غلامرضا جباری

تاريخ تولد : 1352/01/01
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 53
دفعات استفاده از کارت زرد : 227
دفعات استفاده از کارت قرمز : 16
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
غلامرضا جباری از سال 1386 در حال قضاوت در ليگ برتر بوده و آخرين درجه داوری اش ملی (1381) است. جباری از سال 1372 که مدرک درجه 3 خود را اخذ کرد فعاليت حرفه ايش را آغاز کرده است. 
جباری دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی است و در حال حاضر به عنوان دبیر ورزش فعاليت می کند.