علی احمدی

تاريخ تولد : 1358/07/03
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 14
دفعات استفاده از کارت زرد : 62
دفعات استفاده از کارت قرمز : 3
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
احمدی فعالیت حرفه ای خود را از سال 1378 با اخذ مدرک درجه سه داوری فوتبال آغاز کرد و در سال 1384 درجه ملی خود را گرفت. وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته ایمنی وضعیت به پایان رسانده است و در حال حاضر کارمند است.