• فرش آرای مشهد 3 - 0 آذرخش 1396/04/06
  • یاسین پیشرو 0 - 0 گیتی پسند (ف) 1396/04/07
  • ملی حفاری (ف) 1 - 1 شهروند ساری 1396/04/08
  • پارسیان شهر قدس 0 - 0 شهرداری ساوه 1395/04/08
  • مس سونگون(ف) 2 - 1 تاسیسات 1396/04/08
  • لبنیات ارژن شیراز 3 - 3 مقاومت البرز 1396/04/08
  • آتلیه طهران قم 0 - 0 مقاومت قرچک 1396/04/08
  • گیتی پسند (ف) 5 - 3 مقاومت البرز 1396/04/13
  • شهروند ساری 2 - 0 یاسین پیشرو 1396/04/13
  • آتلیه طهران قم 3 - 2 لبنیات ارژن شیراز 1396/04/13
  • مقاومت قرچک 5 - 2 پارسیان شهر قدس 1396/04/14
  • شهرداری ساوه 0 - 2 فرش آرای مشهد 1396/04/14
  • تاسیسات 6 - 4 ملی حفاری (ف) 1396/04/14
  • آذرخش 1 - 1 مس سونگون(ف) 1396/04/14
  • لبنیات ارژن شیراز 1 - 3 گیتی پسند (ف) 1396/04/18
  • مقاومت البرز 2 - 2 شهروند ساری 1396/04/18
  • پارسیان شهر قدس 2 - 2 آتلیه طهران قم 1396/04/18
  • فرش آرای مشهد 2 - 2 مقاومت قرچک 1396/04/20
  • هیات فوتبال قم 3 - 4 تاسیسات 1396/04/20
  • ملی حفاری (ف) 5 - 0 آذرخش 1396/04/20
  • مس سونگون(ف) 4 - 2 شهرداری ساوه 1396/04/20
  • شهروند ساری 3 - 3 گیتی پسند (ف) 1396/04/23
  • پارسیان شهر قدس 3 - 1 لبنیات ارژن شیراز 1396/04/27
  • تاسیسات 6 - 4 مقاومت البرز 1396/04/27
  • مقاومت قرچک 5 - 2 مس سونگون(ف) 1396/04/27
  • آتلیه طهران قم 4 - 2 فرش آرای مشهد 1396/04/27
  • آذرخش 2 - 1 هیات فوتبال قم 1396/04/27
  • شهرداری ساوه 3 - 3 ملی حفاری (ف) 1396/04/27
  • لبنیات ارژن شیراز 3 - 0 شهروند ساری 1396/05/05
  • فرش آرای مشهد 1 - 0 پارسیان شهر قدس 1396/05/05
  • گیتی پسند (ف) 0 - 0 تاسیسات 1396/05/05
  • مس سونگون(ف) 6 - 2 آتلیه طهران قم 1396/05/05
  • مقاومت البرز 3 - 2 آذرخش 1396/05/05
  • ملی حفاری (ف) 3 - 2 مقاومت قرچک 1396/05/05
  • هیات فوتبال قم 2 - 2 شهرداری ساوه 1396/05/05
  • فرش آرای مشهد 7 - 2 لبنیات ارژن شیراز 1396/01/13
  • تاسیسات 3 - 2 شهروند ساری 1396/01/13
  • پارسیان شهر قدس 0 - 2 مس سونگون(ف) 1396/01/13
  • مقاومت قرچک 2 - 2 هیات فوتبال قم 1396/01/13
  • شهرداری ساوه 4 - 1 مقاومت البرز 1396/05/13
  • شهرداری ساوه 4 - 1 مقاومت البرز 1396/05/13
  • آتلیه طهران قم 3 - 3 ملی حفاری (ف) 1396/05/13
  • آذرخش 2 - 3 گیتی پسند (ف) 1396/05/14
  • لبنیات ارژن شیراز 0 - 2 تاسیسات 1396/05/20
  • مس سونگون(ف) 3 - 0 فرش آرای مشهد 1396/05/20
  • هیات فوتبال قم 3 - 5 آتلیه طهران قم 1396/05/20
  • ملی حفاری (ف) 1 - 1 پارسیان شهر قدس 1396/05/20
  • مقاومت البرز 1 - 2 مقاومت قرچک 1396/05/20
  • گیتی پسند (ف) 5 - 2 شهرداری ساوه 1396/05/20
  • شهروند ساری 4 - 1 آذرخش 1396/05/21
  • مس سونگون(ف) 6 - 1 لبنیات ارژن شیراز 1396/05/27
  • آتلیه طهران قم 3 - 3 مقاومت البرز 1396/05/27
  • فرش آرای مشهد 3 - 3 ملی حفاری (ف) 1396/05/27
  • پارسیان شهر قدس 3 - 2 هیات فوتبال قم 1396/05/27
  • آذرخش 5 - 1 تاسیسات 1396/05/27
  • مقاومت قرچک 2 - 2 گیتی پسند (ف) 1396/05/27
  • شهرداری ساوه 1 - 2 شهروند ساری 1396/05/27
  • ملی حفاری (ف) 1 - 2 مس سونگون(ف) 1396/06/03
  • هیات فوتبال قم 1 - 2 فرش آرای مشهد 1396/06/03
  • مقاومت البرز 7 - 1 پارسیان شهر قدس 1396/06/03
  • لبنیات ارژن شیراز 4 - -1 آذرخش 1396/06/03
  • تاسیسات 12 - 1 شهرداری ساوه 1396/06/03
  • شهروند ساری 3 - 3 مقاومت قرچک 1396/06/03
  • گیتی پسند (ف) 6 - 1 آتلیه طهران قم 1396/06/03
  • مس سونگون(ف) 9 - 0 هیات فوتبال قم 1396/06/09
  • شهرداری ساوه 3 - 4 آذرخش 1396/06/09
  • ملی حفاری (ف) 5 - 2 لبنیات ارژن شیراز 1396/06/09
  • مقاومت قرچک 3 - 4 تاسیسات 1396/06/09
  • فرش آرای مشهد 1 - 2 مقاومت البرز 1396/06/09
  • آتلیه طهران قم 4 - 1 شهروند ساری 1396/06/09
  • پارسیان شهر قدس 0 - 5 گیتی پسند (ف) 1396/06/09
  • گیتی پسند (ف) 3 - 2 فرش آرای مشهد 1396/06/15
  • هیات فوتبال قم 2 - 3 ملی حفاری ایران 1396/06/15
  • شهروند ساری 3 - 1 پارسیان شهر قدس 1396/06/15
  • تاسیسات 1 - 0 آتلیه طهران قم 1396/06/15
  • آذرخش 2 - 2 مقاومت قرچک 1396/06/15
  • مقاومت البرز 2 - 4 مس سونگون(ف) 1396/06/15
  • لبنیات ارژن شیراز 6 - 3 شهرداری ساوه 1396/06/15
  • پارسیان شهر قدس 3 - 4 تاسیسات 1396/07/12
  • مقاومت قرچک 5 - 2 شهرداری ساوه 1396/07/12
  • ملی حفاری (ف) 6 - 2 مقاومت البرز 1396/07/12
  • آتلیه طهران قم 2 - 2 آذرخش 1396/07/12
  • مس سونگون(ف) 3 - 3 گیتی پسند (ف) 1396/07/12
  • فرش آرای مشهد 4 - 2 شهروند ساری 1396/07/12
  • هیات فوتبال قم 1 - 3 لبنیات ارژن شیراز 1396/07/12
  • گیتی پسند (ف) 0 - 0 ملی حفاری (ف) 1396/07/18
  • آذرخش 0 - 0 پارسیان شهر قدس 1396/07/18
  • شهروند ساری 0 - 0 مس سونگون(ف) 1396/07/18
  • تاسیسات 0 - 0 فرش آرای مشهد 1396/07/18
  • مقاومت البرز 0 - 0 هیات فوتبال قم 1396/07/18
  • شهرداری ساوه 0 - 0 آتلیه طهران قم 1396/07/18

آمار باشگاه ها تا هفته 13

نام تیم کارت زرد کارت قرمز برد باخت گل زده گل خورده تعداد بازی
آتلیه طهران قم 0043293113
آذرخش 0036203213
پارسیان شهر قدس 0027163313
تاسیسات 0092442713
شهرداری ساوه 0028274714
شهروند ساری 0044252613
فرش آرای مشهد 0064292213
گیتی پسند (ف) 0070381913
لبنیات ارژن شیراز 0047283512
مس سونگون(ف) 0091441813
مقاومت البرز 0037344314
مقاومت قرچک 0042332512
ملی حفاری (ف) 0042352512
هیات فوتبال قم 0008173511