فرزاد بهرامی

تاريخ تولد : 1357/07/01
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 70
دفعات استفاده از کارت زرد : 0
دفعات استفاده از کارت قرمز : 0
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
بهرامی فعالیت حرفه ای خود را از سال 1380 داوری درجه سه خود را گرفت و در سال 1388 درجه ملی خود را گرفت. وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته تربیت بدنی به پایان رسانده است و در حال حاضر نظامی است.