• فرش آرای مشهد 5 - 3 شهرداری ساوه 1391/05/12
  • پتروشیمی 1 - 3 ملی حفاری (ف) 1391/05/12
  • راه ساری 3 - 4 گیتی پسند (ف) 1391/05/13
  • پایا سازه 1 - 3 دبیری تبریز 1391/05/12
  • شهید منصوری 0 - 7 میثاق تهران 1391/05/13
  • مس سونگون(ف) 0 - 3 یاسین پیشرو 1391/05/13
  • دبیری تبریز 2 - 3 شهید منصوری 1391/05/22
  • شهرداری ساوه 5 - 0 لبنیات ارژن شیراز 1391/05/22
  • گیتی پسند (ف) 6 - 5 فرش آرای مشهد 1391/05/22
  • ملی حفاری (ف) 5 - 1 پایا سازه 1391/05/22
  • یاسین پیشرو 3 - 2 راه ساری 1391/05/22
  • میثاق تهران 3 - 3 مس سونگون(ف) 1391/05/22
  • مس سونگون(ف) 8 - 2 دبیری تبریز 1391/05/28
  • فرش آرای مشهد 5 - 4 یاسین پیشرو 1391/05/28
  • راه ساری 4 - 1 میثاق تهران 1391/05/28
  • لبنیات ارژن شیراز 1 - 6 گیتی پسند (ف) 1391/05/27
  • پایا سازه 4 - 3 پتروشیمی 1391/05/27
  • شهید منصوری 1 - 2 ملی حفاری (ف) 1391/05/28
  • گیتی پسند (ف) 3 - 1 شهرداری ساوه 1391/06/02
  • دبیری تبریز 4 - 2 راه ساری 1391/06/03
  • میثاق تهران 1 - 3 فرش آرای مشهد 1391/06/03
  • ملی حفاری (ف) 4 - 4 مس سونگون(ف) 1391/06/03
  • پتروشیمی 2 - 3 شهید منصوری 1391/06/02
  • یاسین پیشرو 9 - 2 لبنیات ارژن شیراز 1391/06/02
  • لبنیات ارژن شیراز 2 - 1 میثاق تهران 1391/06/17
  • مس سونگون(ف) 4 - 2 پتروشیمی 1391/06/17
  • فرش آرای مشهد 2 - 3 دبیری تبریز 1391/06/17
  • راه ساری 3 - 2 ملی حفاری (ف) 1391/06/17
  • شهید منصوری 3 - 1 پایا سازه 1391/06/17
  • شهرداری ساوه 4 - 8 یاسین پیشرو 1391/07/03
  • دبیری تبریز 5 - 2 لبنیات ارژن شیراز 1391/06/23
  • یاسین پیشرو 3 - 3 گیتی پسند (ف) 1391/06/23
  • ملی حفاری (ف) 3 - 0 فرش آرای مشهد 1391/06/23
  • پایا سازه 0 - 3 مس سونگون(ف) 1391/06/24
  • میثاق تهران 3 - 3 شهرداری ساوه 1391/06/24
  • پتروشیمی 5 - 4 راه ساری 1391/06/24
  • لبنیات ارژن شیراز 2 - 5 ملی حفاری (ف) 1391/06/31
  • فرش آرای مشهد 5 - 4 پتروشیمی 1391/06/31
  • شهرداری ساوه 1 - 1 دبیری تبریز 1391/06/31
  • راه ساری 2 - 1 پایا سازه 1391/06/31
  • مس سونگون(ف) 1 - 2 شهید منصوری 1391/06/31
  • گیتی پسند (ف) 4 - 4 میثاق تهران 1391/06/31
  • میثاق تهران 1 - 2 یاسین پیشرو 1391/07/07
  • ملی حفاری (ف) 1 - 1 شهرداری ساوه 1391/07/07
  • شهید منصوری 3 - 1 راه ساری 1391/07/07
  • پتروشیمی 1 - 1 لبنیات ارژن شیراز 1391/07/06
  • دبیری تبریز 2 - 2 گیتی پسند (ف) 1391/07/06
  • پایا سازه 2 - 6 فرش آرای مشهد 1391/07/07
  • لبنیات ارژن شیراز 1 - 0 پایا سازه 1391/07/14
  • یاسین پیشرو 7 - 1 دبیری تبریز 1391/07/13
  • راه ساری 6 - 5 مس سونگون(ف) 1391/07/14
  • فرش آرای مشهد 0 - 1 شهید منصوری 1391/07/14
  • شهرداری ساوه 4 - 2 پتروشیمی 1391/07/14
  • گیتی پسند (ف) 2 - 0 ملی حفاری (ف) 1391/07/14
  • ملی حفاری (ف) 4 - 4 یاسین پیشرو 1391/09/01
  • دبیری تبریز 2 - 2 میثاق تهران 1391/09/02
  • پتروشیمی 0 - 8 گیتی پسند (ف) 1391/09/02
  • مس سونگون(ف) 1 - 2 فرش آرای مشهد 1391/09/02
  • پایا سازه 6 - 4 شهرداری ساوه 1391/09/01
  • شهید منصوری 4 - 2 لبنیات ارژن شیراز 1391/09/02
  • گیتی پسند (ف) 3 - 1 پایا سازه 1391/09/10
  • میثاق تهران 1 - 2 ملی حفاری (ف) 1391/09/10
  • شهرداری ساوه 4 - 3 شهید منصوری 1391/09/10
  • یاسین پیشرو 10 - 3 پتروشیمی 1391/09/10
  • فرش آرای مشهد 3 - 1 راه ساری 1391/09/10
  • لبنیات ارژن شیراز 1 - 4 مس سونگون(ف) 1391/09/10
  • مس سونگون(ف) 2 - 2 شهرداری ساوه 1391/09/16
  • راه ساری 5 - 2 لبنیات ارژن شیراز 1391/09/17
  • پایا سازه 1 - 4 یاسین پیشرو 1391/09/17
  • شهید منصوری 2 - 2 گیتی پسند (ف) 1391/09/17
  • پتروشیمی 5 - 6 میثاق تهران 1391/09/17
  • ملی حفاری (ف) 2 - 2 دبیری تبریز 1391/09/16
  • میثاق تهران 2 - 3 پایا سازه 1391/09/24
  • لبنیات ارژن شیراز 3 - 5 فرش آرای مشهد 1391/09/24
  • دبیری تبریز 2 - 1 پتروشیمی 1391/09/24
  • شهرداری ساوه 0 - 2 راه ساری 1391/09/24
  • یاسین پیشرو 5 - 2 شهید منصوری 1391/09/30
  • گیتی پسند (ف) 4 - 0 مس سونگون(ف) 1391/09/30
  • گیتی پسند (ف) 2 - 1 راه ساری 1391/10/04
  • دبیری تبریز 3 - 1 پایا سازه 1391/10/03
  • یاسین پیشرو 6 - 2 مس سونگون(ف) 1391/10/04
  • ملی حفاری (ف) 6 - 2 پتروشیمی 1391/10/03
  • میثاق تهران 7 - 4 شهید منصوری 1391/10/04
  • شهرداری ساوه 6 - 5 فرش آرای مشهد 1391/10/03
  • راه ساری 2 - 6 یاسین پیشرو 1391/10/09
  • لبنیات ارژن شیراز 3 - 4 شهرداری ساوه 1391/10/08
  • پایا سازه 6 - 4 ملی حفاری (ف) 1391/10/08
  • شهید منصوری 5 - 2 دبیری تبریز 1391/10/09
  • مس سونگون(ف) 4 - 6 میثاق تهران 1391/10/09
  • فرش آرای مشهد 2 - 1 گیتی پسند (ف) 1391/10/09
  • ملی حفاری (ف) 3 - 4 شهید منصوری 1391/10/16
  • پتروشیمی 5 - 1 پایا سازه 1391/10/15
  • گیتی پسند (ف) 9 - 3 لبنیات ارژن شیراز 1391/10/16
  • دبیری تبریز 3 - 4 مس سونگون(ف) 1391/10/15
  • یاسین پیشرو 6 - 1 فرش آرای مشهد 1391/10/16
  • میثاق تهران 4 - 3 راه ساری 1391/11/23
  • لبنیات ارژن شیراز 4 - 6 یاسین پیشرو 1391/10/20
  • فرش آرای مشهد 2 - 2 میثاق تهران 1391/10/20
  • مس سونگون(ف) 2 - 2 ملی حفاری (ف) 1391/10/20
  • شهرداری ساوه 2 - 3 گیتی پسند (ف) 1391/10/20
  • شهید منصوری 6 - 0 پتروشیمی 1391/10/20
  • راه ساری 1 - 4 دبیری تبریز 1391/10/20
  • یاسین پیشرو 4 - 1 شهرداری ساوه 1391/10/28
  • میثاق تهران 6 - 4 لبنیات ارژن شیراز 1391/10/28
  • پایا سازه 3 - 4 شهید منصوری 1391/10/28
  • پتروشیمی 2 - 5 مس سونگون(ف) 1391/10/28
  • ملی حفاری (ف) 2 - 2 راه ساری 1391/10/29
  • دبیری تبریز 6 - 4 فرش آرای مشهد 1391/10/29
  • لبنیات ارژن شیراز 1 - 5 دبیری تبریز 1391/11/06
  • شهرداری ساوه 1 - 3 میثاق تهران 1391/11/06
  • گیتی پسند (ف) 5 - 2 یاسین پیشرو 1391/11/06
  • فرش آرای مشهد 3 - 0 ملی حفاری (ف) 1391/11/06
  • مس سونگون(ف) 3 - 2 پایا سازه 1391/11/06
  • راه ساری 4 - 4 پتروشیمی 1391/11/06
  • شهید منصوری 4 - 5 مس سونگون(ف) 1391/11/12
  • میثاق تهران 1 - 3 گیتی پسند (ف) 1391/11/13
  • دبیری تبریز 5 - 2 شهرداری ساوه 1391/11/13
  • پایا سازه 1 - 5 راه ساری 1391/11/12
  • پتروشیمی 3 - 1 فرش آرای مشهد 1391/11/13
  • ملی حفاری (ف) 3 - 0 لبنیات ارژن شیراز 1391/11/13
  • لبنیات ارژن شیراز 5 - 4 پتروشیمی 1391/11/18
  • راه ساری 2 - 4 شهید منصوری 1391/11/18
  • گیتی پسند (ف) 3 - 2 دبیری تبریز 1391/11/18
  • فرش آرای مشهد 3 - 3 پایا سازه 1391/11/18
  • شهرداری ساوه 5 - 4 ملی حفاری (ف) 1391/11/18
  • یاسین پیشرو 8 - 5 میثاق تهران 1391/11/18
  • مس سونگون(ف) 3 - 2 راه ساری 1391/11/25
  • ملی حفاری (ف) 3 - 2 گیتی پسند (ف) 1391/11/25
  • شهید منصوری 4 - 3 فرش آرای مشهد 1391/11/25
  • دبیری تبریز 6 - 5 یاسین پیشرو 1391/11/26
  • پایا سازه 3 - 2 لبنیات ارژن شیراز 1391/11/26
  • پتروشیمی 3 - 2 شهرداری ساوه 1391/11/26
  • میثاق تهران 3 - 2 دبیری تبریز 1391/11/30
  • یاسین پیشرو 1 - 0 ملی حفاری (ف) 1391/11/30
  • فرش آرای مشهد 3 - 4 مس سونگون(ف) 1391/11/30
  • لبنیات ارژن شیراز 2 - 5 شهید منصوری 1391/11/30
  • گیتی پسند (ف) 11 - 4 پتروشیمی 1391/11/30
  • شهرداری ساوه 2 - 1 پایا سازه 1391/11/30
  • راه ساری 5 - 6 فرش آرای مشهد 1391/12/04
  • ملی حفاری (ف) 0 - 3 میثاق تهران 1391/12/04
  • مس سونگون(ف) 2 - 2 لبنیات ارژن شیراز 1391/12/04
  • پتروشیمی 2 - 4 یاسین پیشرو 1391/12/04
  • شهید منصوری 3 - 0 شهرداری ساوه 1391/12/04
  • پایا سازه 1 - 6 گیتی پسند (ف) 1391/12/04
  • دبیری تبریز 4 - 6 ملی حفاری (ف) 1391/12/08
  • شهرداری ساوه 2 - 2 مس سونگون(ف) 1391/12/08
  • میثاق تهران 7 - 1 پتروشیمی 1391/12/08
  • لبنیات ارژن شیراز 6 - 3 راه ساری 1391/12/08
  • یاسین پیشرو 9 - 4 پایا سازه 1391/12/08
  • گیتی پسند (ف) 4 - 0 شهید منصوری 1391/12/08
  • فرش آرای مشهد 1 - 2 لبنیات ارژن شیراز 1391/12/12
  • پتروشیمی 1 - 0 دبیری تبریز 1391/12/12
  • راه ساری 2 - 4 شهرداری ساوه 1391/12/12
  • پایا سازه 4 - 4 میثاق تهران 1391/12/12
  • مس سونگون(ف) 3 - 5 گیتی پسند (ف) 1391/12/12
  • شهید منصوری 6 - 3 یاسین پیشرو 1391/12/12

آمار باشگاه ها تا هفته 26

نام تیم کارت زرد کارت قرمز برد باخت گل زده گل خورده تعداد بازی
پایا سازه 312517518924
پتروشیمی 4215176010624
دبیری تبریز 385119716924
راه ساری 361715677924
شهرداری ساوه 344811637424
شهید منصوری 281167766324
فرش آرای مشهد 4521111757424
گیتی پسند (ف) 3331821014624
لبنیات ارژن شیراز 4525175310124
مس سونگون(ف) 221108747024
ملی حفاری (ف) 330108665624
میثاق تهران 420108836924
یاسین پیشرو 2821841226624