علیرضا ایلدروم

تاريخ تولد : 1359/02/22
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 114
دفعات استفاده از کارت زرد : 0
دفعات استفاده از کارت قرمز : 0
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
علیرضا ایلدروم  از سال 1390 در لیگ برتر مشغول به فعالیت بوده و از سال 1379 که مدرک درجه 3 را اخذ کرد فعالیت حرفه ایش را آغاز کرده است و آخرین مدرک داوری اش درجه ملی (1387) است.
وی دانشجوی فوق ديپلم رشته عمران آب است و در سازمان آب تهران مشغول به فعاليت است.