آرمان اسعدی

تاريخ تولد : 1359/05/25
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 112
دفعات استفاده از کارت زرد : 0
دفعات استفاده از کارت قرمز : 0
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
آرمان اسعدی از سال 1387 در حال قضاوت در ليگ برتر بوده و آخرين درجه داوری اش ملی (1385) است. صالحی از سال 1374 که مدرک درجه 3 خود را اخذ کرد فعاليت حرفه ايش را آغاز کرده است. 
اسعدی در رشته کارشناسی مدیریت تحصيل کرده است و در حال حاضر به عنوان متصدی امور اداری فعاليت می کند.