سعید آل وردی

تاريخ تولد : 1355/05/22
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 55
دفعات استفاده از کارت زرد : 0
دفعات استفاده از کارت قرمز : 0
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
آل وردی فعالیت حرفه ای خود را از سال 1380 با اخذ مدرک درجه سه داوری فوتبال آغاز کرد و در سال 1387 درجه ملی خود را گرفت. وی تحصیلات خود را تا مقطع کاردانی در رشته حسابداری به پایان رسانده است.