• مقاومت البرز 3 - 3 شهرداری ساوه 1393/07/21
  • میثاق تهران 0 - 2 تاسیسات 1393/06/13
  • شهید منصوری 1 - 3 یاسین پیشرو 1393/06/13
  • گیتی پسند (ف) 3 - 2 شهروند ساری 1393/06/13
  • مس سونگون(ف) 1 - 1 پایا سازه 1393/06/13
  • فرش آرای مشهد 1 - 2 فردوسی مشهد 1393/06/13
  • ملی حفاری (ف) 1 - 1 دبیری تبریز 1393/06/14
  • پایا سازه 2 - 2 شهید منصوری 1393/06/18
  • ملی حفاری (ف) 3 - 3 مقاومت البرز 1393/06/18
  • یاسین پیشرو 2 - 1 میثاق تهران 1393/06/18
  • شهرداری ساوه 1 - 4 گیتی پسند (ف) 1393/06/18
  • دبیری تبریز 5 - 2 تاسیسات 1393/06/19
  • شهروند ساری 1 - 1 فرش آرای مشهد 1393/06/19
  • فردوسی مشهد 3 - 4 مس سونگون(ف) 1393/06/19
  • مقاومت البرز 1 - 5 دبیری تبریز 1393/06/24
  • تاسیسات 2 - 4 یاسین پیشرو 1393/06/24
  • گیتی پسند (ف) 2 - 2 ملی حفاری (ف) 1393/06/24
  • میثاق تهران 2 - 1 پایا سازه 1393/06/24
  • فرش آرای مشهد 4 - 2 شهرداری ساوه 1393/06/24
  • شهید منصوری 3 - 2 فردوسی مشهد 1393/06/24
  • مس سونگون(ف) 1 - 0 شهروند ساری 1393/06/24
  • دبیری تبریز 1 - 3 یاسین پیشرو 1393/06/29
  • مقاومت البرز 1 - 3 گیتی پسند (ف) 1393/06/29
  • ملی حفاری (ف) 1 - 1 فرش آرای مشهد 1393/06/29
  • پایا سازه 1 - 3 تاسیسات 1393/06/30
  • فردوسی مشهد 4 - 3 میثاق تهران 1393/06/30
  • شهرداری ساوه 2 - 5 مس سونگون(ف) 1393/06/30
  • شهروند ساری 3 - 3 شهید منصوری 1393/06/30
  • گیتی پسند (ف) 3 - 5 دبیری تبریز 1393/07/05
  • یاسین پیشرو 5 - 2 پایا سازه 1393/07/05
  • فرش آرای مشهد 4 - 0 مقاومت البرز 1393/07/05
  • تاسیسات 2 - 1 فردوسی مشهد 1393/07/05
  • مس سونگون(ف) 2 - 2 ملی حفاری (ف) 1393/07/05
  • میثاق تهران 2 - 2 شهروند ساری 1393/07/05
  • شهید منصوری 10 - 6 شهرداری ساوه 1393/07/05
  • دبیری تبریز 2 - 6 پایا سازه 1393/07/11
  • گیتی پسند (ف) 5 - 1 فرش آرای مشهد 1393/07/11
  • فردوسی مشهد 3 - 4 یاسین پیشرو 1393/07/11
  • شهروند ساری 2 - 3 تاسیسات 1393/07/11
  • ملی حفاری (ف) 4 - 2 شهید منصوری 1393/07/11
  • شهرداری ساوه 0 - 2 میثاق تهران 1393/07/11
  • مقاومت البرز 2 - 3 مس سونگون(ف) 1393/07/12
  • شهید منصوری 3 - 4 مقاومت البرز 1393/07/16
  • تاسیسات 2 - 0 شهرداری ساوه 1393/07/16
  • میثاق تهران 1 - 1 ملی حفاری (ف) 1393/07/17
  • پایا سازه 3 - 3 فردوسی مشهد 1393/07/17
  • مس سونگون(ف) 4 - 1 گیتی پسند (ف) 1393/07/18
  • فرش آرای مشهد 3 - 2 دبیری تبریز 1393/07/18
  • یاسین پیشرو 5 - 3 شهروند ساری 1393/07/18
  • دبیری تبریز 4 - 2 فردوسی مشهد 1393/07/25
  • فرش آرای مشهد 3 - 1 مس سونگون(ف) 1393/07/25
  • شهروند ساری 6 - 2 پایا سازه 1393/07/25
  • گیتی پسند (ف) 2 - 3 شهید منصوری 1393/07/25
  • ملی حفاری (ف) 2 - 1 تاسیسات 1393/07/25
  • شهرداری ساوه 5 - 3 یاسین پیشرو 1393/07/26
  • مقاومت البرز 0 - 2 میثاق تهران 1393/07/26
  • مس سونگون(ف) 4 - 2 دبیری تبریز 1393/08/01
  • فردوسی مشهد 3 - 3 شهروند ساری 1393/08/02
  • شهید منصوری 3 - 1 فرش آرای مشهد 1393/08/02
  • میثاق تهران 2 - 4 گیتی پسند (ف) 1393/08/02
  • پایا سازه 5 - 3 شهرداری ساوه 1393/08/02
  • یاسین پیشرو 2 - 2 ملی حفاری (ف) 1393/08/02
  • تاسیسات 5 - 0 مقاومت البرز 1393/08/02
  • دبیری تبریز 5 - 1 شهروند ساری 1393/08/07
  • مقاومت البرز 4 - 2 یاسین پیشرو 1393/08/08
  • شهرداری ساوه 3 - 4 فردوسی مشهد 1393/08/08
  • فرش آرای مشهد 5 - 2 میثاق تهران 1393/08/09
  • ملی حفاری (ف) 3 - 2 پایا سازه 1393/08/09
  • گیتی پسند (ف) 1 - 1 تاسیسات 1393/08/09
  • مس سونگون(ف) 2 - 0 شهید منصوری 1393/08/09
  • شهروند ساری 5 - 4 شهرداری ساوه 1393/08/30
  • میثاق تهران 2 - 1 مس سونگون(ف) 1393/08/30
  • فردوسی مشهد 2 - 3 ملی حفاری (ف) 1393/08/30
  • تاسیسات 3 - 3 فرش آرای مشهد 1393/08/30
  • پایا سازه 1 - 2 مقاومت البرز 1393/08/30
  • یاسین پیشرو 3 - 3 گیتی پسند (ف) 1393/08/30
  • شهید منصوری 2 - 3 دبیری تبریز 1393/09/01
  • دبیری تبریز 5 - 4 شهرداری ساوه 1393/09/06
  • شهید منصوری 1 - 1 میثاق تهران 1393/09/06
  • ملی حفاری (ف) 5 - 1 شهروند ساری 1393/09/06
  • مس سونگون(ف) 1 - 5 تاسیسات 1393/09/06
  • مقاومت البرز 2 - 4 فردوسی مشهد 1393/09/06
  • فرش آرای مشهد 4 - 3 یاسین پیشرو 1393/09/06
  • گیتی پسند (ف) 3 - 1 پایا سازه 1393/09/06
  • میثاق تهران 2 - 2 دبیری تبریز 1393/09/16
  • شهرداری ساوه 3 - 4 ملی حفاری (ف) 1393/09/17
  • تاسیسات 2 - 0 شهید منصوری 1393/09/16
  • شهروند ساری 5 - 2 مقاومت البرز 1393/09/16
  • یاسین پیشرو 2 - 0 مس سونگون(ف) 1393/09/16
  • فردوسی مشهد 1 - 2 گیتی پسند (ف) 1393/09/16
  • پایا سازه 2 - 4 فرش آرای مشهد 1393/09/16
  • تاسیسات 2 - 0 میثاق تهران 1393/09/27
  • شهرداری ساوه 1 - 4 مقاومت البرز 1393/09/27
  • شهروند ساری 5 - 7 گیتی پسند (ف) 1393/09/27
  • پایا سازه 2 - 2 مس سونگون(ف) 1393/09/27
  • دبیری تبریز 1 - 4 ملی حفاری (ف) 1393/09/28
  • فردوسی مشهد 5 - 3 فرش آرای مشهد 1393/09/28
  • یاسین پیشرو 2 - 4 شهید منصوری 1393/09/28
  • شهید منصوری 2 - 0 پایا سازه 1393/10/04
  • میثاق تهران 4 - 1 یاسین پیشرو 1393/10/04
  • فرش آرای مشهد 4 - 4 شهروند ساری 1393/10/05
  • مقاومت البرز 4 - 4 ملی حفاری (ف) 1393/10/05
  • گیتی پسند (ف) 1 - 1 شهرداری ساوه 1393/10/05
  • تاسیسات 0 - 0 دبیری تبریز 1393/10/05
  • مس سونگون(ف) 5 - 3 فردوسی مشهد 1393/10/05
  • پایا سازه 1 - 2 میثاق تهران 1393/10/11
  • یاسین پیشرو 1 - 3 تاسیسات 1393/10/11
  • ملی حفاری (ف) 4 - 4 گیتی پسند (ف) 1393/10/11
  • شهرداری ساوه 4 - 1 فرش آرای مشهد 1393/10/11
  • فردوسی مشهد 3 - 2 شهید منصوری 1393/10/11
  • شهروند ساری 4 - 5 مس سونگون(ف) 1393/10/11
  • دبیری تبریز 5 - 2 مقاومت البرز 1393/10/11
  • تاسیسات 3 - 2 پایا سازه 1393/10/23
  • میثاق تهران 3 - 3 فردوسی مشهد 1393/10/23
  • شهید منصوری 2 - 0 شهروند ساری 1393/10/22
  • یاسین پیشرو 4 - 1 دبیری تبریز 1393/10/23
  • گیتی پسند (ف) 3 - 0 مقاومت البرز 1393/10/23
  • مس سونگون(ف) 6 - 1 شهرداری ساوه 1393/10/23
  • فرش آرای مشهد 2 - 2 ملی حفاری (ف) 1393/10/23
  • فردوسی مشهد 3 - 3 تاسیسات 1393/10/27
  • شهروند ساری 4 - 3 میثاق تهران 1393/10/27
  • ملی حفاری (ف) 5 - 2 مس سونگون(ف) 1393/10/27
  • دبیری تبریز 0 - 1 گیتی پسند (ف) 1393/10/27
  • پایا سازه 2 - 1 یاسین پیشرو 1393/10/28
  • مقاومت البرز 2 - 3 فرش آرای مشهد 1393/10/28
  • شهرداری ساوه 3 - 3 شهید منصوری 1393/10/28
  • فرش آرای مشهد 3 - 3 گیتی پسند (ف) 1393/11/02
  • مس سونگون(ف) 3 - 5 مقاومت البرز 1393/11/02
  • میثاق تهران 0 - 3 شهرداری ساوه 1393/11/02
  • تاسیسات 3 - 2 شهروند ساری 1393/11/03
  • شهید منصوری 3 - 1 ملی حفاری (ف) 1393/11/03
  • یاسین پیشرو 5 - 1 فردوسی مشهد 1393/11/03
  • پایا سازه 5 - 4 دبیری تبریز 1393/11/03
  • مقاومت البرز 4 - 2 شهید منصوری 1393/11/09
  • شهرداری ساوه 2 - 2 تاسیسات 1393/11/09
  • شهروند ساری 4 - 4 یاسین پیشرو 1393/11/09
  • دبیری تبریز 6 - 3 فرش آرای مشهد 1393/11/10
  • ملی حفاری (ف) 6 - 1 میثاق تهران 1393/11/10
  • گیتی پسند (ف) 5 - 6 مس سونگون(ف) 1393/11/10
  • فردوسی مشهد 3 - 0 پایا سازه 1393/11/10
  • تاسیسات 5 - 5 ملی حفاری (ف) 1393/11/16
  • میثاق تهران 2 - 1 مقاومت البرز 1393/11/16
  • شهید منصوری 1 - 6 گیتی پسند (ف) 1393/11/16
  • یاسین پیشرو 3 - 3 شهرداری ساوه 1393/11/16
  • مس سونگون(ف) 3 - 2 فرش آرای مشهد 1393/11/16
  • پایا سازه 1 - 3 شهروند ساری 1393/11/16
  • فردوسی مشهد 3 - 3 دبیری تبریز 1393/11/16
  • گیتی پسند (ف) 3 - 2 میثاق تهران 1393/11/28
  • دبیری تبریز 4 - 2 مس سونگون(ف) 1393/11/28
  • فرش آرای مشهد 2 - 3 شهید منصوری 1393/11/28
  • ملی حفاری (ف) 2 - 4 یاسین پیشرو 1393/11/28
  • شهروند ساری 3 - 3 فردوسی مشهد 1393/11/28
  • شهرداری ساوه 6 - 3 پایا سازه 1393/11/28
  • مقاومت البرز 0 - 0 تاسیسات 1393/11/28
  • شهروند ساری 9 - 2 دبیری تبریز 1393/12/03
  • یاسین پیشرو 4 - 4 مقاومت البرز 1393/12/03
  • فردوسی مشهد 1 - 1 شهرداری ساوه 1393/12/03
  • میثاق تهران 4 - 1 فرش آرای مشهد 1393/12/03
  • پایا سازه 5 - 3 ملی حفاری (ف) 1393/12/03
  • تاسیسات 0 - 0 گیتی پسند (ف) 1393/12/03
  • شهید منصوری 6 - 0 مس سونگون(ف) 1393/12/03
  • دبیری تبریز 4 - 8 شهید منصوری 1393/12/08
  • شهرداری ساوه 0 - 0 شهروند ساری 1393/12/08
  • مس سونگون(ف) 1 - 0 میثاق تهران 1393/12/08
  • ملی حفاری (ف) 2 - 1 فردوسی مشهد 1393/12/08
  • فرش آرای مشهد 2 - 5 تاسیسات 1393/12/08
  • مقاومت البرز 2 - 2 پایا سازه 1393/12/08
  • گیتی پسند (ف) 8 - 3 یاسین پیشرو 1393/12/08
  • شهرداری ساوه 7 - 2 دبیری تبریز 1393/12/15
  • میثاق تهران 3 - 1 شهید منصوری 1393/12/15
  • شهروند ساری 3 - 1 ملی حفاری (ف) 1393/12/15
  • تاسیسات 4 - 2 مس سونگون(ف) 1393/12/15
  • فردوسی مشهد 6 - 3 مقاومت البرز 1393/12/15
  • یاسین پیشرو 1 - 6 فرش آرای مشهد 1393/12/15
  • پایا سازه 2 - 2 گیتی پسند (ف) 1393/12/15
  • دبیری تبریز 3 - 3 میثاق تهران 1393/12/22
  • ملی حفاری (ف) 2 - 0 شهرداری ساوه 1393/12/22
  • مقاومت البرز 3 - 0 شهروند ساری 1393/12/22
  • مس سونگون(ف) 5 - 3 یاسین پیشرو 1393/12/22
  • گیتی پسند (ف) 8 - 4 فردوسی مشهد 1393/12/22
  • فرش آرای مشهد 8 - 4 پایا سازه 1393/12/22
  • شهید منصوری 1 - 1 تاسیسات 1393/12/22

آمار باشگاه ها تا هفته 26

نام تیم کارت زرد کارت قرمز برد باخت گل زده گل خورده تعداد بازی
پایا سازه 524515588026
تاسیسات 513143644026
دبیری تبریز 3221011778526
شهرداری ساوه 351514688426
شهروند ساری 454711757726
شهید منصوری 4811110716426
فردوسی مشهد 432811737826
فرش آرای مشهد 4311010757326
گیتی پسند (ف) 394144875826
مس سونگون(ف) 410149716926
مقاومت البرز 341713587826
ملی حفاری (ف) 441114745826
میثاق تهران 513911495526
یاسین پیشرو 4211110777826