جهانبخش آرمان

تاريخ تولد : 1354/06/02
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 34
دفعات استفاده از کارت زرد : 0
دفعات استفاده از کارت قرمز : 0
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
جهانبخش آرمان فعالیت حرفه ای خود را از سال 1379 با داوری درجه سه آغاز کرد و در سال 1385 درجه ملی خود را گرفت. وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا به پایان رسانده است و در حال حاضر کارمند است.