان 2 - 0 پرسپولیس تهران 1393/05/16
  • پیکان تهران 0 - 0 سایپای تهران 1393/05/16
  • ملوان بندر انزلی 0 - 0 صبای قم 1393/05/17
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز 1393/05/17
  • نفت م. سلیمان 0 - 3 پدیده مشهد 1393/05/17
  • استقلال تهران 1 - 0 استقلال خوزستان 1393/05/17
  • پدیده مشهد 1 - 1 صبای قم 1393/05/23
  • سایپای تهران 0 - 0 ماشین سازی تبریز 1393/05/23
  • راه آهن تهران 0 - 1 فولاد خوزستان 1393/05/23
  • سپاهان اصفهان 3 - 1 استقلال تهران 1393/05/23
  • پیکان تهران 0 - 0 نفت م. سلیمان 1393/05/23
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 0 ملوان بندر انزلی 1393/05/24
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 ذوب آهن اصفهان 1393/05/24
  • استقلال خوزستان 1 - 2 نفت تهران 1393/05/24
  • پدیده مشهد 1 - 0 تراکتورسازی تبریز 1393/05/28
  • نفت تهران 3 - 0 سپاهان اصفهان 1393/05/28
  • ماشین سازی تبریز 1 - 0 پیکان تهران 1393/05/28
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 2 راه آهن تهران 1393/05/28
  • صبای قم 2 - 0 نفت م. سلیمان 1393/05/28
  • استقلال تهران 3 - 2 سایپای تهران 1393/05/28
  • فولاد خوزستان 1 - 0 استقلال خوزستان 1393/05/28
  • ملوان بندر انزلی 2 - 1 پرسپولیس تهران 1393/05/29
  • تراکتورسازی تبریز 4 - 2 صبای قم 1393/06/02
  • سایپای تهران 2 - 1 نفت تهران 1393/06/02
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 فولاد خوزستان 1393/06/02
  • پیکان تهران 0 - 3 استقلال تهران 1393/06/02
  • استقلال خوزستان 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1393/06/02
  • نفت م. سلیمان 1 - 1 ماشین سازی تبریز 1393/06/02
  • راه آهن تهران 1 - 0 ملوان بندر انزلی 1393/06/03
  • پرسپولیس تهران 1 - 1 پدیده مشهد 1393/06/03
  • نفت تهران 0 - 0 پیکان تهران 1393/06/07
  • تراکتورسازی تبریز 3 - 0 نفت م. سلیمان 1393/06/07
  • استقلال تهران 3 - 0 ماشین سازی تبریز 1393/06/07
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 1 سپاهان اصفهان 1393/06/07
  • فولاد خوزستان 0 - 0 سایپای تهران 1393/06/07
  • پدیده مشهد 3 - 0 راه آهن تهران 1393/06/08
  • صبای قم 0 - 2 پرسپولیس تهران 1393/06/08
  • ملوان بندر انزلی 1 - 1 استقلال خوزستان 1393/06/08
  • ماشین سازی تبریز 1 - 1 نفت تهران 1393/06/13
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 ملوان بندر انزلی 1393/06/13
  • نفت م. سلیمان 0 - 2 استقلال تهران 1393/06/13
  • استقلال خوزستان 1 - 1 پدیده مشهد 1393/06/13
  • سایپای تهران 1 - 0 ذوب آهن اصفهان 1393/06/14
  • پرسپولیس تهران 1 - 3 تراکتورسازی تبریز 1393/06/14
  • پیکان تهران 1 - 0 فولاد خوزستان 1393/06/14
  • راه آهن تهران 2 - 2 صبای قم 1393/06/14
  • پدیده مشهد 0 - 1 سپاهان اصفهان 1393/06/20
  • نفت تهران 2 - 0 استقلال تهران 1393/06/20
  • فولاد خوزستان 1 - 0 ماشین سازی تبریز 1393/06/20
  • ملوان بندر انزلی 0 - 2 سایپای تهران 1393/06/21
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 0 پیکان تهران 1393/06/21
  • صبای قم 1 - 2 استقلال خوزستان 1393/06/21
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 1 راه آهن تهران 1393/06/21
  • پرسپولیس تهران 1 - 1 نفت م. سلیمان 1393/06/21
  • راه آهن تهران 1 - 2 پرسپولیس تهران 1393/06/27
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 صبای قم 1393/06/27
  • استقلال خوزستان 2 - 2 تراکتورسازی تبریز 1393/06/27
  • پیکان تهران 1 - 0 ملوان بندر انزلی 1393/06/28
  • ماشین سازی تبریز 3 - 2 ذوب آهن اصفهان 1393/06/28
  • نفت م. سلیمان 0 - 2 نفت تهران 1393/06/28
  • سایپای تهران 4 - 0 پدیده مشهد 1393/06/28
  • استقلال تهران 0 - 1 فولاد خوزستان 1393/06/28
  • ملوان بندر انزلی 1 - 1 ماشین سازی تبریز 1393/07/03
  • راه آهن تهران 2 - 2 نفت م. سلیمان 1393/07/03
  • صبای قم 1 - 0 سایپای تهران 1393/07/03
  • پرسپولیس تهران 2 - 1 استقلال خوزستان 1393/07/03
  • پدیده مشهد 1 - 2 پیکان تهران 1393/07/04
  • فولاد خوزستان 2 - 2 نفت تهران 1393/07/04
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 1 سپاهان اصفهان 1393/07/04
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 1 استقلال تهران 1393/07/04
  • ماشین سازی تبریز 0 - 1 پدیده مشهد 1393/07/10
  • نفت تهران 0 - 0 ذوب آهن اصفهان 1393/07/10
  • استقلال خوزستان 1 - 0 راه آهن تهران 1393/07/10
  • استقلال تهران 3 - 1 ملوان بندر انزلی 1393/07/10
  • سایپای تهران 0 - 1 تراکتورسازی تبریز 1393/07/11
  • پیکان تهران 0 - 1 صبای قم 1393/07/11
  • نفت م. سلیمان 2 - 1 فولاد خوزستان 1393/07/11
  • سپاهان اصفهان 1 - 0 پرسپولیس تهران 1393/07/11
  • صبای قم 1 - 0 ماشین سازی تبریز 1393/07/29
  • پرسپولیس تهران 0 - 1 سایپای تهران 1393/07/29
  • استقلال خوزستان 0 - 0 نفت م. سلیمان 1393/07/29
  • پدیده مشهد 1 - 1 استقلال تهران 1393/07/30
  • ملوان بندر انزلی 1 - 1 نفت تهران 1393/07/30
  • راه آهن تهران 1 - 0 سپاهان اصفهان 1393/07/30
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 2 پیکان تهران 1393/07/30
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 1 فولاد خوزستان 1393/07/30
  • پیکان تهران 0 - 1 پرسپولیس تهران 1393/08/08
  • فولاد خوزستان 1 - 0 ملوان بندر انزلی 1393/08/08
  • نفت تهران 1 - 0 پدیده مشهد 1393/08/09
  • سپاهان اصفهان 3 - 2 استقلال خوزستان 1393/08/09
  • استقلال تهران 1 - 1 صبای قم 1393/08/09
  • سایپای تهران 1 - 2 راه آهن تهران 1393/08/09
  • ماشین سازی تبریز 1 - 3 تراکتورسازی تبریز 1393/08/09
  • نفت م. سلیمان 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1393/08/09
  • پرسپولیس تهران 2 - 2 ماشین سازی تبریز 1393/08/15
  • راه آهن تهران 0 - 0 پیکان تهران 1393/08/15
  • سپاهان اصفهان 1 - 0 نفت م. سلیمان 1393/08/15
  • ملوان بندر انزلی 1 - 3 ذوب آهن اصفهان 1393/08/16
  • استقلال خوزستان 2 - 0 سایپای تهران 1393/08/16
  • پدیده مشهد 0 - 0 فولاد خوزستان 1393/08/16
  • صبای قم 1 - 2 نفت تهران 1393/08/16
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 2 استقلال تهران 1393/08/16
  • نفت م. سلیمان 3 - 2 ملوان بندر انزلی 1393/08/29
  • نفت تهران 2 - 1 تراکتورسازی تبریز 1393/08/30
  • پیکان تهران 1 - 1 استقلال خوزستان 1393/08/30
  • سایپای تهران 2 - 2 سپاهان اصفهان 1393/08/30
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 0 پدیده مشهد 1393/09/01
  • ماشین سازی تبریز 2 - 0 راه آهن تهران 1393/09/02
  • فولاد خوزستان 0 - 1 صبای قم 1393/09/01
  • استقلال تهران 1 - 2 پرسپولیس تهران 1393/09/02
  • نفت تهران 2 - 1 پرسپولیس تهران 1393/09/10
  • ذوب آهن اصفهان 3 - 1 صبای قم 1393/09/10
  • استقلال تهران 1 - 0 راه آهن تهران 1393/09/10
  • فولاد خوزستان 3 - 2 تراکتورسازی تبریز 1393/09/11
  • ملوان بندر انزلی 2 - 2 پدیده مشهد 1393/09/11
  • ماشین سازی تبریز 2 - 2 استقلال خوزستان 1393/09/13
  • نفت م. سلیمان 0 - 1 سایپای تهران 1393/09/13
  • پیکان تهران 1 - 2 سپاهان اصفهان 1393/09/13
  • سپاهان اصفهان 4 - 1 ماشین سازی تبریز 1393/09/19
  • صبای قم 1 - 1 ملوان بندر انزلی 1393/09/19
  • سایپای تهران 1 - 1 پیکان تهران 1393/09/19
  • پرسپولیس تهران 1 - 2 فولاد خوزستان 1393/09/20
  • پدیده مشهد 1 - 1 نفت م. سلیمان 1393/09/20
  • راه آهن تهران 0 - 1 نفت تهران 1393/09/20
  • استقلال خوزستان 4 - 4 استقلال تهران 1393/09/20
  • تراکتورسازی تبریز 2 - 1 ذوب آهن اصفهان 1393/09/20
  • نفت م. سلیمان 0 - 0 پیکان تهران 1393/11/09
  • ماشین سازی تبریز 2 - 3 سایپای تهران 1393/11/09
  • صبای قم 0 - 0 پدیده مشهد 1393/11/09
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 0 پرسپولیس تهران 1393/11/10
  • ملوان بندر انزلی 0 - 0 تراکتورسازی تبریز 1393/11/10
  • نفت تهران 1 - 1 استقلال خوزستان 1393/11/10
  • استقلال تهران 2 - 1 سپاهان اصفهان 1393/11/10
  • فولاد خوزستان 2 - 0 راه آهن تهران 1393/11/10
  • پیکان تهران 1 - 1 ماشین سازی تبریز 1393/11/15
  • سایپای تهران 0 - 1 استقلال تهران 1393/11/15
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 نفت تهران 1393/11/15
  • راه آهن تهران 0 - 3 ذوب آهن اصفهان 1393/11/16
  • نفت م. سلیمان 1 - 0 صبای قم 1393/11/16
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 3 پدیده مشهد 1393/11/17
  • پرسپولیس تهران 0 - 1 ملوان بندر انزلی 1393/11/17
  • استقلال خوزستان 0 - 3 فولاد خوزستان 1393/11/17
  • نفت تهران 3 - 1 سایپای تهران 1393/11/19
  • استقلال تهران 1 - 0 پیکان تهران 1393/11/19
  • ملوان بندر انزلی 3 - 0 راه آهن تهران 1393/11/23
  • ماشین سازی تبریز 0 - 0 نفت م. سلیمان 1393/11/24
  • پدیده مشهد 0 - 1 پرسپولیس تهران 1393/11/24
  • صبای قم 2 - 3 تراکتورسازی تبریز 1393/11/24
  • فولاد خوزستان 0 - 1 سپاهان اصفهان 1393/11/24
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 1 استقلال خوزستان 1393/11/25
  • پیکان تهران 1 - 1 نفت تهران 1393/11/23
  • سایپای تهران 3 - 1 فولاد خوزستان 1393/11/30
  • نفت م. سلیمان 1 - 2 تراکتورسازی تبریز 1393/11/30
  • پرسپولیس تهران 0 - 0 صبای قم 1393/11/30
  • ماشین سازی تبریز 0 - 0 استقلال تهران 1393/12/01
  • سپاهان اصفهان 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1393/12/01
  • راه آهن تهران 1 - 0 پدیده مشهد 1393/12/01
  • استقلال خوزستان 1 - 3 ملوان بندر انزلی 1393/12/01
  • پدیده مشهد 1 - 1 استقلال خوزستان 1393/12/15
  • صبای قم 1 - 0 راه آهن تهران 1393/12/15
  • ملوان بندر انزلی 1 - 0 سپاهان اصفهان 1393/12/15
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 1 سایپای تهران 1393/12/15
  • استقلال تهران 1 - 0 نفت م. سلیمان 1393/12/15
  • نفت تهران 2 - 1 ماشین سازی تبریز 1393/12/17
  • فولاد خوزستان 0 - 0 پیکان تهران 1393/12/17
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 0 پرسپولیس تهران 1393/12/17
  • نفت م. سلیمان 2 - 2 پرسپولیس تهران 1393/12/21
  • راه آهن تهران 0 - 3 تراکتورسازی تبریز 1393/12/21
  • ماشین سازی تبریز 3 - 1 فولاد خوزستان 1393/12/21
  • استقلال تهران 0 - 1 نفت تهران 1393/12/21
  • استقلال خوزستان 2 - 0 صبای قم 1393/12/22
  • سپاهان اصفهان 1 - 0 پدیده مشهد 1393/12/25
  • پیکان تهران 1 - 3 ذوب آهن اصفهان 1393/12/25
  • سایپای تهران 1 - 0 ملوان بندر انزلی 1394/01/14
  • صبای قم 2 - 0 سپاهان اصفهان 1394/01/15
  • فولاد خوزستان 2 - 1 استقلال تهران 1394/01/14
  • تراکتورسازی تبریز 3 - 0 استقلال خوزستان 1394/01/14
  • ذوب آهن اصفهان 0 - 0 ماشین سازی تبریز 1394/01/15
  • پدیده مشهد 0 - 0 سایپای تهران 1394/01/18
  • ملوان بندر انزلی 1 - 1 پیکان تهران 1394/01/18
  • پرسپولیس تهران 2 - 2 راه آهن تهران 1394/01/14
  • نفت تهران 1 - 0 نفت م. سلیمان 1394/01/14
  • نفت م. سلیمان 1 - 1 راه آهن تهران 1394/01/21
  • استقلال تهران 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1394/01/21
  • پیکان تهران 0 - 0 پدیده مشهد 1394/01/22
  • ماشین سازی تبریز 3 - 2 ملوان بندر انزلی 1394/01/23
  • سپاهان اصفهان 2 - 1 تراکتورسازی تبریز 1394/01/23
  • نفت تهران 0 - 1 فولاد خوزستان 1394/01/23
  • استقلال خوزستان 1 - 1 پرسپولیس تهران 1394/01/23
  • سایپای تهران 3 - 0 صبای قم 1394/01/22
  • ذوب آهن اصفهان 5 - 3 نفت تهران 1394/01/27
  • فولاد خوزستان 3 - 2 نفت م. سلیمان 1394/01/27
  • صبای قم 0 - 0 پیکان تهران 1394/01/28
  • راه آهن تهران 2 - 2 استقلال خوزستان 1394/01/28
  • ملوان بندر انزلی 1 - 1 استقلال تهران 1394/01/28
  • پدیده مشهد 2 - 1 ماشین سازی تبریز 1394/01/28
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 1 سایپای تهران 1394/01/27
  • پرسپولیس تهران 1 - 2 سپاهان اصفهان 1394/01/27
  • ماشین سازی تبریز 0 - 0 صبای قم 1394/02/04
  • سپاهان اصفهان 3 - 0 راه آهن تهران 1394/02/04
  • نفت م. سلیمان 0 - 0 استقلال خوزستان 1394/02/04
  • پیکان تهران 0 - 2 تراکتورسازی تبریز 1394/02/06
  • سایپای تهران 2 - 2 پرسپولیس تهران 1394/02/06
  • نفت تهران 2 - 0 ملوان بندر انزلی 1394/02/06
  • فولاد خوزستان 1 - 1 ذوب آهن اصفهان 1394/02/06
  • استقلال تهران 0 - 0 پدیده مشهد 1394/02/04
  • راه آهن تهران 3 - 1 سایپای تهران 1394/02/11
  • ملوان بندر انزلی 0 - 0 فولاد خوزستان 1394/02/11
  • تراکتورسازی تبریز 1 - 1 ماشین سازی تبریز 1394/02/11
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 پیکان تهران 1394/02/11
  • پدیده مشهد 1 - 2 نفت تهران 1394/02/11
  • صبای قم 1 - 2 استقلال تهران 1394/02/11
  • ذوب آهن اصفهان 2 - 0 نفت م. سلیمان 1394/02/11
  • استقلال خوزستان 1 - 3 سپاهان اصفهان 1394/02/11
  • نفت تهران 1 - 0 صبای قم 1394/02/20
  • ماشین سازی تبریز 2 - 1 پرسپولیس تهران 1394/02/20
  • پیکان تهران 2 - 3 راه آهن تهران 1394/02/20
  • سایپای تهران 3 - 2 استقلال خوزستان 1394/02/20
  • فولاد خوزستان 0 - 0 پدیده مشهد 1394/02/20
  • استقلال تهران 1 - 4 تراکتورسازی تبریز 1394/02/20
  • ذوب آهن اصفهان 1 - 0 ملوان بندر انزلی 1394/02/20
  • نفت م. سلیمان 1 - 2 سپاهان اصفهان 1394/02/20
  • پرسپولیس تهران 1 - 0 استقلال تهران 1394/02/25
  • تراکتورسازی تبریز 3 - 3 نفت تهران 1394/02/25
  • سپاهان اصفهان 2 - 0 سایپای تهران 1394/02/25
  • پدیده مشهد 0 - 0 ذوب آهن اصفهان 1394/02/25
  • صبای قم 0 - 2 فولاد خوزستان 1394/02/25
  • ملوان بندر انزلی 1 - 0 نفت م. سلیمان 1394/02/25
  • راه آهن تهران 1 - 0 ماشین سازی تبریز 1394/02/25
  • استقلال خوزستان 1 - 1 پیکان تهران 1394/02/25

آمار باشگاه ها تا هفته 30

نام تیم کارت زرد کارت قرمز برد باخت گل زده گل خورده تعداد بازی
استقلال تهران 541139403430
استقلال خوزستان 767411354630
پدیده مشهد 69269232530
پرسپولیس تهران 714912313530
تراکتورسازی تبریز 713166553430
ذوب آهن اصفهان 616136422730
راه آهن تهران 544815284630
سایپای تهران 5621110363230
سپاهان اصفهان 606175452730
صبای قم 660812253430
فولاد خوزستان 523157342330
ماشین سازی تبریز 483611303930
ملوان بندر انزلی 572612263330
نفت تهران 533164452830