• فرش آرای مشهد 1 - 0 راه ساری 1392/06/14
  • دبیری تبریز 5 - 1 پایا سازه 1392/06/14
  • میثاق تهران 4 - 3 شهید منصوری 1392/06/15
  • مس سونگون(ف) 6 - 2 تاسیسات 1392/06/15
  • یاسین پیشرو 4 - 1 شهرداری ساوه 1392/06/15
  • گیتی پسند (ف) 7 - 0 شهروند ساری 1392/06/17
  • پتروشیمی 1 - 7 ملی حفاری (ف) 1392/10/04
  • شهرداری ساوه 4 - 4 میثاق تهران 1392/06/21
  • شهید منصوری 5 - 1 راه ساری 1392/06/21
  • پایا سازه 5 - 4 مس سونگون(ف) 1392/06/21
  • دبیری تبریز 6 - 3 فرش آرای مشهد 1392/06/22
  • تاسیسات 5 - 0 پتروشیمی 1392/06/22
  • شهروند ساری 2 - 4 یاسین پیشرو 1392/06/22
  • ملی حفاری (ف) 3 - 3 گیتی پسند (ف) 1392/06/22
  • راه ساری 3 - 5 شهرداری ساوه 1392/06/28
  • پتروشیمی 0 - 4 پایا سازه 1392/06/28
  • گیتی پسند (ف) 3 - 2 تاسیسات 1392/06/28
  • مس سونگون(ف) 3 - 3 دبیری تبریز 1392/06/29
  • میثاق تهران 6 - 2 شهروند ساری 1392/06/29
  • فرش آرای مشهد 2 - 2 شهید منصوری 1392/06/29
  • یاسین پیشرو 4 - 6 ملی حفاری (ف) 1392/06/29
  • مس سونگون(ف) 3 - 3 فرش آرای مشهد 1392/07/04
  • شهروند ساری 3 - 0 راه ساری 1392/07/04
  • ملی حفاری (ف) 2 - 2 میثاق تهران 1392/07/05
  • شهرداری ساوه 2 - 2 شهید منصوری 1392/07/05
  • پایا سازه 1 - 1 گیتی پسند (ف) 1392/07/05
  • دبیری تبریز 7 - 2 پتروشیمی 1392/07/04
  • تاسیسات 1 - 1 یاسین پیشرو 1392/07/04
  • فرش آرای مشهد 4 - 2 شهرداری ساوه 1392/07/11
  • پتروشیمی 0 - 5 مس سونگون(ف) 1392/07/11
  • شهید منصوری 5 - 2 شهروند ساری 1392/07/11
  • گیتی پسند (ف) 3 - 3 دبیری تبریز 1392/07/11
  • راه ساری 2 - 2 ملی حفاری (ف) 1392/07/11
  • یاسین پیشرو 4 - 3 پایا سازه 1392/07/11
  • میثاق تهران 3 - 1 تاسیسات 1392/07/11
  • پتروشیمی 2 - 6 فرش آرای مشهد 1392/07/18
  • شهروند ساری 1 - 1 شهرداری ساوه 1392/07/18
  • مس سونگون(ف) 2 - 3 گیتی پسند (ف) 1392/07/18
  • ملی حفاری (ف) 2 - 3 شهید منصوری 1392/07/19
  • دبیری تبریز 5 - 3 یاسین پیشرو 1392/07/19
  • تاسیسات 2 - 1 راه ساری 1392/07/19
  • پایا سازه 4 - 2 میثاق تهران 1392/07/19
  • فرش آرای مشهد 4 - 0 شهروند ساری 1392/08/09
  • گیتی پسند (ف) 7 - 1 پتروشیمی 1392/08/09
  • شهرداری ساوه 1 - 5 ملی حفاری (ف) 1392/08/09
  • شهید منصوری 3 - 1 تاسیسات 1392/08/09
  • راه ساری 3 - 5 پایا سازه 1392/08/09
  • یاسین پیشرو 1 - 4 مس سونگون(ف) 1392/08/09
  • میثاق تهران 0 - 3 دبیری تبریز 1392/08/09
  • پایا سازه 2 - 0 شهید منصوری 1392/08/14
  • گیتی پسند (ف) 7 - 1 فرش آرای مشهد 1392/08/14
  • پتروشیمی 4 - 6 یاسین پیشرو 1392/08/14
  • تاسیسات 9 - 5 شهرداری ساوه 1392/08/15
  • مس سونگون(ف) 3 - 1 میثاق تهران 1392/08/15
  • ملی حفاری (ف) 3 - 0 شهروند ساری 1392/08/15
  • دبیری تبریز 6 - 2 راه ساری 1392/08/15
  • فرش آرای مشهد 1 - 3 ملی حفاری (ف) 1392/08/20
  • یاسین پیشرو 3 - 5 گیتی پسند (ف) 1392/08/20
  • شهروند ساری 4 - 4 تاسیسات 1392/08/20
  • میثاق تهران 9 - 4 پتروشیمی 1392/08/20
  • شهرداری ساوه 3 - 1 پایا سازه 1392/08/20
  • راه ساری 6 - 4 مس سونگون(ف) 1392/08/20
  • شهید منصوری 2 - 2 دبیری تبریز 1392/08/20
  • یاسین پیشرو 2 - 3 فرش آرای مشهد 1392/08/26
  • مس سونگون(ف) 2 - 5 شهید منصوری 1392/08/26
  • گیتی پسند (ف) 3 - 4 میثاق تهران 1392/08/26
  • پایا سازه 2 - 1 شهروند ساری 1392/08/27
  • پتروشیمی 4 - 4 راه ساری 1392/08/27
  • دبیری تبریز 5 - 2 شهرداری ساوه 1392/08/27
  • تاسیسات 2 - 4 ملی حفاری (ف) 1392/08/27
  • فرش آرای مشهد 4 - 0 تاسیسات 1392/09/03
  • میثاق تهران 2 - 1 یاسین پیشرو 1392/09/03
  • ملی حفاری (ف) 4 - 1 پایا سازه 1392/09/03
  • راه ساری 5 - 9 گیتی پسند (ف) 1392/09/03
  • شهروند ساری 1 - 4 دبیری تبریز 1392/09/03
  • شهید منصوری 2 - 0 پتروشیمی 1392/09/03
  • شهرداری ساوه 0 - 2 مس سونگون(ف) 1392/09/03
  • پایا سازه 0 - 0 تاسیسات 1392/09/14
  • مس سونگون(ف) 1 - 0 شهروند ساری 1392/09/15
  • یاسین پیشرو 5 - 3 راه ساری 1392/09/15
  • دبیری تبریز 5 - 3 ملی حفاری (ف) 1392/09/15
  • گیتی پسند (ف) 4 - 1 شهید منصوری 1392/09/15
  • میثاق تهران 4 - 1 فرش آرای مشهد 1392/09/15
  • پتروشیمی 3 - 2 شهرداری ساوه 1392/09/15
  • راه ساری 2 - 3 میثاق تهران 1392/09/22
  • شهید منصوری 2 - 0 یاسین پیشرو 1392/09/22
  • شهرداری ساوه 1 - 2 گیتی پسند (ف) 1392/09/22
  • شهروند ساری 5 - 2 پتروشیمی 1392/09/22
  • فرش آرای مشهد 3 - 1 پایا سازه 1392/09/21
  • ملی حفاری (ف) 2 - 2 مس سونگون(ف) 1392/10/08
  • تاسیسات 2 - 5 دبیری تبریز 1392/10/08
  • راه ساری 3 - 7 فرش آرای مشهد 1392/10/13
  • پایا سازه 1 - 4 دبیری تبریز 1392/10/13
  • شهروند ساری 0 - 4 گیتی پسند (ف) 1392/10/13
  • شهرداری ساوه 1 - 1 یاسین پیشرو 1392/10/13
  • ملی حفاری (ف) 7 - 3 پتروشیمی 1392/10/13
  • شهید منصوری 3 - 3 میثاق تهران 1392/10/13
  • تاسیسات 4 - 3 مس سونگون(ف) 1392/10/13
  • میثاق تهران 5 - 3 شهرداری ساوه 1392/10/18
  • راه ساری 2 - 5 شهید منصوری 1392/10/18
  • مس سونگون(ف) 2 - 2 پایا سازه 1392/10/18
  • فرش آرای مشهد 4 - 4 دبیری تبریز 1392/10/18
  • پتروشیمی 2 - 3 تاسیسات 1392/10/18
  • یاسین پیشرو 8 - 3 شهروند ساری 1392/10/18
  • گیتی پسند (ف) 1 - 2 ملی حفاری (ف) 1392/10/18
  • شهرداری ساوه 5 - 1 راه ساری 1392/10/23
  • پایا سازه 4 - 5 پتروشیمی 1392/10/23
  • تاسیسات 2 - 2 گیتی پسند (ف) 1392/10/23
  • شهروند ساری 2 - 2 میثاق تهران 1392/10/23
  • شهید منصوری 4 - 2 فرش آرای مشهد 1392/10/23
  • ملی حفاری (ف) 4 - 4 یاسین پیشرو 1392/10/23
  • دبیری تبریز 5 - 2 مس سونگون(ف) 1392/10/23
  • فرش آرای مشهد 1 - 1 مس سونگون(ف) 1392/10/28
  • گیتی پسند (ف) 8 - 7 پایا سازه 1392/10/28
  • راه ساری 0 - 3 شهروند ساری 1392/10/28
  • یاسین پیشرو 6 - 4 تاسیسات 1392/10/28
  • شهید منصوری 4 - 1 شهرداری ساوه 1392/10/28
  • پتروشیمی 2 - 4 دبیری تبریز 1392/10/28
  • میثاق تهران 2 - 6 ملی حفاری (ف) 1392/10/28
  • شهرداری ساوه 2 - 2 فرش آرای مشهد 1392/11/03
  • مس سونگون(ف) 3 - 3 پتروشیمی 1392/11/03
  • شهروند ساری 3 - 2 شهید منصوری 1392/11/04
  • ملی حفاری (ف) 5 - 3 راه ساری 1392/11/04
  • پایا سازه 2 - 2 یاسین پیشرو 1392/11/04
  • تاسیسات 1 - 3 میثاق تهران 1392/11/04
  • دبیری تبریز 6 - 4 گیتی پسند (ف) 1392/11/04
  • راه ساری 3 - 4 تاسیسات 1392/11/11
  • شهرداری ساوه 0 - 0 شهروند ساری 1392/11/11
  • میثاق تهران 2 - 2 پایا سازه 1392/11/11
  • شهید منصوری 2 - 1 ملی حفاری (ف) 1392/11/11
  • یاسین پیشرو 5 - 3 دبیری تبریز 1392/11/11
  • گیتی پسند (ف) 5 - 4 مس سونگون(ف) 1392/11/11
  • فرش آرای مشهد 2 - 4 پتروشیمی 1392/11/11
  • دبیری تبریز 4 - 3 میثاق تهران 1392/11/17
  • پتروشیمی 1 - 4 گیتی پسند (ف) 1392/11/17
  • تاسیسات 4 - 6 شهید منصوری 1392/11/17
  • مس سونگون(ف) 6 - 3 یاسین پیشرو 1392/11/17
  • شهروند ساری 4 - 4 فرش آرای مشهد 1392/11/18
  • ملی حفاری (ف) 2 - 1 شهرداری ساوه 1392/11/18
  • پایا سازه 1 - 2 راه ساری 1392/11/18
  • شهید منصوری 7 - 2 پایا سازه 1392/11/24
  • یاسین پیشرو 4 - 1 پتروشیمی 1392/11/25
  • شهرداری ساوه 1 - 2 تاسیسات 1392/11/25
  • میثاق تهران 2 - 4 مس سونگون(ف) 1392/11/25
  • شهروند ساری 0 - 1 ملی حفاری (ف) 1392/11/25
  • راه ساری 5 - 4 دبیری تبریز 1392/11/25
  • فرش آرای مشهد 0 - 4 گیتی پسند (ف) 1392/11/25
  • ملی حفاری (ف) 2 - 0 فرش آرای مشهد 1392/12/01
  • مس سونگون(ف) 3 - 3 راه ساری 1392/12/01
  • تاسیسات 7 - 0 شهروند ساری 1392/12/01
  • پتروشیمی 1 - 6 میثاق تهران 1392/12/02
  • پایا سازه 2 - 3 شهرداری ساوه 1392/12/02
  • گیتی پسند (ف) 4 - 2 یاسین پیشرو 1392/12/02
  • دبیری تبریز 7 - 3 شهید منصوری 1392/12/02
  • فرش آرای مشهد 2 - 1 یاسین پیشرو 1392/12/07
  • شهید منصوری 4 - 2 مس سونگون(ف) 1392/12/07
  • میثاق تهران 2 - 3 گیتی پسند (ف) 1392/12/07
  • شهروند ساری 0 - 1 پایا سازه 1392/12/07
  • راه ساری 4 - 5 پتروشیمی 1392/12/07
  • شهرداری ساوه 2 - 3 دبیری تبریز 1392/12/07
  • ملی حفاری (ف) 7 - 0 تاسیسات 1392/12/07
  • تاسیسات 1 - 1 فرش آرای مشهد 1392/12/12
  • یاسین پیشرو 3 - 1 میثاق تهران 1392/12/12
  • پایا سازه 4 - 1 ملی حفاری (ف) 1392/12/12
  • گیتی پسند (ف) 9 - 2 راه ساری 1392/12/12
  • دبیری تبریز 3 - 1 شهروند ساری 1392/12/12
  • پتروشیمی 1 - 1 شهید منصوری 1392/12/13
  • مس سونگون(ف) 1 - 1 شهرداری ساوه 1392/12/13
  • تاسیسات 1 - 2 پایا سازه 1392/12/17
  • شهروند ساری 2 - 1 مس سونگون(ف) 1392/12/17
  • راه ساری 3 - 10 یاسین پیشرو 1392/12/17
  • ملی حفاری (ف) 3 - 5 دبیری تبریز 1392/12/17
  • شهید منصوری 4 - 4 گیتی پسند (ف) 1392/12/17
  • فرش آرای مشهد 1 - 3 میثاق تهران 1392/12/17
  • شهرداری ساوه 3 - 2 پتروشیمی 1392/12/17
  • پایا سازه 2 - 3 فرش آرای مشهد 1392/12/22
  • میثاق تهران 3 - 1 راه ساری 1392/12/22
  • دبیری تبریز 2 - 2 تاسیسات 1392/12/22
  • یاسین پیشرو 4 - 2 شهید منصوری 1392/12/22
  • مس سونگون(ف) 1 - 1 ملی حفاری (ف) 1392/12/22
  • گیتی پسند (ف) 3 - 1 شهرداری ساوه 1392/12/22
  • پتروشیمی 0 - 1 شهروند ساری 1392/12/22

آمار باشگاه ها تا هفته 26

نام تیم کارت زرد کارت قرمز برد باخت گل زده گل خورده تعداد بازی
پایا سازه 471912627026
پتروشیمی 3224195311526
تاسیسات 391812667726
دبیری تبریز 3811921136426
راه ساری 4523206411826
شهرداری ساوه 453514537326
شهروند ساری 491615407626
شهید منصوری 312146826026
فرش آرای مشهد 391109656726
گیتی پسند (ف) 3741831126026
مس سونگون(ف) 31389746726
ملی حفاری (ف) 360155885326
میثاق تهران 393138816726
یاسین پیشرو 3831210917726