• یاسین پیشرو 2 - 2 فرش آرای مشهد 1395/05/07
  • مقاومت البرز 1 - 3 گیتی پسند (ف) 1395/05/07
  • دبیری تبریز 2 - 1 مس سونگون(ف) 1395/05/07
  • لبنیات ارژن شیراز 4 - 2 تاسیسات 1395/05/08
  • طرح و توسعه الوند 1 - 2 آذرخش 1395/06/04
  • شهروند ساری 3 - 4 ملی حفاری (ف) 1395/05/07
  • شهرداری ساوه 5 - 0 دانشگاه آزاد 1395/06/04
  • مس سونگون(ف) 3 - 1 طرح و توسعه الوند 1395/07/13
  • مقاومت البرز 1 - 2 یاسین پیشرو 1395/05/15
  • دانشگاه آزاد 3 - 4 فرش آرای مشهد 1395/05/15
  • گیتی پسند (ف) 1 - 0 شهروند ساری 1395/05/15
  • آذرخش 1 - 3 شهرداری ساوه 1395/05/15
  • ملی حفاری (ف) 6 - 3 لبنیات ارژن شیراز 1395/05/15
  • تاسیسات 2 - 1 دبیری تبریز 1395/05/15
  • یاسین پیشرو 2 - 1 دانشگاه آزاد 1395/05/21
  • شهرداری ساوه 1 - 1 مس سونگون(ف) 1395/05/21
  • دبیری تبریز 4 - 1 ملی حفاری (ف) 1395/05/21
  • شهروند ساری 4 - 3 مقاومت البرز 1395/05/21
  • لبنیات ارژن شیراز 2 - 4 گیتی پسند (ف) 1395/05/21
  • فرش آرای مشهد 5 - 2 آذرخش 1395/05/21
  • طرح و توسعه الوند 3 - 4 تاسیسات 1395/07/18
  • شهروند ساری 2 - 3 یاسین پیشرو 1395/05/26
  • مقاومت البرز 3 - 1 لبنیات ارژن شیراز 1395/05/25
  • مس سونگون(ف) 2 - 2 فرش آرای مشهد 1395/05/25
  • گیتی پسند (ف) 6 - 3 دبیری تبریز 1395/05/25
  • تاسیسات 5 - 3 شهرداری ساوه 1395/05/25
  • ملی حفاری (ف) 4 - 0 طرح و توسعه الوند 1395/05/25
  • آذرخش 1 - 1 دانشگاه آزاد 1395/05/26
  • یاسین پیشرو 5 - 1 آذرخش 1395/07/25
  • لبنیات ارژن شیراز 4 - 4 شهروند ساری 1395/07/25
  • دانشگاه آزاد 0 - 1 مس سونگون(ف) 1395/07/25
  • دبیری تبریز 4 - 0 مقاومت البرز 1395/07/25
  • فرش آرای مشهد 0 - 1 تاسیسات 1395/07/25
  • طرح و توسعه الوند 2 - 7 گیتی پسند (ف) 1395/07/25
  • شهرداری ساوه 3 - 3 ملی حفاری (ف) 1395/07/25
  • لبنیات ارژن شیراز 3 - 4 یاسین پیشرو 1395/07/30
  • مس سونگون(ف) 2 - 0 آذرخش 1395/07/30
  • شهروند ساری 4 - 4 دبیری تبریز 1395/07/30
  • تاسیسات 2 - 3 دانشگاه آزاد 1395/07/30
  • مقاومت البرز 1 - 2 طرح و توسعه الوند 1395/07/30
  • گیتی پسند (ف) 6 - 3 شهرداری ساوه 1395/07/30
  • ملی حفاری (ف) 3 - 2 فرش آرای مشهد 1395/07/30
  • یاسین پیشرو 2 - 5 مس سونگون(ف) 1395/08/06
  • دبیری تبریز 6 - 4 لبنیات ارژن شیراز 1395/08/06
  • آذرخش 1 - 8 تاسیسات 1395/08/06
  • طرح و توسعه الوند 3 - 5 شهروند ساری 1395/08/06
  • دانشگاه آزاد 2 - 4 ملی حفاری (ف) 1395/08/06
  • شهرداری ساوه 1 - 1 مقاومت البرز 1395/08/06
  • فرش آرای مشهد 1 - 3 گیتی پسند (ف) 1395/08/06
  • دبیری تبریز 7 - 2 یاسین پیشرو 1395/08/12
  • تاسیسات 0 - 2 مس سونگون(ف) 1395/08/12
  • لبنیات ارژن شیراز 7 - 1 طرح و توسعه الوند 1395/08/12
  • ملی حفاری (ف) 6 - 2 آذرخش 1395/08/12
  • شهروند ساری 4 - 4 شهرداری ساوه 1395/08/12
  • گیتی پسند (ف) 7 - 5 دانشگاه آزاد 1395/08/12
  • مقاومت البرز 3 - 3 فرش آرای مشهد 1395/08/12
  • یاسین پیشرو 0 - 1 تاسیسات 1395/08/18
  • طرح و توسعه الوند 2 - 3 دبیری تبریز 1395/08/18
  • مس سونگون(ف) 5 - 2 ملی حفاری (ف) 1395/08/18
  • شهرداری ساوه 4 - 4 لبنیات ارژن شیراز 1395/08/18
  • آذرخش 1 - 3 گیتی پسند (ف) 1395/08/18
  • فرش آرای مشهد 6 - 2 شهروند ساری 1395/08/18
  • دانشگاه آزاد 2 - 3 مقاومت البرز 1395/08/18
  • طرح و توسعه الوند 2 - 3 یاسین پیشرو 1395/08/23
  • ملی حفاری (ف) 1 - 2 تاسیسات 1395/08/23
  • دبیری تبریز 7 - 2 شهرداری ساوه 1395/08/23
  • گیتی پسند (ف) 3 - 1 مس سونگون(ف) 1395/08/23
  • لبنیات ارژن شیراز 3 - 0 فرش آرای مشهد 1395/08/23
  • مقاومت البرز 3 - 0 آذرخش 1395/08/23
  • شهروند ساری 8 - 6 دانشگاه آزاد 1395/08/23
  • یاسین پیشرو 0 - 4 ملی حفاری (ف) 1395/08/28
  • شهرداری ساوه 6 - 0 طرح و توسعه الوند 1395/08/28
  • تاسیسات 1 - 1 گیتی پسند (ف) 1395/08/28
  • فرش آرای مشهد 2 - 2 دبیری تبریز 1395/08/28
  • مس سونگون(ف) 2 - 1 مقاومت البرز 1395/08/28
  • دانشگاه آزاد 1 - 4 لبنیات ارژن شیراز 1395/08/28
  • آذرخش 4 - 5 شهروند ساری 1395/08/28
  • شهرداری ساوه 0 - 0 یاسین پیشرو 1395/09/05
  • گیتی پسند (ف) 6 - 6 ملی حفاری (ف) 1395/09/05
  • طرح و توسعه الوند 2 - 1 فرش آرای مشهد 1395/09/05
  • مقاومت البرز 1 - 1 تاسیسات 1395/09/05
  • دبیری تبریز 2 - 1 دانشگاه آزاد 1395/09/05
  • شهروند ساری 2 - 3 مس سونگون(ف) 1395/09/05
  • لبنیات ارژن شیراز 2 - 1 آذرخش 1395/09/05
  • مس سونگون(ف) 2 - 1 لبنیات ارژن شیراز 1395/09/11
  • دانشگاه آزاد 2 - 4 طرح و توسعه الوند 1395/09/12
  • یاسین پیشرو 2 - 6 گیتی پسند (ف) 1395/09/12
  • ملی حفاری (ف) 6 - 1 مقاومت البرز 1395/09/12
  • تاسیسات 2 - 1 شهروند ساری 1395/09/12
  • آذرخش 3 - 4 دبیری تبریز 1395/09/12
  • فرش آرای مشهد 1 - 2 شهرداری ساوه 1395/09/12
  • فرش آرای مشهد 2 - 1 یاسین پیشرو 1395/10/02
  • گیتی پسند (ف) 3 - 3 مقاومت البرز 1395/10/02
  • دانشگاه آزاد 4 - 5 شهرداری ساوه 1395/10/02
  • ملی حفاری (ف) 2 - 2 شهروند ساری 1395/10/02
  • آذرخش 4 - 1 طرح و توسعه الوند 1395/10/02
  • مس سونگون(ف) 3 - 0 دبیری تبریز 1395/10/02
  • تاسیسات 8 - 3 لبنیات ارژن شیراز 1395/10/02
  • یاسین پیشرو 3 - -2 مقاومت البرز 1395/10/09
  • فرش آرای مشهد 4 - 2 دانشگاه آزاد 1395/10/09
  • شهروند ساری 2 - 8 گیتی پسند (ف) 1395/10/09
  • شهرداری ساوه 1 - 0 آذرخش 1395/10/09
  • لبنیات ارژن شیراز 4 - 3 ملی حفاری (ف) 1395/10/09
  • طرح و توسعه الوند 4 - 4 مس سونگون(ف) 1395/10/09
  • دبیری تبریز 4 - 3 تاسیسات 1395/10/09
  • دانشگاه آزاد 3 - 5 یاسین پیشرو 1395/10/15
  • مقاومت البرز 1 - 1 شهروند ساری 1395/10/15
  • آذرخش 1 - 1 فرش آرای مشهد 1395/10/15
  • گیتی پسند (ف) 6 - 3 لبنیات ارژن شیراز 1395/10/15
  • مس سونگون(ف) 5 - 1 شهرداری ساوه 1395/10/15
  • ملی حفاری (ف) 1 - 1 دبیری تبریز 1395/10/15
  • تاسیسات 5 - 3 طرح و توسعه الوند 1395/10/15
  • گیتی پسند (ف) 5 - 2 فرش آرای مشهد 1395/11/07
  • یاسین پیشرو 1 - 2 شهروند ساری 1395/10/21
  • دانشگاه آزاد 3 - 4 آذرخش 1395/10/21
  • لبنیات ارژن شیراز 5 - 1 مقاومت البرز 1395/10/21
  • فرش آرای مشهد 1 - 1 مس سونگون(ف) 1395/10/21
  • دبیری تبریز 7 - 4 گیتی پسند (ف) 1395/10/21
  • شهرداری ساوه 3 - 2 تاسیسات 1395/10/21
  • طرح و توسعه الوند 2 - 4 ملی حفاری (ف) 1395/10/21
  • آذرخش 1 - 0 یاسین پیشرو 1395/10/27
  • شهروند ساری 9 - 6 لبنیات ارژن شیراز 1395/10/27
  • مس سونگون(ف) 6 - 3 دانشگاه آزاد 1395/10/27
  • مقاومت البرز 1 - 4 دبیری تبریز 1395/10/27
  • تاسیسات 4 - 1 فرش آرای مشهد 1395/10/27
  • گیتی پسند (ف) 7 - 2 طرح و توسعه الوند 1395/10/27
  • ملی حفاری (ف) 4 - 1 شهرداری ساوه 1395/10/27
  • یاسین پیشرو 4 - 3 لبنیات ارژن شیراز 1395/11/03
  • آذرخش 1 - 3 مس سونگون(ف) 1395/10/27
  • دبیری تبریز 5 - 0 شهروند ساری 1395/10/27
  • دانشگاه آزاد 3 - 4 تاسیسات 1395/10/27
  • طرح و توسعه الوند 1 - 2 مقاومت البرز 1395/10/27
  • فرش آرای مشهد 2 - 1 ملی حفاری (ف) 1395/10/27
  • شهرداری ساوه 2 - 4 گیتی پسند (ف) 1395/10/27
  • مس سونگون(ف) 1 - 3 یاسین پیشرو 1395/11/07
  • لبنیات ارژن شیراز 0 - 4 دبیری تبریز 1395/11/07
  • تاسیسات 3 - 2 آذرخش 1395/11/07
  • شهروند ساری 7 - 1 طرح و توسعه الوند 1395/11/07
  • ملی حفاری (ف) 11 - 0 دانشگاه آزاد 1395/11/07
  • مقاومت البرز 3 - 6 شهرداری ساوه 1395/11/07
  • گیتی پسند (ف) 5 - 2 فرش آرای مشهد 1395/11/07
  • آذرخش 1 - 3 ملی حفاری (ف) 1395/11/14
  • مس سونگون(ف) 3 - 2 تاسیسات 1395/11/15
  • طرح و توسعه الوند 1 - 5 لبنیات ارژن شیراز 1395/11/15
  • یاسین پیشرو 2 - 4 دبیری تبریز 1395/11/15
  • شهرداری ساوه 9 - 3 شهروند ساری 1395/11/15
  • دانشگاه آزاد 3 - 3 گیتی پسند (ف) 1395/11/15
  • فرش آرای مشهد 6 - 3 مقاومت البرز 1395/11/15
  • تاسیسات 3 - 3 یاسین پیشرو 1395/11/21
  • دبیری تبریز -1 - -1 طرح و توسعه الوند 1395/11/21
  • ملی حفاری (ف) 4 - 2 مس سونگون(ف) 1395/11/21
  • لبنیات ارژن شیراز 1 - 4 شهرداری ساوه 1395/11/21
  • گیتی پسند (ف) 3 - 1 آذرخش 1395/11/21
  • شهروند ساری 7 - 4 فرش آرای مشهد 1395/11/21
  • مقاومت البرز 2 - 1 دانشگاه آزاد 1395/11/21
  • یاسین پیشرو 3 - 0 طرح و توسعه الوند 1395/11/28
  • تاسیسات 3 - 5 ملی حفاری (ف) 1395/11/28
  • شهرداری ساوه 4 - 1 دبیری تبریز 1395/11/28
  • مس سونگون(ف) 4 - 2 گیتی پسند (ف) 1395/11/28
  • فرش آرای مشهد 3 - 2 لبنیات ارژن شیراز 1395/11/28
  • آذرخش 3 - 3 مقاومت البرز 1395/11/28
  • دانشگاه آزاد 2 - 0 شهروند ساری 1395/11/28
  • ملی حفاری (ف) 4 - 3 یاسین پیشرو 1395/12/08
  • طرح و توسعه الوند 4 - 4 شهرداری ساوه 1395/12/08
  • گیتی پسند (ف) 3 - 1 تاسیسات 1395/12/08
  • دبیری تبریز 3 - 2 فرش آرای مشهد 1395/12/08
  • مقاومت البرز 0 - 0 مس سونگون(ف) 1395/12/08
  • لبنیات ارژن شیراز 2 - 1 دانشگاه آزاد 1395/12/08
  • شهروند ساری 3 - 2 آذرخش 1395/12/08
  • یاسین پیشرو 0 - 0 شهرداری ساوه 1395/12/13
  • ملی حفاری (ف) 3 - 2 گیتی پسند (ف) 1395/12/13
  • فرش آرای مشهد 3 - 2 طرح و توسعه الوند 1395/12/13
  • تاسیسات 4 - 0 مقاومت البرز 1395/12/13
  • دانشگاه آزاد 1 - 2 دبیری تبریز 1395/12/13
  • مس سونگون(ف) 3 - 2 شهروند ساری 1395/12/13
  • آذرخش 2 - 3 لبنیات ارژن شیراز 1395/12/13
  • دبیری تبریز 8 - 2 آذرخش 1395/12/18
  • لبنیات ارژن شیراز 2 - 2 مس سونگون(ف) 1395/12/18
  • گیتی پسند (ف) 5 - 0 یاسین پیشرو 1395/12/18
  • شهرداری ساوه 5 - 4 فرش آرای مشهد 1395/12/18
  • شهروند ساری 3 - 5 تاسیسات 1395/12/18
  • مقاومت البرز 2 - 5 ملی حفاری (ف) 1395/12/18
  • طرح و توسعه الوند 4 - 1 دانشگاه آزاد 1395/12/18

آمار باشگاه ها تا هفته 26

نام تیم کارت زرد کارت قرمز برد باخت گل زده گل خورده تعداد بازی
آذرخش 232419438326
تاسیسات 394158785726
دانشگاه آزاد 425222549926
دبیری تبریز 290184915226
شهرداری ساوه 221126826826
شهروند ساری 352912859626
طرح و توسعه الوند 300419479626
فرش آرای مشهد 401912667227
گیتی پسند (ف) 2032031166327
لبنیات ارژن شیراز 3211013818626
مس سونگون(ف) 342164674226
مقاومت البرز 342514417326
ملی حفاری (ف) 2831751005826
یاسین پیشرو 3921111556126