فرید امیدوار

تاريخ تولد : 1363/06/20
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 48
دفعات استفاده از کارت زرد : 0
دفعات استفاده از کارت قرمز : 0
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
وی فعالیت حرفه ای خود را از سال 1380 با اخذ داوری درجه 3 آغاز کرد و در سال 1387 درجه ملی خود را در سال 1387 گرفت. وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته کامپیوتر به پایان رسانده است.