• شهروند ساری 1 - 5 دبیری تبریز 1394/04/19
  • کاشی نیلو 2 - 4 یاسین پیشرو 1394/04/19
  • مس سونگون(ف) 1 - 3 تاسیسات 1394/04/19
  • گیتی پسند (ف) 1 - 3 مقاومت البرز 1394/04/19
  • آذرخش 1 - 5 ملی حفاری (ف) 1394/04/19
  • شهید منصوری 3 - 5 میثاق تهران 1394/04/19
  • فردوسی مشهد 1 - 4 فرش آرای مشهد 1394/04/19
  • فرش آرای مشهد 2 - 5 مس سونگون(ف) 1394/04/25
  • تاسیسات 3 - 0 شهید منصوری 1394/04/25
  • ملی حفاری (ف) 3 - 0 شهروند ساری 1394/04/25
  • میثاق تهران 2 - 1 یاسین پیشرو 1394/04/25
  • گیتی پسند (ف) 4 - 1 کاشی نیلو 1394/04/25
  • دبیری تبریز 7 - 2 فردوسی مشهد 1394/04/25
  • مقاومت البرز 3 - 3 آذرخش 1394/04/25
  • کاشی نیلو 4 - 1 میثاق تهران 1394/05/01
  • یاسین پیشرو 2 - 3 تاسیسات 1394/05/01
  • فردوسی مشهد 4 - 4 ملی حفاری (ف) 1394/05/01
  • شهروند ساری 6 - 3 مقاومت البرز 1394/05/02
  • شهید منصوری 3 - 2 فرش آرای مشهد 1394/05/02
  • مس سونگون(ف) 3 - 1 دبیری تبریز 1394/05/02
  • آذرخش 3 - 9 گیتی پسند (ف) 1394/05/02
  • آذرخش 1 - 1 کاشی نیلو 1394/05/18
  • گیتی پسند (ف) 2 - 2 شهروند ساری 1394/05/18
  • فرش آرای مشهد 1 - 5 یاسین پیشرو 1394/05/18
  • مقاومت البرز 0 - 2 فردوسی مشهد 1394/05/18
  • دبیری تبریز 1 - 1 شهید منصوری 1394/05/18
  • ملی حفاری (ف) 3 - 3 مس سونگون(ف) 1394/05/18
  • تاسیسات 4 - 4 میثاق تهران 1394/05/19
  • شهید منصوری 3 - 2 ملی حفاری (ف) 1394/05/23
  • یاسین پیشرو 7 - 4 دبیری تبریز 1394/05/23
  • مس سونگون(ف) 4 - 1 مقاومت البرز 1394/05/23
  • میثاق تهران 4 - 3 فرش آرای مشهد 1394/05/23
  • کاشی نیلو 2 - 6 تاسیسات 1394/05/23
  • فردوسی مشهد 4 - 2 گیتی پسند (ف) 1394/05/23
  • شهروند ساری 2 - 2 آذرخش 1394/05/23
  • دبیری تبریز 4 - 3 میثاق تهران 1394/05/30
  • ملی حفاری (ف) 1 - 3 یاسین پیشرو 1394/05/30
  • شهروند ساری 2 - 1 کاشی نیلو 1394/05/30
  • گیتی پسند (ف) 5 - 3 مس سونگون(ف) 1394/05/30
  • فرش آرای مشهد 3 - 4 تاسیسات 1394/05/30
  • مقاومت البرز 3 - 3 شهید منصوری 1394/05/30
  • آذرخش 4 - 2 فردوسی مشهد 1394/05/30
  • مس سونگون(ف) 4 - 1 آذرخش 1394/06/06
  • کاشی نیلو 2 - 4 فرش آرای مشهد 1394/06/06
  • شهید منصوری 6 - 6 گیتی پسند (ف) 1394/06/06
  • میثاق تهران 4 - 4 ملی حفاری (ف) 1394/06/06
  • تاسیسات 7 - 1 دبیری تبریز 1394/06/06
  • یاسین پیشرو 2 - 8 مقاومت البرز 1394/06/06
  • فردوسی مشهد 4 - 1 شهروند ساری 1394/06/06
  • گیتی پسند (ف) 5 - 3 یاسین پیشرو 1394/06/12
  • شهروند ساری 3 - 4 مس سونگون(ف) 1394/06/13
  • فردوسی مشهد 3 - 2 کاشی نیلو 1394/06/13
  • ملی حفاری (ف) 4 - 4 تاسیسات 1394/06/13
  • دبیری تبریز 5 - 5 فرش آرای مشهد 1394/06/13
  • مقاومت البرز 4 - 1 میثاق تهران 1394/06/13
  • آذرخش 3 - 0 شهید منصوری 1394/06/13
  • فرش آرای مشهد 3 - 3 ملی حفاری (ف) 1394/06/20
  • شهید منصوری 3 - 4 شهروند ساری 1394/06/20
  • میثاق تهران 1 - 4 گیتی پسند (ف) 1394/06/20
  • تاسیسات 2 - 0 مقاومت البرز 1394/06/20
  • کاشی نیلو 3 - 4 دبیری تبریز 1394/06/20
  • مس سونگون(ف) 7 - 2 فردوسی مشهد 1394/06/20
  • یاسین پیشرو 3 - 3 آذرخش 1394/06/22
  • گیتی پسند (ف) 6 - 2 تاسیسات 1394/06/27
  • شهروند ساری 3 - 2 یاسین پیشرو 1394/06/27
  • ملی حفاری (ف) 3 - 2 دبیری تبریز 1394/06/27
  • مس سونگون(ف) 3 - 0 کاشی نیلو 1394/06/27
  • فردوسی مشهد 1 - 0 شهید منصوری 1394/06/27
  • مقاومت البرز 1 - 1 فرش آرای مشهد 1394/06/27
  • آذرخش 0 - 0 میثاق تهران 1394/06/27
  • دبیری تبریز 3 - 2 مقاومت البرز 1394/07/01
  • فرش آرای مشهد 1 - 6 گیتی پسند (ف) 1394/07/01
  • میثاق تهران 4 - 1 شهروند ساری 1394/07/01
  • یاسین پیشرو 4 - 2 فردوسی مشهد 1394/07/01
  • تاسیسات 6 - 2 آذرخش 1394/07/01
  • کاشی نیلو 2 - 4 ملی حفاری (ف) 1394/07/01
  • شهید منصوری 4 - 3 مس سونگون(ف) 1394/07/01
  • آذرخش 3 - 2 فرش آرای مشهد 1394/07/07
  • شهید منصوری 5 - 2 کاشی نیلو 1394/07/07
  • مس سونگون(ف) 8 - 4 یاسین پیشرو 1394/07/07
  • شهروند ساری 2 - 4 تاسیسات 1394/07/07
  • فردوسی مشهد 3 - 5 میثاق تهران 1394/07/07
  • گیتی پسند (ف) 3 - 5 دبیری تبریز 1394/07/07
  • مقاومت البرز 1 - 2 ملی حفاری (ف) 1394/07/07
  • دبیری تبریز 8 - 3 آذرخش 1394/07/13
  • کاشی نیلو 3 - 2 مقاومت البرز 1394/07/13
  • تاسیسات 6 - 0 فردوسی مشهد 1394/07/13
  • فرش آرای مشهد 4 - 4 شهروند ساری 1394/07/13
  • ملی حفاری (ف) 4 - 4 گیتی پسند (ف) 1394/07/13
  • یاسین پیشرو 5 - 3 شهید منصوری 1394/07/13
  • میثاق تهران 3 - 4 مس سونگون(ف) 1394/07/13
  • میثاق تهران 2 - 2 شهید منصوری 1394/08/05
  • تاسیسات 4 - 4 مس سونگون(ف) 1394/08/05
  • یاسین پیشرو 0 - 0 کاشی نیلو 1394/08/05
  • دبیری تبریز 2 - 1 شهروند ساری 1394/08/05
  • ملی حفاری (ف) 3 - 1 آذرخش 1394/08/05
  • مقاومت البرز 3 - 4 گیتی پسند (ف) 1394/08/05
  • فرش آرای مشهد 3 - 2 فردوسی مشهد 1394/08/05
  • کاشی نیلو 0 - 0 گیتی پسند (ف) 1394/08/10
  • یاسین پیشرو 3 - 2 میثاق تهران 1394/08/10
  • آذرخش 1 - 3 مقاومت البرز 1394/08/10
  • شهید منصوری 2 - 1 تاسیسات 1394/08/10
  • شهروند ساری 3 - 5 ملی حفاری (ف) 1394/08/10
  • مس سونگون(ف) 4 - 1 فرش آرای مشهد 1394/08/10
  • فردوسی مشهد 1 - 3 دبیری تبریز 1394/08/10
  • ملی حفاری (ف) 7 - 1 فردوسی مشهد 1394/08/21
  • گیتی پسند (ف) 1 - 0 آذرخش 1394/08/21
  • مقاومت البرز 1 - 0 شهروند ساری 1394/08/21
  • فرش آرای مشهد 5 - 4 شهید منصوری 1394/08/21
  • دبیری تبریز 4 - 1 مس سونگون(ف) 1394/08/21
  • تاسیسات 7 - 5 یاسین پیشرو 1394/08/23
  • مس سونگون(ف) 2 - 1 ملی حفاری (ف) 1394/08/28
  • شهید منصوری 1 - 6 دبیری تبریز 1394/08/28
  • شهروند ساری 0 - 4 گیتی پسند (ف) 1394/08/28
  • یاسین پیشرو 5 - 5 فرش آرای مشهد 1394/08/28
  • میثاق تهران 3 - 2 تاسیسات 1394/08/28
  • فردوسی مشهد 3 - 6 مقاومت البرز 1394/08/28
  • فرش آرای مشهد 2 - 0 میثاق تهران 1394/09/03
  • مقاومت البرز 2 - 2 مس سونگون(ف) 1394/09/03
  • ملی حفاری (ف) 1 - 1 شهید منصوری 1394/09/03
  • آذرخش 3 - 1 شهروند ساری 1394/09/03
  • دبیری تبریز 3 - 3 یاسین پیشرو 1394/09/03
  • گیتی پسند (ف) 3 - 0 فردوسی مشهد 1394/09/03
  • مس سونگون(ف) 4 - 2 گیتی پسند (ف) 1394/09/08
  • شهید منصوری 3 - 3 مقاومت البرز 1394/09/08
  • یاسین پیشرو 3 - 2 ملی حفاری (ف) 1394/09/08
  • فردوسی مشهد 4 - 0 آذرخش 1394/09/08
  • میثاق تهران 5 - 5 دبیری تبریز 1394/09/08
  • تاسیسات 6 - 1 فرش آرای مشهد 1394/09/08
  • گیتی پسند (ف) 0 - 4 شهید منصوری 1394/09/13
  • آذرخش 3 - 2 مس سونگون(ف) 1394/09/13
  • ملی حفاری (ف) 8 - 1 میثاق تهران 1394/09/13
  • مقاومت البرز 0 - 3 یاسین پیشرو 1394/09/13
  • شهروند ساری 6 - 0 فردوسی مشهد 1394/09/13
  • دبیری تبریز 3 - 2 تاسیسات 1394/09/13
  • فرش آرای مشهد 1 - 1 دبیری تبریز 1394/09/17
  • مس سونگون(ف) 4 - 1 شهروند ساری 1394/09/17
  • تاسیسات 4 - 2 ملی حفاری (ف) 1394/09/17
  • شهید منصوری 1 - 2 آذرخش 1394/09/17
  • میثاق تهران 1 - 2 مقاومت البرز 1394/09/17
  • یاسین پیشرو 5 - 6 گیتی پسند (ف) 1394/09/17
  • فردوسی مشهد 1 - 4 مس سونگون(ف) 1394/09/23
  • آذرخش 2 - 1 یاسین پیشرو 1394/09/23
  • ملی حفاری (ف) 2 - 0 فرش آرای مشهد 1394/09/23
  • شهروند ساری 2 - 1 شهید منصوری 1394/09/23
  • گیتی پسند (ف) 5 - 5 میثاق تهران 1394/09/23
  • مقاومت البرز 2 - 7 تاسیسات 1394/09/23
  • یاسین پیشرو 1 - 0 شهروند ساری 1394/10/03
  • شهید منصوری 4 - 2 فردوسی مشهد 1394/10/03
  • میثاق تهران 2 - 1 آذرخش 1394/10/03
  • تاسیسات 1 - 5 گیتی پسند (ف) 1394/10/03
  • دبیری تبریز 2 - 2 ملی حفاری (ف) 1394/10/03
  • فرش آرای مشهد 4 - 3 مقاومت البرز 1394/10/03
  • مس سونگون(ف) 2 - 0 شهید منصوری 1394/10/09
  • مقاومت البرز 5 - 4 دبیری تبریز 1394/10/09
  • فردوسی مشهد 0 - 1 یاسین پیشرو 1394/10/09
  • گیتی پسند (ف) 2 - 1 فرش آرای مشهد 1394/10/09
  • شهروند ساری 6 - 2 میثاق تهران 1394/10/09
  • آذرخش 1 - 1 تاسیسات 1394/10/09
  • ملی حفاری (ف) 5 - 0 مقاومت البرز 1394/10/15
  • یاسین پیشرو 3 - 3 مس سونگون(ف) 1394/10/15
  • دبیری تبریز 1 - 2 گیتی پسند (ف) 1394/10/15
  • میثاق تهران 5 - 4 فردوسی مشهد 1394/10/15
  • فرش آرای مشهد 3 - 0 آذرخش 1394/10/15
  • تاسیسات 7 - 2 شهروند ساری 1394/10/15
  • شهید منصوری 2 - 1 یاسین پیشرو 1394/10/20
  • مس سونگون(ف) 5 - 1 میثاق تهران 1394/10/20
  • گیتی پسند (ف) 3 - 3 ملی حفاری (ف) 1394/10/20
  • آذرخش 3 - 0 دبیری تبریز 1394/10/20
  • فردوسی مشهد 1 - 2 تاسیسات 1394/10/20
  • شهروند ساری 2 - 1 فرش آرای مشهد 1394/10/20

آمار باشگاه ها تا هفته 26

نام تیم کارت زرد کارت قرمز برد باخت گل زده گل خورده تعداد بازی
آذرخش 191811466725
تاسیسات 363165985825
دبیری تبریز 352127847025
شهروند ساری 330814557225
شهید منصوری 382811596725
فردوسی مشهد 311618499025
فرش آرای مشهد 333712627725
گیتی پسند (ف) 230155946526
مس سونگون(ف) 305165895525
مقاومت البرز 300812617025
ملی حفاری (ف) 344115835525
میثاق تهران 513811668425
یاسین پیشرو 3631110797726